Bygningsreglementets bestemmelser kan ikke håndhæves med en byplanvedtægt eller en lokalplan

Kan bygningsreglementets bestemmelser håndhæves med en byplanvedtægt eller en lokalplan? Nej, fastslår Planklagenævnet – heller ikke selvom der henvises til bestemmelserne i planen. For det første er det uklart, hvad der er lovligt. For det andet bliver bygningsreglementets bestemmelser ikke en del af planen.

Garagen er umiddelbart tilladt

Aarhus Kommune dispenserer fra byplanvedtægtens § 5.4, så en garage ved Ajstrup Strand må opføres nærmere naboskel end 5 meter. Naboen klager til Planklagenævnet men får ikke ikke medhold. Tværtimod fastslår nævnet, at der ikke er behov for en dispensation.

Garagens placering 4,8 meter fra skellet er umiddelbart tilladt. § 5.4 er ikke “tilstrækkeligt klart og præcist formuleret”, som Planklagenævnet skriver. Bestemmelsen kan ikke håndhæves.

Overholdes bestemmelsen?

§ 5.4 fastsætter, at “bygningerne skal holdes mindst 5 m fra skel mod anden grund, for så vidt en mindre afstand ikke er tilladt ved bygningsreglementets bestemmelser om garager, udhuse, skure og lignende mindre bygninger”.

Sekundære bebyggelser må altså placeres tættere på naboskel, hvis det er lovligt i henhold til bygningsreglementet. Hvem kan være i tvivl om, hvad der gælder? Det er vel klar besked? Hvis garagen må opføres nærmere skel end 5 meter i henhold til bygningsreglementet, så er § 5.4 overholdt.

Ikke en del af vedtægten eller planen

Så enkelt er det ikke, afgør Planklagenævnet. § 5.4 er ikke en forholdsnorm, hvor man præcist kan udlede, hvad der er lovligt. Hvor en garage må placeres i forhold til naboskel – det afhænger af den fremtidige regulering i bygningsreglementet.

Og et forhold mere: Selvom der henvises til bygningsreglementets bestemmelser i en byplanvedtægt eller en lokalplan, bliver de ikke en del af vedtægten eller planen. Derfor kan bygningsreglementets bestemmelser hverken håndhæves med en byplanvedtægt eller en lokalplan.

Hvad skal Aarhus Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Planklagenævnets afgørelse er en vigtig reminder til os byplanlæggere: Det kan være fristende at henvise til bygningsreglementets bestemmelser i en lokalplan – ikke mindst når det kommer til sekundær bebyggelse. Men lad være. Det skaber uklarhed.

Hvad kan vi så gøre i stedet, hvis vi ønsker at give større frihed til f.eks. placering af sekundær bebyggelse, end lokalplanen giver mulighed for generelt?

  1. Ingen regler: Vi kan lave en undtagelse for sekundær bebyggelse. I byplanvedtægten kunne der f.eks. have stået, at garager med mere ikke er omfattet af kravet om en afstand på mindst 5 meter. Vi skal bare være opmærksomme på, at det så alene er bygningsreglementet, der regulerer placeringen af den sekundære bebyggelse. Og kravene i bygningsreglementet kan ændres over årene, som Planklagenævnet påpeger.
  2. Dispensationsmulighed: Vi kan lade være med at skrive andet, end at bebyggelse skal placeres med en afstand på mindst 5 meter til naboskel. Da bebyggelsesregulerende bestemmelser som udgangspunkt ikke er blandt principperne i en lokalplan, kan der dispenseres, hvis kommunen vil.
  3. Kompetencenorm: Vi kan fastsætte en kompetencenorm. Der kunne f.eks. have stået i byplanvedtægten, at byrådet kan tillade, at sekundær bebyggelse må placeres nærmere naboskel end 5 meter, hvis….og så fastætte nogle kriterier i bestemmelsen (ikke noget med henvisning til bygningsreglementet). Det gør det klart, at der kan dispenseres, men det begrænser også dispensationsmuligheden. Der kan kun dispenseres, hvis kriterierne er overholdt.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om garagen ved Ajstrup Strand.

Kommune byplanvedtægt 6.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar