Planklagenævnet: Også små overskridelser kræver dispensation

Planklagenævnet ophævede Ballerup Kommunes tilladelse til en tilbygning fredag forrige uge. Nævnet mener – i modsætning til kommunen – at tilladelsen kræver dispensation: En tilbygning er ikke udvidelse af eksisterende lovlige forhold. Små overskridelser af lokalplanbestemmelserne kræver også dispensation.

Tilbygning kræver dispensation

I 2019 giver Ballerup Kommune tilladelse til en tilbygning på 20 m2 med endsidig taghældning. Tilbygningen er omfattet af lokalplan 60. Kommunen vurderer, at tilbygningen overholder lokalplanbestemmelserne.

Et par naboer klager: De mener, at tilbygningen kræver dispensation fra lokalplanen. Derfor burde de have været hørt. Men en dispensation er efter deres mening ikke tilladt, fordi den vil stride mod lokalplanens principper.

Planklagenævnet giver klagerne ret og ophæver byggetilladelsen. Tilbygningen kræver dispensation. Men nævnet er ikke enigt i, at dispensationen strider mod lokalplanprincipperne. Kommunen kan dispensere, hvis kommunen vil.

Eksisterende forhold og mindre overskridelse

Tilbygningen med den ensidige taghældning er opført med en højde på 3,67 meter i den ene ende og 4,11 meter i den anden. Lokalplanens § 7.6 fastsætter, at “bygningshøjden (ikke) må overstige 3,5 m målt fra eksisterende terræn eller et af kommunalbestyrelsen godkendt reguleret terræn til den linie, hvor tagflade og ydervæg mødes”.

Er der så ikke tale om en overskridelse af den tilladte facadehøjde, som kræver dispensation? Nej, mener kommunen:

  • “Tilbygningen var en forlængelse af det eksisterende hus, der havde en facadehøjde på over 3,5 m, og som var opført, før lokalplanen blev vedtaget, hvorfor tilbygningen var en udvidelse af eksisterende lovlige forhold”.
  • “Ud fra de informationer, som (kommunen) var i besiddelse af, vurderede (kommunen), at der var tale om en mindre overskridelse på 30-40 cm….af bagatelagtig karakter set i forhold til den eksisterende bebyggelses placering i terrænet og sokkelhøjde”.

Mindre overskridelse kræver også dispensation

Planklagenævnet konstaterer i sin afgørelse, at bygningshøjder på 3,67 og 4,11 meter ikke er i overensstemmelse med lokalplanens krav om en maksimal højde på 3,5 meter. Højderne kræver dispensation, selvom kommunen mener, at overskridelsen har bagatelagtig karakter. Kommunens byggetilladelse bygger ikke på en dispensation fra den maksimale bygningshøjde. Det er en væsentlig retlig mangel. Derfor ophæves tilladelsen.

Planklagenævnet tager ikke stilling til kommunens påstand om, at forlængelse af et eksisterende hus er en udvidelse af eksisterende lovlige forhold. Vi må gå ud fra, at nævnet mener, at det ikke er tilfældet.

Dispensation ikke i strid med principperne

Naboerne mener, at kommunen ikke kan dispensere fra den maksimale facadehøjde på 3,5 meter. Det vil være i strid med lokalplanens principper, påstår de: Det fremgår i formålsparagraffen, at lokalplanen skal “opstille nye bestemmelser, der skal regulere områdets bebyggede og ubebyggede arealer”.

Den tolkning deler Planklagenævnet ikke. Efter nævnets vurdering er § 7.6 en dispensationsbestemmelse. Derfor kan der dispenseres: “I det omfang, der er fastsat en dispensationsbestemmelse i lokalplanen, har det været forudsat i forbindelse med vedtagelsen af planen, at der vil kunne dispenseres i forhold til de pågældende krav. En udnyttelse af en dispensationsbestemmelse er derfor som klart udgangspunkt ikke i strid med planens principper.

Hvad skal Ballerup Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Jeg er sådan set ikke overrasket over Planklagenævnets afgørelse: Hvis lokalplanen fastsætter at loft på facadehøjden på 3,5 meter, så må det kræve dispensation fra lokalplanen, når facadehøjden er 3,67 og 4,11 meter. En tilbygning er ikke eksisterende lovligt forhold.

Jeg synes til gengæld, at formuleringen af lokalplanens bestemmelser belyser, hvor vanskeligt det er at skrive klare enkle regler for maksimale højder – særligt når lokalplanen ikke forholder sig til tagformen, og terrænet er skrånende….

Relevante links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om tilbygningen i Ballerup Kommune.

Ballerup Kommunes lokalplan 60.

Nysgerrig på begrebet “dispensationsbestemmelse”? Du kan læse mere om netop dispensationsbestemmelser i min artikel “Planklagenævnet: Udnyttelsen af en “dispensationsbestemmelse” ikke i strid med planens principper“. I artiklen finder du bl.a. et link til en orientering fra Planklagenævnet om dispensationsbestemmelser (kompetencenormer).

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar