Miljøvurderingsloven: Skal alle lokalplaner i byzone miljøvurderes som udgangspunkt?

Er alle lokalplaner i byzone omfattet af miljøvurderingslovens punkt 10b i bilag 2? Det mener nogle. Andre ikke. Det er min oplevelse som konsulent, når jeg giver en hånd med en lokalplan i forskellige kommuner. En afgørelse i Planklagenævnet fra 2018 fastslår efter min opfattelse, at det afhænger af lokalplanens indhold. I virkeligheden er det oftest underordnet – medmindre lokalplanen omfatter en stor del af kommunen. Har lokalplanen væsentlig miljømæssig indvirkning. Så skal der laves miljøvurdering.

Skal alle lokalplaner i byzone miljøvurderes?

Miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, nr. 1, fastsætter, at en lokalplan skal miljøvurderes, hvis den “fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til de projekter, der er omfattet af bilag 1 og 2” i loven. Punkt 10b i bilag 2 omfatter “anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg”. Skal alle lokalplaner i byzone så miljøvurderes ?

Ligger tyngden på “anlægsarbejder i byzone”? Så er svaret vel, at lokalplanerne som udgangspunkt kræver miljøvurdering. Men overskriften på punkt 10 i bilag 2 er “Infrastrukturprojekter”. Derfor er det næppe alle anlægsarbejder i byzone, der kan karakteriseres som infrastrukturprojekter?

Størrelse, omfang, karakter og indflydelse

“Ved vurderingen af, om et planforslag er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 4, punkt 10, litra b, om infrastrukturprojekter, anlægsarbejder i byzoner, må der foretages en konkret vurdering af planforslaget”, skriver Planklagenævnet i en afgørelse fra 2018. Her må vi se bort fra, at nutidens bilag 2 hed bilag 4 i den daværende udgave af miljøvurderingsloven.

Planklagenævnets fortsætter: “I vurderingen må planområdets størrelse samt omfanget og karakteren af de påtænkte anlægsarbejder indgå – navnlig under hensyn til rubriceringen af bilagspunktet under overskriften infrastrukturprojekter”. Videre: “Rubriceringen må efter Planklagenævnets vurdering indebære, at planforslagets indflydelse på det pågældende områdes infrastruktur (veje, trafikmængde, antal boliger, områdets størrelse m.m.) er afgørende for, om planforslaget er omfattet af bilagspunktet”.

Alle lokalplaner handler ikke om infrastrukturprojekter

De fleste lokalplaner for områder i byzone er rammer for fremtidige anlægstilladelser. Men det betyder ikke, at de alle er omfattet af punkt 10, litra b. Det er i hvert fald min konklusion på grundlag af Planklagenævnets afgørelse fra 2018.

Men måske er det ikke så vigtigt. For selvom en lokalplan åbner mulighed for infrastrukturprojekter eller projekter, som påvirker områdets infrastruktur – så betyder det ikke nødvendigvis, at lokalplanen skal miljøvurderes.

Miljøscreening før beslutning om miljøvurdering

Miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, fastsætter, at kommunen skal vurdere, om en lokalplan kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal altså miljøscreenes, før kommunen afgør, om der skal miljøvurderes eller ej.

§ 8, stk. 2, gælder lokalplaner, som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser, der ikke er omfattet af bilag 1 og 2. Men den gælder også lokalplaner, omfattet af bilagene, hvis der er tale om planer, der “angiver mindre ændringer” i forhold til hidtil gældende lokalplaner. Eller planer for mindre områder på lokalt plan.

Underordnet om lokalplanen er omfattet af 10b

Planklagenævnet fastlår, at “mindre områder på lokalt plan” skal forstås som “et mindre geografisk område, set i forhold til kommunens samlede areal”. De fleste lokalplaner – enkelte typer temalokalplaner måske undtaget – omfatter vel et mindre område, set i forhold til kommunens samlede areal.

Det må betyde, at langt de fleste lokalplaner er undtaget kravet om miljøvurdering, medmindre indvirkningen på miljøet er væsentlig. Også punkt 10b´s lokalplaner for anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg. Derfor må det – i de fleste tilfælde – være underordnet, om lokalplanen er omfatter af punkt 10b. Det afgørende er, om indvirkningen på miljøet er væsentlig.

Så måske er det bedre at være safe than sorry? Altså: Er man i tvivl om, hvorvidt lokalplanen er omfattet af punkt 10b? Så hellere tage det udgangspunkt, at planen er omfattet. Det springende punkt er alligevel oftest, om lokalplanen har væsentlig miljømæssig indvirkning eller ej.

Relevante links

Planklagenævnets afgørelse om pligten til at miljøvurdering i henhold til miljøvurderingslovens punkt 10b i bilag 2.

Miljøvurderingsloven af 25. juni 2020.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Miljøvurderingslovens paragraffer er knudret formuleret. Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg dykker ned i lovens paragraffer for at ramme rigtigt i forhold til miljøvurderingspligten. Jeg læser nævnets afgørelser for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet?

Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning af hverken miljøvurderingsloven eller afgørelsen. Hvis du vil vide præcist, hvad der står i paragrafferne, og hvad nævnet har skrevet – så klik på linkene ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar