Ændret anvendelse af campingplads i kystnærhedszonen skal ikke miljøvurderes

Odder Kommunes lokalplan for en ændret anvendelse af en campingsplads skal ikke miljøvurderes, afgør Planklagenævnet. Der planlægges for et mindre område på lokalt plan. Spørgsmål om bl.a. påvirkning af kystlandskabet i kystnærhedszonen er tilstrækkeligt belyst, og der er ikke tale om væsentlig, miljømæssig indvirkning, som forudsætter miljøvurdering.

Ændret anvendelse af campingplads

Odder Kommune vurderer, at der ikke er behov for at miljøvurdere lokalplanen for campingplads, sommerhuse og helårsboliger i Hou. Lokalplanen skal også åbne mulighed for kystsikring. Det er nok er miljøscreene.

Lokalplanområdet omfatter et areal på omkring 4 hektar. Det ligger i både sommerhusområde og landzone. Det ligger også i kystnærhedszonen med en afstand til kysten på omkring 80 meter eller mere.

Lokalplanen skal åbne mulighed for, at planområdet ændrer anvendelse fra campingsplads alene til en blanding af campingplads, 13 sommerhuse og 5 helårsboliger.

Mindre område på lokalt plan

En grundejerforening klager til Planklagenævnet over kommunens miljøscreening. Odder Kommunes lokalplan er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2, vurderer nævnet. Derfor er der – som udgangspunkt – pligt til at miljøvurdere.

Lokalplanområdet har en begrænset størrelse i forhold til kommunens samlede areal, konstaterer nævnet. Den nuværende anvendelse fortsætter. Planområdet grænser op til et eksisterende sommerhusområde. Der er ikke grund til at tro, at lokalplanen vil skade et Natura 2000 område.

På det grundlag vurderer Planklagenævnet, at der er tale om et mindre område på lokalt plan. Derfor er lokalplanen undtaget kravet om obligatorisk miljøvurdering i henhold til miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, nr. 1.

Mangelfuld miljøscreening?

Når der ikke er obligatorisk pligt til at miljøvurdere, så skal en miljøscreening belyse, om lokalplanen kan få en væsentlig, miljømæssig indvirkning. Er det tilfældet, så skal lokalplanen miljøvurderes alligevel.

Grundejerforeningen mener, at kommunens miljøscreening er mangelfuld. Den burde have forholdt sig til trafikken i etableringsfasen, til omlægningen af en bæk, til påvirkningen af kystlandskabet, til risikoen for deponi af potentielt forurenet jord og til beskyttelsen af et § 3-område.

Planklagenævnet vurderet, at forholdene er tilstrækkeligt belyst i miljøscreeningen og lokalplanforslaget. Der er ikke tale om så væsentlig end indvirkning på miljøet, at forslaget skal miljøvurderes.

Trafik tilstrækkeligt belyst

Trafik – herunder trafikken i forbindelse med etableringsfasen – skal indgå i en miljøscreening, konstaterer Planklagenævnet til en start. Både trafikmængde og trafiksikkerhed kan betyde, at trafikken skal miljøvurderes.

Odder Kommunes miljøscreening forholder sig ikke specfikt til trafik i etableringsfasen. Men det fremgår mere generelt, at etableringsfasen ikke vil medføre væsentlig, miljømæssig indvirkning. I forbindelse med klagesagen oplyser kommunen, at der vil komme mere tung trafik i etableringsfasen.

Men vejene er bygget til den øgede belastning, og trafiksikkerheden forværres ikke væsentligt. Gennemsnitshastigheden er lav, der er få overkørsler og gode oversigtsforhold. På det grundlag vurderer Planklagenævnet, er trafikken er tilstrækkeligt belyst, og at der ikke er behov for en miljøvurdering.

Bækkens omlægning kræver ikke miljøvurdering

Spøttrup Bæk skal omlægges, så der etableres et åbent udløb i Århus Bugt. Det kan forurene badevandet ved Hou, mener grundejerforeningen, fordi bækkens opland er et større landbrugsområder og industriarbejdspladser. Det burde miljøscreeningen have forholdt sig til.

En del af bækken skal lægges i rør. En anden del åbnes op og forlægges, så den får et mere naturligt forløb. Oplandet ændrer lokalplanen ikke på. Derfor er vandkvaliteten den samme, påpeger kommunen. Lokalplanen har ingen effekt på havmiljøet.

Planklagenævnet giver kommunen medhold. Bækkens forlægning er tilstrækkeligt belyst i miljøscreeningen. Der er ikke behov for en miljøvurdering.

Påvirkning skal ikke beskrives i miljøscreeningen

Der skal tilføres omkring 20.000 m3 jord til lokalplanområdet for at etablere kystsikring, vurderer grundejerforeningen. Det er ikke godt nok, når lokalplanen men ikke miljøscreeningen forholder sig til påvirkningen af kystlandskabet.

Påvirkningen af landskabet i kystnærhedzonen kan være relevant at belyse i henhold til miljøvurderingslovens krav. Men loven fastsætter ikke krav om, at påvirkningen skal beskrives i selve miljøscreeningen, påpeger Planklagenævnet. Der kan redegøres for påvirkningen i selve lokalplanen.

Odder Kommunens miljøscreening forholder sig ikke til påvirkningen af kystlandskabet, men der er en udførlig vurdering i lokalplanforslaget. Det er tilstrækkeligt.

Miljølovgivningen håndterer forurenet jord

Hvis jorden til kystsikring er forurenet, så kan det have en miljømæssig indvirkning. Det burde miljøscreeningen have forholdt sig til, mener grundejerforeningen.

Jordforurening kan være et emne, som skal med i miljøscreeningen, påpeger Planklagenævnet. Særligt hvis der er fare for at skade drikkevandsinteresserne. Men i forbindelse med lokalplanen for campingspladsen i Hou, er spørgsmålet tilstrækkeligt belyst i screeningen.

Lokalplanområdet er ikke områdeklassificeret. Lokalplanforslaget gøre rede for reglerne i forbindelse med flytning af forurenet jord. Miljølovgivningen hindrer, at der tilføres forurenet jord til lokalplanområdet, hvis det kan skade natur, miljø eller sundhed.

Dispensation fra anden lovgivning skal ikke miljøscreenes

Lokalplanen forudsætter, at der dispenseres til en tilstandsændring af et § 3-beskyttet overdrev. Miljøscreeningen bør tage udgangspunkt i de faktiske forhold ved lokalplanens udarbejdelse og ikke hensigten om at etablere erstatningsnatur, mener grundejerforeningen.

Miljøvurderingsloven stiller ikke krav om, at det afklares – samtidig med at miljøscreeningen udarbejdes – om der kan dispenseres fra anden lovgivning, konstaterer Planklagenævnet.

Kommunens miljøscreening beskriver, at påvirkningen af de eksisterende § 3-områder vil være kortvarig. Det er tilstrækkeligt, afgør nævnet, og der er ikke pligt til miljøvurdering.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om campingspladsen i Hou.

Odder Kommunes lokalplan 5039.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar