Udledning af overfladevand, mere trafik og inddragelse af grønne områder medfører ikke pligt til miljøvurdering

Udledning af overfladevand, mere trafik og inddragelse af grønne områder medfører ikke pligt til miljøvurdering. Det afgør Planklagenævnet i sagen om planlægningen af et nyt boligområde i Favrskov Kommune. Her har kommunen bl.a. foretaget en grundig beskrivelse af de miljømæssige konsekvenser ved udledning af overfladevand til målsatte bække og en sø i sin miljøscreening.

Pligt til at miljøvurdere nyt boligområde?

Favrskov Kommune udarbejder et tillæg til kommuneplanen og en ny lokalplan. Plangrundlaget omfatter et areal på ca. 11 hektar landbrug. Området skal udnyttes til parcelhuse og tæt/lav-boliger.

Kommunen afgør, at tillægget og lokalplan ikke skal miljøvurderes. En nabo klager over afgørelsen til Planklagenævnet, men nævnet fastholder kommunens vurdering: Det er tilstrækkeligt at screene plangrundlaget.

Mindre område på lokalt plan

Planklagenævnet vurderer, at plangrundlaget er omfattet af punkt 10b i miljøvurderingslovens bilag 2 – anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg. Derfor har kommunen som udgangspunkt pligt til at udarbejde en miljørapport.

Planområdet er lille i forhold til kommunens samlede størrelse. Det grænser op til eksisterende boligområder. Størstedelen er allerede udlagt til boliger i kommuneplanen. Der er ingen risiko for at påvirke et Natura 2000-område. Derfor er der tale om et mindre område på lokalt plan, vurderer Planklagenævnet. Og så bortfalder den obligatoriske pligt til miljøvurdering.

Emner og detaljering i en miljøscreening

Når der ikke er obligatorisk pligt til miljøvurdering, så skal kommunen screene plangrundlaget. Viser screeningen, at der er risiko for væsentlig miljømæssig indvirkning, så skal kommunen gennemføre en miljøvurdering alligevel.

Hvilke kriterier der skal indgå i miljøscreeningen – det afhænger af de lokale forhold. Det er ikke alle men de relevante kriterier, der skal screenes, pointerer Planklagenævnet. Og der er ikke krav til samme detaljeringsniveau i en screening som i en miljørapport.

Afledning af overfladevand forudsætter ikke miljørapport

Det nye plangrundlag forudsætter, at overfladevand ledes til Lading Sø via Elhøj Bæk og Lading Bæk. Hvis der tilføres mere fosfor til søen, så kan det forringe søens økologiske tilstand, beskriver miljøscreeningen. Men det vil begrænse udledningen af fosfor til bækkene og søen, når landsbrugsarealer omdannes til boliger.

Som udgangspunkt forudsætter det en miljørapport, når et plangrundlag forudsætter afledning af overfladevand til en målsat vandforekomst. Men miljøscreeningen godtgør, at afledningen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på bækkene og søerne. Miljøscreeningen er nok.

Trafikken skal ikke miljøvurderes

De nye boliger vil medføre mere trafik på en hovedvej, som i forvejen er belastet af trafik. Derfor bør der udarbejdes en miljørapport, som forholder sig til trafikken, mener naboen.

Miljøscreeningen konkluderer, at der vil være tale om en mindre påvirkning af trafikken, som ikke kræver miljøvurdering. Kommunen vurderer, at de eksisterende veje kan bære mere trafik. Vejdirektoratet mener ikke, at der er behov for krydsombygninger. Planklagenævnet deler kommunens opfattelse: Der er ikke behov for en miljørapport, som belyser trafikbelastningen.

Naturværdier ikke grundlag for miljørapport

Planområdet er ikke kortlagt som bevaringsværdigt landskab eller område med geologiske bevaringsværdier. Der findes § 3-områder umiddelbart nord for planområdet. Derfor må der ikke drænes eller foretages terrænændringer, som kan påvirke naturtilstanden af disse områder, fastslår miljøscreeningen.

Kommuneplantillægget omfatter ikke nye arealer til boligområdet bortset fra omkring 6.000 m2, som inddrages for at sikre en god placering af regnvandsbassiner. Inddragelsen af grønne områder forudsætter ikke miljørapport, afgør Planklagenævnet.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om Favrskov Kommunes miljøscreening.

Favrskov Kommunes tillæg 4 til kommuneplanen og lokalplan 409.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar