Kravene til ekspropriation til fordel for private er skærpede

En lokalplan kan være grundlaget for ekspropriation. Men ekspropriationen skal være lovlig, aktuel, nødvendig og rimelig. Det gælder i særlig grad, når kommunen vil ekspropriere til fordel for private. I sagen om udvidelse af en virksomhed i Hørdum afgør Planklagenævnet, at ekspropriationen er urimelig. Grundejerens interesse i at beholde sin ejendom vejer tungere end virksomhedens behov for at kunne indrette sin produktion hensigstmæssigt.

Ekspropriation ophæves

Thisted Kommune vil ekspropriere ca. 8.000 m2 landbrugsjord i Hørdum. Ekspropriationen skal ske for at realisere lokalplan 2-09: En virksomhed i landsbyen skal have mulighed for at udvide sin produktion.

Ejeren af den ejendom, som kommunen vil ekspropriere, klager til Planklagenævnet. Nævnet giver ejeren medhold og ophæver ekspropriationen. Det er ikke rimeligt at ekspropriere, afgør nævnet.

Hvornår må der eksproprieres?

En kommune må ekspropriere, når ekspropriationen har væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan. Det fremgår af planlovens § 47, stk. 1. Ekspropriationen skal også ske for at varetage almene samfundsinteresser.

Det betyder i praksis, forklarer Planklagenævnet, at en ekspropriation skal være lovlig, aktuel, nødvendig og rimelig.

Ekspropriation til fordele for private

En ekspropriation må gerne ske til fordel for private, fastslår Planklagenævnet. Men kravene er skærpede i forhold til ekspropriation til offentlige formål.

Der skal stadig være almene planlægningsmæssige interesser i arealafståelsen. Ekspropriation skal i særlig grad være nødvendig og rimelig.

Er det lovligt at ekspropriere?

Er Thisted Kommunes ekspropriation lovlig? Det forudsætter, at svaret er ja på fem spørgsmål:

  1. Er lokalplanen endeligt vedtaget? Ja. Lokalplan 2-09 blev vedtaget og offentligt bekendtgjort i 2006. Planlovens §47, stk. 4, fastsætter i dag, at en ekspropriation skal være gennemført senest 5 år efter, at en lokalplan er vedtaget. Men det gjaldt ikke i 2006.
  2. Beskriver lokalplanen det projekt tilstrækkeligt konkret, der eksproprieres til fordel for? Ja. Bestemmelserne er præcise nok, vurderer Planklagenævnet. Nævnet lægger vægt på, at de er suppleret med kort og skitser.
  3. Er de nødvendige tilladelser eller dispensationer givet? Ja. Lokalplanbestemmelserne er tillagt bonusvirkning. Der mangler kun en byggetilladelse. Den kan først gives, når virksomheden råder over arealet.
  4. Er formålet med ekspropriationen lovligt? Ja. Lokalplanen udlægger området til erhverv. Den “varetager lovlige planlægningsmæssig hensyn”, skriver Planklagenævnet.
  5. Eksproprieres der arealer inden for lokalplanområdet? Ja.

Er ekspropriationen aktuel?

En ekspropriation i Hørdum skal være aktuel. Det betyder, at realiseringen af lokalplanen skal være nært forestående. Der skal bl.a. være penge til at udvide virksomheden.

Thisted Kommune oplyser, at virksomheden vil udvide hurtigst muligt. De nye bygninger på det eksproprierede areal vil blive taget i brug, så snart de er færdige. På det grundlag vurderer Planklagenævnet, at ekspropriationen er aktuel.

Er det nødvendigt at ekspropriere?

Thisted Kommunes ekspropriation skal have væsentlig betydning for, at lokalplanen virkeliggøres. Den skal være nødvendig. Det forudsætter, at svaret er nej på to spørgsmål:

  1. Kan lokalplanen realiseres på en mindre indgribende måde? Nej. Ekspropriationen sker for at udvide en privat virksomhed, som grundejeren ikke ejer. Grundejeren kan altså ikke selv realisere lokalplanen. Der eksproprieres ikke et større areal end nødvendigt, og midlertidig ekspropriation er ikke mulig.
  2. Mangler der dokumentation for, at det er nødvendigt at ekspropriere? Nej. Virksomhedens ejer har gentagne gange forsøgt at købe arealet. Der er udarbejdet et konkret projekt for virksomhedens udvidelse i løbet af få år. Thisted Kommune har ikke bare udlagt området til erhverv i en lokalplan. Kommunen har dokumenteret, at ekspropriationen er nødvendig.

Urimelig ekspropriation

En ekspropriation kan være både lovlig, nødvendig og aktuel. Men den skal også være rimelig. Den almene planlægningsmæssige interesse skal afvejes mod grundejerens interesse i at beholde sin ejendom.

Planklagenævnets flertal vurderer, at grundejerens interesse i at beholde sin jord vejer tungere end de almene samfundsinteresser. Der er andre erhvervsområder i nærheden. Virksomheden råder over flere ejendomme. At det er uhensigtsmæssigt at flytte virksomheden eller dele aktiviteterne op, begrunder ikke en ekspropriation tilstrækkeligt.

Genoptagelse af sagen

I marts 2023 valgte Planklagenævnet at tage sagen op igen efter nye oplysninger fra Thisted Kommune: Der findes ikke andre erhversområder i nærheden, hvor virksomheden kan placeres. Men nævnets flertal kommer frem til samme konklusion som hidtil. En ekspropriation overholder ikke kravet om rimelighed. Grundejerens interesse i at beholde sin ejendom vejer stadig tungest.

Det er muligt, at der ikke findes andre, egnede erhvervsområder til virksomheden. Men kommunen har mulighed for ud fra planlægningsmæssige hensyn at planlægge for både nye eller udvidede erhvervsområder. Med andre ord: Så må kommunen skabe et egnet erhvervsområde med sin planlægning.

Links

Planklagenævnets oprindelse afgørelse om ekspropriationen i Hørdum (23. september 2022).

Planklagenævnets genoptagelse af sagen (20. marts 2023).

Thisted Kommunes lokalplan 2-09.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar