Planklagenævnet: Lokalplan ugyldig på grund af mangelfuld miljøscreening

Planklagenævnet ophævede Aabenraa Kommunes lokalplan 111 i onsdags. Kommunens miljøscreening er mangelfuld, vurderer nævnet. Den burde have forholdt sig til, om lokalplanen medfører væsentlig påvirkning af et nærliggende Natura 2000-område. Afgørelsen er interessant, fordi Natura 2000-området rykkede tættere på, mens lokalplanen blev udarbejdet.

Lokalplan for 17 boliger uden væsentlig indvirkning på miljøet

I juni 2018 godkendte Aabenraas byråd et forslag til lokalplanen for 17 nye boliger på en landejendom i udkanten af byen. Lokalplanforslaget var blevet miljøscreenet, som det skulle. Kommunen konkluderede, at der ikke var risiko for væsentlig indvirkning på miljøet: Intet behov for en miljøvurdering.

Miljøscreeningen forholdt sig bl.a. til risikoen for at påvirke Bolderslev og Uge Skove – et nærliggende Natura 2000-område. Området lå 2½ km. væk. Derfor mente kommunen ikke, at lokalplanens realisering ville påvirke området. Men det var Danmarks Naturfredningsforening uenig i, og foreningen klagede til Planklagenævnet i august 2018.

Der kom ingen afgørelse fra nævnet, og kommunen gjorde klar til den endelige vedtagelse af lokalplanen. En planlagt vedtagelse i november 2018 måtte udskydes på grund af en teknisk fejl. I stedet blev lokalplanen vedtaget i april 2019. Denne forsinkelse viste sig at få afgørende betydning.

Natura 2000-området voksede i mellemtiden

I november 2018 var Natura 2000-området nemlig blevet udvidet, så det kom til at omfatte en række skove omkring Aabenraa. I april 2019 lå Natura 2000-området altså ikke længere 2½ km. væk men klods op ad lokalplanområdet på alle fire sider.

Kommunen pegede på, at lokalplanområdet ikke var nabo til Natura 2000-området, mens planarbejdet stod på. Udvidelsen var sket efter udarbejdelsen af lokalplanforslaget. Kun den tekniske fejl var skyld i, at lokalplanen ikke var endeligt vedtaget først. Altså var der ikke pligt til at miljøscreene det udvidede Natura 2000-område.

Kommunen skulle have screenet den foreslåede udvidelse

Men dér tager kommunen fejl, vurderer Planklagenævnet: En udvidelse af et Natura 2000-område skal ses som en ændring af udpegningsgrundlaget for området. Og myndigheder som en kommune skal administrere efter en ændring i udpegningsgrundlaget – også selvom ændringen kun er et forslag, som endnu ikke er godkendt af EU-kommissionen.

Det fremgår ikke af Planklagenævnets afgørelse, hvornår der forelå et offentliggjort forslag om at udvide Natura 2000-området. Men nævnet konstaterer, at byrådet vedtog lokalplanen endeligt omkring 5 måneder efter udvidelsen i november 2018. Man må forstå det sådan, at forslaget har været offentliggjort før eller under planprocessen.

Planklagenævnet mener derfor, at kommunen burde havde screenet den miljømæssige indvirkning af Natura 2000-området inklusiv skovene omkring lokalplanområdet. Det er en væsentlig retlig mangel, at det ikke er sket. Derfor ophæves lokalplanen.

Hvad skal Aabenraa Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Natura 2000-områder er alle vi planlæggere allerede særligt opmærksomme på, når vi miljøscreener kommuneplaner og lokalplaner. Det fremgår eksplicit i lov om miljøvurdering af planer og programmer, at vi skal forholde os til påvirkningen af internationale naturbeskyttelsesområder.

Derfor vil vi selvfølgelig også forholde os til forslag om ændrede udpegningsgrundlag, når vi miljøscreener – herunder udvidede områder. Men det kræver jo, at vi kan finde forslagene. Og så vidt jeg kan se, ligger de hverken på Arealinfo, Plandata eller Miljøstyrelsens Natura 2000-kort?

Relevante links

Planklagenævnets afgørelse.

Aabenraa Kommunes lokalplan 111. Lokalplanen må efter Planklagenævnets afgørelse forventes at blive fjernet i nær fremtid.

Artiklens forfatter og formål

Artiklens forfatter er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelse er lang og detaljeret. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv. Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar