Lokalplanen kan ikke stille krav om en beplantningsplan

Der skal godkendes en samlet plan for beplantningen, efter at lokalplanen er vedtaget. Sådan en bestemmelse kan være fristende at skrive. For nogle gange ved vi jo ikke, hvad vi præcist ønsker. Men kravet kan ikke håndhæves, fastslår Planklagenævnet den 13. april. En lokalplan skal tage stilling til de relevante, planlægningsmæssige spørgsmål. Den skal fastsætte klart og præcist, hvad der er tilladt eller forbudt. Det kan ikke udskydes til efterfølgende planer.

Krav om beplantningsbælte kan ikke håndhæves

Vejle Kommune siger nej til at dispensere: Lokalplanen fastsætter, at grundejeren skal etablere et beplantningsbælte på sin ejendom. Det er endda en betingelse for, at bebyggelsen på ejendommen kan tages i brug. Beplantningsbæltet skal etableres, afgør kommunen.

Grundejeren klager til Planklagenævnet: Lokalplanens bestemmelser om beplantningsbælter er ikke klare nok til at blive håndhævet, mener han. Og nævnet giver ham ret. Kommunens afslag på at dispensere ophæves. Der er slet ikke brug for en dispensation. Kravet om beplantningsbæltet kan ikke håndhæves.

Må beplantningsbæltet være en betingelse for ibrugtagning?

“Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før…de i § 10 nævnte beplantningsbælter…er etableret eller sikret etableret”, står der i lokalplanens § 11.2. Men må lokalplanen overhovedet stille krav om, at beplantningsbæltet er etableret, før grundejeren må tage bebyggelsen i brug?

Som udgangspunkt medfører en lokalplan ikke, at der er handlepligt, skriver Planklagenævnet. Men der netop hjemmel til at kræve en afskærmningsforanstaltning – som f.eks. et beplantningsbælte – etableret som forudsætning for en ibrugtagningstilladelse. Det fremgår i planlovens § 15, stk. 2, nr. 13.

Må lokalplanen stille krav om en godkendt samlet plan?

Spørgsmålet er derfor, om selve kravet om beplantningsbæltet er så klart og præcist formuleret i § 10.2, at det kan håndhæves. “Beplantning af de på kortbilag 2 viste…beplantningsbælter…må kun ske på grundlag af en godkendt samlet plan”, står der i paragraffen.

Sådan en godkendt samlet plan indgår ikke i lokalplanen, konstaterer Planklagenævnet. Og en lokalplan må ikke udskyde “stillingtagen…til en senere præcisering…i udfyldende… beplantningsplaner eller lign.”, som der står i nævnets afgørelse. Den slags planer er nemlig ikke omfattet af planlovens krav til offentliggørelse og har derfor ingen retsvirkning. Kravet om beplantningsbælte i § 10.2 kan ikke håndhæves.

Hvad skal Vejle Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Det kan bestemt være fristende at skrive en bestemmelse om, at der skal udarbejdes en samlet plan for beplantningen, efter at lokalplanen er vedtaget. Vi byplanlæggere vil jo ikke lægge sten i vejen for det rigtige projekt. Den gode landskabsarkitekt skal have så frie rammer som muligt.

Måske tænker vi, at kravet om en samlet, godkendt plan er inden for skiven? At det bare er information om, hvad grundejeren skal levere for et materiale, når han søger en byggetilladelse? At det er win-win for begge parter?

Den går bare ikke. Det er vores opgave som byplanlæggere at stille kravene i lokalplanen. Hvilke oplysninger, der skal bruges for at sikre, at kravene overholdes – det skal vi overlade til byggesagsbehandleren. Ved vi ikke, hvilke krav der skal stilles? Så bliver det grundejeren, der beslutter, hvad der er den bedste løsning.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om beplantningsbæltet.

Vejle Kommunes lokalplan 202.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar