Hvad er en facade og hvad er en gavl?

Hvad er en facade, og hvad er en gavl? Svaret på det spørgsmål synes de fleste af os byplanlæggere og byggesagsbehandlere måske, at vi har fuldstændigt styr på. En afgørelse i Planklagenævnet viser imidlertid, at det beror på en konkret vurdering. Gavle kan opfattes som en facade, hvis de er mange nok…

Længste facader mod nord eller syd

Fanø Kommune giver byggetilladelse til et sommerhus ved Fanø Bad. Kommunen vurderer, at sommerhuset opføres i overensstemmelse med kravene til facadernes orientering i lokalplan 101. Det fremgår i lokalplanens § 7.6 , at “byggeriets længste facader skal orienteres mod nord eller syd”, så udsynet til det åbne land mod øst og vest begrænses mindst muligt.

Danmarks Naturfredningsforening klager til Planklagenævnet, og nævnet giver foreningen medhold. “Nævnet finder, at de øst- og vestvendte sider med gavle er facader i lokalplanens forstand, idet disse sider trods opdelingen i gavle begrænser udsynet på samme vis som det ansøgte byggeris nord- og sydvendte facader”, og videre: “Det fremgår…, at de øst- og vestvendte lodrette ydersider er længere end de nord- og sydvendte”.

Gavle længere end facaderne

Vi ved ud fra afgørelsen, at de øst/vest-vendte sider er længst, og at de er opdelt i flere gavle. Derfor formoder jeg, at sommerhuset grundlæggende er udformet, som vist i min skitse ovenfor; med to eller flere sammenhængende gavle på både den øst- og den vestvendte side. Men det er et kvalificeret gæt.

Det ville være godt at have det billede, som Planklagenævnets vurdering bygger på. Billedet vises ikke i afgørelsen og vedlægges ikke som bilag. Manglende bilag er en skam og en mangel ved mange af nævnets afgørelser: Uden oplysninger som disse er det ofte svært for os byplanlæggere og byggesagsbehandlere at lære mest muligt af afgørelserne. Det gælder også sagen om sommerhuset ved Fanø Bad.

Generelt om facader og gavle

Hvad vi byplanlæggere og byggesagsbehandlere til gengæld med sikkerhed kan lære af afgørelsen, er Planklagenævnets opfattelse af begreberne “facade” og “gavl”. Helt grundlæggende fastslår nævnet, at hverken planloven eller byggelovgivningen definerer dem. Det vil være en konkret vurdering fra sag til sag.

  1. “Med facade menes en lodret yderside på en bygning. I nogle tilfælde skelnes mellem henholdsvis gavle (korte sider) og facader (lange sider, typisk i tagets længderetning), og i andre tilfælde betegnes alle sider af en bygning som facader”.
  2. “Hvis lokalplanen ikke indeholder en nærmere definition, må der ved vurderingen af, om en konkret yderside på bygningen må betragtes som en facade, lægges vægt på, hvordan den pågældende yderside fremtræder for naboer og forbipasserende”.
  3. “Det (har)…væsentlig betydning, hvordan begrebet ”facade” i øvrigt er anvendt i lokalplanen, og hvad hensynet bag bestemmelserne om facader i lokalplanen er. Hvis…facadebestemmelser f.eks. vedrører materialer, farver, placering af vinduer eller lignende, må en side, der vender ud mod gaden…ofte betragtes som en facade”.

Hvad skal Fanø Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Umiddelbart synes jeg, at Planklagenævnets afgørelse virker rigtig: Lokalplanens § 7.6 skal sikre en orientering af sommerhusene, som fastholder udsigten for alle. Det dur ikke, hvis man kan omgå denne bestemmelse ved at udforme de længste sider med et gavlmotiv, fordi gavle sprogligt opfattes om en bebyggelses korteste sider.

Men altså: Det er svært at være sikker, når nævnet ikke offentliggør billeder af sommerhuset. Jeg synes, at Planklagenævnets afgørelse viser os, at vi er nødt til at definere begreberne “facade” og “gavl” i lokalplanerne. Som henholdsvis bebyggelsen længste og korteste sider og ikke som et spørgsmål om den arkitektoniske udformning.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om sommerhuset ved Fanø Bad.

Fanø Kommunes lokalplan 101.

Nævnets afgørelse er interessant af flere grunde. Den handler bl.a. om, hvordan forbuddet mod store garager i småbygning ikke udelukker store garager i kælder. Læs mere i artiklen “Et forbud mod store garager i småbygninger udelukker ikke store garager i kælder”.

Afgørelsen drejer sig også om formuleringen af lokalplanbestemmelser. Er de for uklare, så kan de ikke håndhæves. Det kan du læse mere om i artiklen “Uldne lokalplanbestemmelser om terrænregulering kan ikke håndhæves“.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar