Ingen dispensationer til projekter, som ødelægger bilag IV-arters yngle- og rasteområder

I en sag om affaldsbeholdere i Esbjerg giver Planklagenævnet kommunen medhold i, at der kan gives en lovliggørende dispensation. Kommunen vurderer, at affaldsbeholderne ikke ødelægger bilag IV-arters yngle- og rastesteder. Denne vurdering må gerne bygge på de nuværende forhold og ikke forholdene før etableringen af affaldsbeholderne.

Dispensation til fire affaldsbeholdere

Esbjerg Kommune giver en lovliggørende dispensation til fire affaldsbeholdere. Affaldsbeholderne er placeret i strid med lokalplanen. Den udelukker anden bebyggelse på opholdsarealerne end f.eks. garager, og affaldsbeholdere er en form for bebyggelse.

En nabo klager til Planklagenævnet over dispensationen. Hun mener, at der findes flere bilag IV-arter i området med affaldsbeholderne. Ved at dispensere har kommunen svigtet sin pligt til at beskytte yngle- og rastesteder ved at dispensere.

Ingen dispensation, som skader bilag IV-arter

En kommune kan som udgangspunkt ikke dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen medfører, at bilag IV-plantearter eller bilag IV-dyrearters yngle- og rastesteder ødelægges. Det fastslår Planklagenævnet i sin afgørelse.

Spørgsmålet er derfor, om en dispensation til de fire affaldsbeholdere i Esbjerg vil skade plante- og dyrearter, som er omfattet af bilag IV. Det gælder bl.a. alle arter af flagermus og visse paddearter.

Ingen risiko for flagermusarter

Esbjerg Kommune vurderer, at dispensationen ikke vil påvirke yngle- og rasteområder for flagermus. Der er ikke registreret ynglende flagermus i området, påpeger kommunen. At flagermus søger føde i området, betyder ikke, at de også yngler her.

Planklagenævnet giver kommunen ret. Der er ikke grundlag for at vurdere, at affaldsbeholderne vil skade yngle- og rasteområder for flagermus. Når en indledende vurdering viser, at der ikke er risiko for at skade flagermus, skal kommunen ikke belyse forholdene nærmere.

Heller ingen risiko for strandtudser

Der er ingen vandhuller eller vådområder inden for det område, hvor affaldsbeholderne er placeret. Derfor vurderer Esbjerg Kommune, at området ikke er yngle- og rastested for paddearterne strandtudse og spidssnudet frø, som begge er bilag IV-arter.

Igen giver Planklagenævnet kommunen medhold. Kommunens indledende vurdering viser, at affaldsbeholderne ikke ødelægger paddearternes yngle- og rastesteder. Derfor er ikke behov for nærmere undersøgelser. Heller ikke selvom der findes strandtudser yngler på naboejendommen.

Udgangspunkt i de nuværende forhold

Var Planklagenævnet nået frem til den samme afgørelse, hvis der ikke var tale om en lovliggørende dispensation? Altså en dispensation til affaldsbeholdere, som allerede er etableret. Det finder vi ikke ud af. For vi ved ikke, om området var yngle- eller rasteområde for strandtudser, før affaldsbeholderne blev etableret.

Det er vel ikke usandsynligt, når naboejendommen er yngle-område for tudserne. Men vi kan konkludere, at Planklagenævnet implicit blåstempler en vurdering, som tager udgangspunkt i de nuværende forhold – ikke forholdene før etablering af affaldsbeholderne.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om de fire affaldsbeholdere.

Esbjerg Kommunes lokalplan 01-090-0004.

Som nævnt i starten af artiklen, er affaldsbeholdere en form for bebyggelse. Det afgjorde Planklagenævnet i en tidligere afgørelse. Du kan læse nærmere om denne afgørelse i artiklen “Planklagenævnet: Bygning er et mere snævert begreb end bebyggelse” på carlsensplaner.dk.

I en lignende afgørelse ophæver Planklagenævnet kommunens dispensationer. Der kan ikke dispenseres til et nyt sommerhus i Blokhus, før det er vurderet, om markfirbenets yngle- og rastesteder ødelægges. Du kan læse mere om denne afgørelse i artiklen “Ingen dispensationer som skader bilag IV-arters yngle- og rasteområder” på carlsensplaner.dk.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar