En afstand på 5,3 til 36 meter er ikke umiddelbar nærhed

En hæk, som er plantet 5,3 til 36 meter fra bebyggelsen er ikke plantet i umiddelbar nærhed af bebyggelsen. Det afgør Planklagenævnet i maj. Nævnet fastslår også, at Gribskov Kommune har ret til at sige nej til at dispensere. Afgørelsen er vigtig, fordi kommunen kan fastholde intentionen om at bevare naturlandskabet ved Udsholt Strand.

Hække i strid med områdets karakter

Ejeren af et sommerhus ved Udsholt Sand har plantet en hæk på sin ejendom, og han vil gerne plante mere. Begge dele forudsætter dispensation fra lokalplan 47.3, vurderer Gribskov Kommune, men kommunen siger nej. Hækkene er i strid med lokalplanens formål om at bevare områdets karakter som naturlandskab. Sommerhusgrunden ligger helt ud til kysten.

Kommunen giver i stedet ejeren et påbud: Du skal fjerne hækken og genplante de træer og buske, du har fældet. Ejeren klager til Planklagenævnet, og han får delvist medhold. Kommunen har ret til at afslå dispensation, men påbuddet ophæves.

Nej til hæk ved kysten i orden

Lokalplanområdet er delt op i to delområder: Delområde I, som ligger langs Udsholt Strandvej, og delområde II, som ligger langs kysten. Sommerhusejerens hæk er plantet inden for begge delområder. I delområde II må der ikke hegnes uden byrådets tilladelse.

Forbuddet mod hegn inden for delområde II er en dispensationsbestemmelse, konkluderer Planklagenævnet. Derfor forudsætter det en dispensation fra forbuddet, før der kan plantes hæk i delområde II. Om kommunen vil dispensere, er en skønsmæssig vurdering, som nævnet ikke kan blande sig i.

Er hækken plantet i umiddelbar nærhed?

I delområde I “må hegn kun etableres i umiddelbar nærhed af bebyggelse”. Sommerhusejerens hæk er plantet med en afstand på 5,3 til 36 meter fra sommerhuset. Spørgsmålet er derfor, om disse afstande kan karakteriserer som “umiddelbar nærhed”? Nærhed er ikke et præcist loft over den maksimale afstand mellem bebyggelse og hegn.

“Planklagenævnet finder, at det levende hegn ikke er etableret eller vil blive etableret i umiddelbar nærhed af bebyggelsen”. Både den hæk, som er plantet, og den hæk, som sommerhusejeren ønsker at plante, kræver dispensation, afgør nævnet.

Påbud ophæves

Gribskov Kommune har ret. Både den eksisterende og den ønskede hæk kræver dispensation fra lokalplanen. Derfor må kommunen vel også kræve fysisk lovliggørelse: Den eksisterende hæk skal fjernes. Hvorfor ophæver Planklagenævnet så kommunens påbud?

Dét skyldes en teknikalitet: Kommunen har udstedt påbuddet, samtidig med at sommerhusejeren fik afslag på dispensation. Et påbud skal varsles i henhold til forvaltningslovens § 19, påpeger Planklagenævnet.

Krav om genplantning?

Kommunen skal altså give sommerhusejeren en “rimelig frist til at komme med bemærkninger”, fastslår nævnet, før påbuddet om at fælde hækken udstedes. Men kan kommunens påbud omfatte at krav om at genplante de træer og buske, som er fældet?

Næppe med henvisning til lokalplanens §§ 9.3 og 9.4, som fastsætter begrænsninger for hegn inden for delområderne I og II. Men det fremgår i § 9.2, at “ingen ændring i bevoksningen med træer og buske…må finde sted uden byrådets tilladelse”. Igen en dispensationsbestemmelse. Fældning af træer og buske kræver dispensation.

Hvad skal Gribskov Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Jeg kender ikke forholdene ved Udsholt Strand. Men det virker rigtigt at fastholde naturlandskabet ved en strand og undgå hegning tæt på kysten. Derfor peger både Gribskov Kommunes afslag på dispensation og Planklagenævnets afgørelse umiddelbart i den rigtige retning.

Et ønske om at begrænse placering af hegn til hegn i umiddelbar nærhed af bebyggelse giver mening – i en redegørelsestekst. Men jeg synes, at en bestemmelse skal være mere præcis: Hvad betyder “umiddelbar nærhed” i meter? Det vil gøre det klart for borgere, politikere og forvaltningen, hvad der er tilladt og forbudt.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om hækken i Udsholt Sand.

Gribskov Kommunes lokalplan 47.3.

I en afgørelse fra september sidste år ophæver Planklagenævnet Gribskov Kommunes afslag på et andet hegn i samme sommerhusområde. Her vurderer nævnet, at et hegnet er placeret i umiddelbar nærhed af bebyggelse, når afstanden til et udhus, et anneks og en terrasse er 0,9 til 3 meter. Dén afgørelse kan du læse mere om i artiklen “Planklagenævnet: Nærhed og skel er begreber, som lægger op til individuel tolkning“.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar