En kommunes nej til dispensation må ikke bygge på skøn under regel

Planklagenævnet ophævede forrige uge Ærø Kommunes nej til at dispensere til udskiftning af vinduerne på et bevaringsværdigt hus. Kommunens afgørelse tenderer “skøn under regel”, og den går ikke. Der skal tages konkret stilling. Det er ikke nok at henvise til, at de nye vinduer er fabriksfremstillede.

Nej til nye, fabriksfremstillede vinduer ophæves

En husejer vil skifte vinduerne ud på sit hus, men Ærø Kommune siger nej. Huset er omfattet af den bevarende lokalplan 9-9B for Ærøskøbing. En udskiftning af vinduerne kræver dispensation, vurderer kommunen. Planklagenævnet refererer kommunens begrundelse for afslag på dispensation:

“De eksisterende vinduer, der er isat senere end de vinduer, som huset oprindeligt er bygget med, er håndværksmæssigt veludførte og at betragte som originale…Såfremt der skulle gives tilladelse til en vinduesudskiftning, ville det ikke være i overensstemmelse med bevaringsprincipperne i lokalplanen at give tilladelse til helt nye fabriksfremstillede vinduer, som de ansøgte. Der ville derimod blive stillet krav om at rekonstruere ejendommens medfødte, oprindelige vinduer med gamle beslag m.v.”

Husejeren klager til Planklagenævnet, og nævnet giver husejeren medhold. Kommunen afslag ophæves. Kommunens begrundelse for at sige nej til at dispensere er ikke god nok.

Udskiftning af vinduerne kræver dispensation

Udskiftning af vinduerne kræver dispensation. Dén vurdering deler Planklagenævnet. Det fremgår af lokalplanens § 7.1, at eksisterende bebyggelse “kun (må) nedrives, ombygges eller på anden måde ændres med Kommunalbestyrelsens tilladelse”. Paragraffen er en såkaldt dispensationsbestemmelse med hjemmel i planlovens § 15, stk. 2, nr. 18.

Hovedreglen i paragraffen er et forbud med nedrivning, ombygning og andre ændringer. Men kommunen kan – på grundlag af en konkret vurdering – alligevel give dispensation til ændringer som f.eks. en udskiftning af vinduerne.

Kommunen må skønne, om der skal gives en dispensation. Skønnet skal bygge på en konkret vurdering, og et afslag på dispensation skal begrundes. Begge deler mangler i kommunens afgørelse, vurderer Planklagenævnet.

Kommunen må ikke foretage sit skøn “under regel”

“Det (ville) ikke være i overensstemmelse med bevaringsprincipperne i lokalplanen at give tilladelse til helt nye fabriksfremstillede vinduer, som de ansøgte”, skriver kommunen i sit nej til dispensation.

Men kommunen skal foretage en konkret vurdering, påpeger Planklagenævnet. Der skal f.eks. tages stilling til materialer og udformning. At afvise de nye vinduer alene fordi de er fabriksfremstillede, tenderer et skøn under regel. Skøn under regel betyder*, at kommunen fastsætter regler for, hvordan skønnet skal udøves. Det kunne f.eks. være, at man altid siger nej til fabriksfremstillede vinduer.

Noget kunne altså tyde på, at begrundelsen for kommunens skøn er mangelfuld, som Planklagenævnet vurderer. Det er givet fald den væsentlige retlige mangel, som betyder, at kommunens afgørelse ophæves. Men noget tyder også på, at nævnet har misforstået præmissen for kommunens afgørelse…

Stiller kommunen krav om, at vinduerne skal restaureres?

Planklagenævnet tager udgangspunkt i, at kommunen kræver vinduerne restaureret i stedet for udskiftet: “Kommunen har truffet afgørelse om, at de eksisterende vinduer ikke må udskiftes med nye vinduer, men at ansøgeren i stedet i givet fald må restaurere dem”.

Det er vigtigt i forhold til kommunens begrundelse, mener nævnet: “Det fremgår (ikke) af begrundelsen, om kommunen har inddraget klagerens oplysninger om standen af de eksisterende vinduer, og på hvilket grundlag kommunen har vurderet, at vinduerne vil kunne restaureres”.

Men stiller kommunen overhovedet krav om restaurering? Udelukkes udskiftning? Hensigten om restaurering af de originale vinduer findes i lokalplanens redegørelse. Men jeg finder ikke belæg for den opfattelse i kommunens nej. I hvert fald ikke sådan som nej´et er refereret i Planklagenævnest afgørelse. Her er der hverken krav om restaurering eller forbud mod udskiftning.

Hvad skal Ærø Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Hvad nu hvis afgørelsens præmis ikke havde været, at kommunen stiller krav om restaurering og forbyder udskiftning? Ville Planklagenævnets afgørelse så være faldet anderledes ud?

Måske, men jeg tror det ikke: “Uanset om vinduerne efter kommunens opfattelse er mulige at restaurere, skal kommunen tage konkret stilling til, om der kan gives tilladelse til udskiftning af de ansøgte vinduer, og kommunen skal i den forbindelse inddrage f.eks. materialer og visuel fremtræden”, står der i afgørelsen.

Et afslag skal begrundes med udgangspunkt i den specifikke sag. Det kan ikke bygge på produktionsmetoden. Der skal tages stilling til den præcise udformning. Dét skal vi tage til efterretning som byplanlæggere og byggesagsbehandlere.

Links

Planklagenævnets afgørelse om vinduerne i Ærøskøbing.

Ærø Kommunes lokalplan 9-9B.

*Se “Skøn under regel – Jurabibliotek.dk“.

Ærø Kommune skal nu genvurdere, om man vil dispensere til udskiftning af vinduerne i huset i Ærøskøbing. Den nye afgørelse vil være interessant at se – ikke mindst fordi kommunen efter min mening har et godt grundlag for at sige ja eller nej til nye vinduer i det fine afsnit om vinduer i lokalplanens redegørelse.

Jeg er i øvrigt vild med Ærøskøbing. Ikke mindst på grund af den naturlige variation i gadebilledet, som er formentlig er opstået på grund af den matrikulære opdeling og udvikling over tid. Det kan du læse mere om i artiklen “Hvordan får vi mere selvgroet variation i nye bydele?

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar