Berørt myndighed er hørt før screeningsafgørelse

I lokalplanforslaget fremgår det, at det er nok med en miljøscreening. Forslaget blev sendt til Kystdirektoratet i forbindelse med den offentlige høring. Derfor har kommunen hørt berørte myndigheder, før der træffes en afgørelse om miljøvurdering, konstaterer Planklagenævnet. Og så belyser miljøscreeningen i øvrigt spørgsmålet om bevaringsværdi i tilstrækkeligt omfang.

Bevarende lokalplan for De Tre Søstre

Samsø Kommune vedtager en bevarende lokalplan for De Tre Søstre – tre ikoniske badehuse nord for Ballen, som er opført i starten af 1920´erne. Kommunen vurderer, at det er nok at miljøscreene lokalplanen.

En grundejer fra nærområdet klager til Planklagenævnet over kommunens vurdering. Men nævnet giver kommunen medhold: Det er tilstrækkeligt med en miljøscreening. Screeningen er fyldestgørende, og der er ikke risiko for væsentlig miljømæssig indvirkning. Vedtagelsen af lokalplanen fastholdes.

Ingen obligatorisk pligt til miljøvurdering

Et nyt plangrundlag skal miljøvurderes, hvis det åbner mulighed for anlæg, som er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2. Der er også obligatoriske pligt til miljøvurdering, hvis planlægningen kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Det planlagte er ikke omfattet af lovens bilag, konstaterer Planklagenævnet, og planlægningen medfører ingen risiko for påvirkning på et Natura 2000-område. Derfor er der kun pligt til at miljøvurdere lokalplanen, hvis der er risiko for væsentlig miljømæssig indvirkning.

Har kommunen hørt berørte myndigheder?

For at afgøre risikoen for væsentlig miljømæssig indvirkning skal kommunen miljøscreene lokalplanforslaget. Før kommunen afgør – på grundlag af screeningen – om der skal udarbejdes en miljøvurdering, så skal berørte myndigheder høres.

Samsø Kommune burde have hørt Kystdirektoratet, fordi planområdet ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, mener grundejeren. Men det har kommunen også gjort, konstaterer Planklagenævnet. For planforslaget blev sendt til direktoratet i forbindelse med den offentlige høring.

Korrekt grundlag for udpegning af bevaringsværdige bygninger?

Hvilke emner skal med i miljøscreeningen? Det afhænger af de konkrete forhold. Men at belyse påvirkningen på kulturarv fremgår som et af formålene i miljøvurderingsloven. Grundejeren mener, at udpegningen af De Tre Søstre som bevaringsværdige sker på et forkert grundlag.

Kommunens udpegning bygger på SAVE-metoden, konstaterer Planklagenævnet. Det fremgår i miljøscreeningen. Lokalplanen gør rede for bygningernes karaktertræk og deres betydning for den lokale kulturarv. Det er et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere bevaringsværdien i miljøscreeningen, afgør nævnet.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om De Tre Søstre.

Samsø Kommunes lokalplan 98.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar