Planklagenævnet: Ulovlig og unødvendig ekspropriation ophæves

Planklagenævnet ophævede torsdag Aalborg Kommunes ekspropriation til en arbejdsvej og et ledningstracé til forsyningsledninger. Ekspropriationssager er juristernes banehalvdel. Men afgørelsen er alligevel vigtig for os byplanlæggere: Ekspropriationer i henhold til planlovens § 47 forudsætter bl.a., at formålet med en ekspropriation er præcist beskrevet i lokalplanen.

Strenge krav som forudsætning for ekspropriation

Planklagenævnet repeterer grundvilkårene for ekspropriation i henhold til planlovens § 47 i sin afgørelse torsdag: “Ekspropriationen…(skal) være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan…(og) for varetagelsen af almene samfundsinteresser”. Ekspropriationen skal desuden være lovlig, nødvendig, tidsmæssigt aktuel og rimelig.

En lovlig ekspropriation forudsætter, at en gyldig lokalplan er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, skriver Planklagenævnet. Formålet med ekspropriationen skal være lovligt i forhold til planloven. Lovlighed forudsætter også præcision i lokalplanen: Vil man ekspropriere til en anvendelse eller et projekt, kræver det som hovedregel en konkret beskrivelse i lokalplanen.

Ekspropriation til udvikling af Nyt Aalborg Universitetshospital

Ekspropriationen i Aalborg Kommune: I 2007 besluttede Region Nordjylland at samle Aalborg Sygehus på én lokalitet. I 2013 vedtog byrådet i Aalborg Kommune lokalplan 4.4.109 for det nye universitetshospital i den sydøstlige del af Aalborg. I 2020 besluttede kommunen at ekspropriere arealer, som bl.a. skulle bruges til en midlertidig arbejdsvej og et ledningstracé til forsyningsledninger.

Beslutningen om ekspropriation blev truffet i henhold til planlovens § 47. Men de to grundejere klagede til Planklagenævnet: Hvorfor skulle arealet til en midlertidig arbejdsvej eksproprieres permanent? Og hvorfor skulle arealet til forsyningsledninger eksproprieres, når man i stedet kunne beskytte ledningerne med en tinglyst servitut?

Arealet til arbejdsvejen skal eksproprieres permanent, skrev kommunen i sit svar på klagen, fordi arbejdsvejen er nødvendig i en længere årrække. Når arbejdsvejen ikke skal bruges mere, så vil arealet blive til et friareal. Arealet til forsyningsledninger skal eksproprieres for at sikre tilstrækkelig beskyttelse af ledningerne og afstand til kommende bebyggelse. En servitut er ikke nok, mente kommunen.

Arbejdsvejen: Lovlig ekspropriation – men ikke permanent

Planklagenævnet vurderer, at ekspropriationen er lovlig. Det er rigtigt, som klagerne påpeger, at lokalplanen ikke udlægger det eksproprierede areal til arbejdsvej. Men det kan man heller ikke forvente: En lokalplan skal ikke udlægge arealer til den slags midlertidige anlæg. Lokalplanen er tilstrækkeligt præcis: Det fremgår i bestemmelserne, at der bliver behov for midlertidige veje. Det må man også forvente, når der skal bygges så meget.

Men er det så nødvendigt, at ekspropriere arealet til arbejdsvejen? Eksproprierer kommunen mere, end der er behov for? Hvorfor kan arbejdsvejen ikke ligge et andet sted, som klagerne mener? Kommunen beskriver, at adgangsvejen skal ligge præcis på det eksproprierede areal. Ellers kan man ikke anlægge bustracéet ved siden af. Og man kan ikke opføre bebyggelse syd for tracéet. Planklagenævnet er enigt: Ekspropriationen er nødvendig for at virkeliggøre lokalplanens formål.

Men permanent ekspropriation? “Omfanget af en ekspropriation må ikke være mere indgribende end det, der må anses for påkrævet for at gennemføre ekspropriationens formål”, skriver Planklagenævnet. Kommunen har beskrevet, at der er behov for arbejdsvejen i omkring 10 år. Så er der ikke behov for en permanent ekspropriation. Derfor ophæver nævnet ekspropriationen.

Forsyningsledninger: Hverken lovlig eller nødvendig ekspropriation

Planklagenævnet anerkender, at der kan være behov for at ekspropriere arealer til forsyningsledninger, når der er tale om et stort, komplekst projekt. Men kommunens ekspropriation er hverken lovlig eller nødvendig. Derfor ophæves den.

Skal ekspropriationen være lovlig, så skal formålet være konkret beskrevet. Planlovens § 15, stk. 2, nr. 5, fastsætter specifikt hjemmel til, at en lokalplan fastlægger placeringen af forsyningsledninger. Det gør de fleste lokalplaner ikke. Men det er ikke et argument, hvis lokalplan 4.4.109 skal være afsættet for en ekspropriation, skriver Planklagenævnet. Så burde behovet for arealreservation og den omtrentlige placering af ledningerne være beskrevet mere præcist.

Det er ikke nødvendigt at eje arealerne til forsyningsledninger, hvis bare man sikrer sig adgang. Den slags løses normalt ved en tinglyst servitut, påpeger Planklagenævnet. Afstand til kommende bebyggelse er heller ikke et argument for ekspropriation. For det behov kan løses mindre indgribende over for grundejer – f.eks. med en lokalplan, som reducerer bygningsreglementets standardkrav om afstande til skel.

Hvad skal Aalborg Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Ekspropriationssager er juristernes boldgade. Men vi byplanlæggere skal være opmærksomme på, at ekspropriationer i henhold til planlovens § 47 skal ske for at virkeligggøre en lokalplan. Lokalplanerne har derfor stor betydning for ekspropriationernes lovlighed, som Planklagenævnet fastslår i sin afgørelse.

  • Præcision: En lovlig ekspropriation forudsætter, at formål eller projekt er konkret beskrevet i lokalplanen. Manglende præcision vedrørende ledningstracéet i Aalborg er én af grundene til, at ekspropriationen ophæves.
  • Redegørelse: Planklagenævnet nævner ikke behovet, for lokalplan 4.4.109 lever op til kravet: Men vi skal huske, at det skal beskrives i lokalplanen, hvis lokalplanen kan danne grundlag for ekspropriation (planlovens § 16, stk. 3).

Relevante links

Planklagenævnets delvise ophævelse af Aalborg Kommunes ekspropriation. Ophævelsen er delvis, fordi ekspropriationen omfatter andre arealekspropriationer, der ikke er klaget over.

Aalborg Kommunes lokalplan 4.4.109.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv. Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar