Utilstrækkelig redegørelse for udvidelse af lokalcenter

En kommune har bred margin for at skønne, om der er behov for flere dagligvarebutikker i et område. Det fastslår Planklagenævnet i en afgørelse om lokalcentret i bydelen Brårup. Men udvides et lokalcenter med et kommuneplantillæg, så kræver det en fyldestgørende redegørelse for eksisterende butiksareal, behovet for mere butiksareal, butiksoplande, sammenhæng med kommuneplanens hovedstruktur og tilgængelighed.

Kommuneplantillæg for udvidelse af et lokalcenter

Skive Kommune vedtager kommuneplantillægget for udvidelsen af et lokalcenter i bydelen Brårup. Udvidelsen betyder, at en eksisterende dagligvarebutik og to udvalgsvarebutikker samles i lokalcenteret. Kommuneplantillægget åbner også mulighed for, at der etableres en ny dagligvarebutik inden for centret.

En beboer i lokalområdet klager til Planklagenævnet, og nævnet ophæver vedtagelsen af tillægget. Når der udarbejdes rammer for butikker, er der en særlig redegørelsespligt i henhold til planlovens § 11e, stk. 4. Nævnet vurderer, at kommunens redegørelse er utilstrækkelig.

Lokalcenter i overensstemmelse med § 5n, stk. 1, nr. 2

I henhold til planlovens § 5n, stk. 1, nr. 2, må en kommune udlægge arealer til butiksformål i et lokalcenter, som alene tjener til lokalområdets daglige forsyning. Men det udvidede lokalcenter i Brårup får et opland, som er større end bydelen, mener borgeren, som klager til Planklagenævnet.

Nævnet mener ikke, at det udvidede lokalcenter er i strid med § 5n, stk. 1, nr. 2. Der “tilkommer…kommunen en bred margin for skønnet over, om der er behov for større dagligvareudbud i et område”, står der i nævnets afgørelse. Nævnet har ikke grund til at anfægte kommunens opfattelse af, at der er behov for en dagligvarebutik mere. Det er ikke afgørende, om andre end Brårups borgere bruger lokalcentret.

Utilstrækkelig redegørelse

Når en kommune udlægger et rammeområde til butikker, har kommunen pligt til at udarbejde en redegørelse i henhold til planlovens § 11e, stk. 4. Skive Kommunes redegørelse er utilstrækkelig, vurderer Planklagenævnet. Derfor ophæves vedtagelsen af kommuneplantillægget.

I tillægget henvises der til en detailhandelsredegørelse, som indeholder de oplysninger, som mangler i selve kommuneplantillæggets redegørelse. Men det er ikke tilstrækkeligt, afgør Planklagenævnet. Detailhandelsredegørelsen er ikke offentliggjort sammen med kommuneplantillægget.

Hvad skal Skive Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Jeg er ikke kommuneplanlægger, men jeg opfatter Planklagenævnets afgørelse sådan her: En kommune har udstrakt mulighed for at afgøre, om et lokalcenter alene tjener til lokalområdets forsyning. Det er ikke afgørende, om borgere fra andre bydele også bruger lokalcenteret.

Det er til gengæld en klar forudsætning, at kommunen redegør tilstrækkeligt for eksisterende butiksareal, behovet for mere butiksareal, butiksoplande, sammenhæng med kommuneplanens hovedstruktur og tilgængelighed. Og denne samlede redegørelse skal offentliggøres.

Links

Planklagenævnet afgørelse i sagen om lokalcentret.

Skive Kommunes kommuneplantillæg 15.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar