Der kan dispenseres fra byggefelter…som udgangspunkt

Det er – som udgangspunkt – ikke i strid med lokalplanens principper at dispensere fra de bebyggelsesregulerende bestemmelser. De hører normalt ikke til principperne. Det fastslår Planklagenævnet i en sag om at dispensere fra en lokalplans byggefelter.

Nej til dispensation i strid med principperne?

Lokalplanens § 7.2 fastsætter, at feriecentrets bebyggelse skal opføres inden for de udpegede byggefelter. Det er blandt lokalplanens formål, at “fastlægge bestemmelser for bygningers placering på området”. 

Derfor siger Faaborg-Midtfyn Kommune nej til at dispensere, så der kan opføres bebyggelse uden for byggefelterne. En dispensation vil stride mod lokalplanens principper, mener kommunen.

Grundejeren klager til Planklagenævnet, og nævnet ophæver kommunens afgørelse. Bebyggelsen forudsætter dispensation. Men det strider ikke mod principperne at dispensere.

Bebyggelsesregulerende bestemmelser principper eller ej?

Lokalplanens krav om, at bebyggelsen skal placeres inden for byggefelterne er en del af de bebyggelsesregulerende bestemmelserne. De hører som udgangspunkt ikke til lokalplanprincipperne. Men Planklagenævnet lister en række undtagelser op:

  • Skal bestemmelserne f.eks. sikre en særlig udformning af bebyggelsen? Er placeringen af bebyggelsen en del af den planlagte struktur?
  • Henviser formålsparagraffen specifikt til en bebyggelsesregulerende bestemmelse?
  • Har lokalplanen og de bebyggelsesregulerende en karakter og detaljering, som indikerer, at de er principper, der ikke kan dispenseres fra? Er der noget i baggrunden for lokalplanen, som støtter denne opfattelse?

Opremsning – ikke forhold af særlig betydning

§ 7.2 har ikke en særlig betydning, som gør den til en del af lokalplanens principper, vurderer Planklagenævnet. Der er ikke noget i selve bestemmelsen, andre bestemmelser eller lokalplanens redegørelse, der understøtter en anden opfattelse.

Lokalplanens formålsparagraf er en “generel opremsning…og ikke…en fremhævelse af bestemte forhold, som har…en særlig betydning”, skriver nævnet i afgørelsen.

Der er altså ikke noget, som hindrer en dispensation fra lokalplanens byggefelter. Faaborg-Midtfyn Kommune skal genoverveje, om dispensationen skal gives.

Hvad skal Faaborg-Midtfyn Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Planklagenævnet skriver, at den planlagte struktur er en del af lokalplanprincipperne. Det er et diffust begreb. Men se byggefelterne på lokalplanens kortbilag nedenfor. Får man ikke det indtryk, at de er fastlagt for at sikre en bestemt struktur i området? Jo, vil mit svar være.

Så burde en dispensation vel være udelukket? Her vil mit svar være nej. Jeg er enig i Planklagenævnets begrundelse: Lokalplanen mangler at fastsætte i ord, hvad der har særlig betydning, når det kommer til bebyggelsens placering. Vi kan ikke forvente, at alle opfatter det samme ud fra kortbilaget.

Hvad er det ved bebyggelsesstrukturen, som ikke må fraviges? Det er svært at fastsætte præcist nok. Men vi byplanlæggere er nødt til at kunne indkredse det.

Hvad er vigtigt i feriecentret i Faaborg-Midtfyn Kommune? Er det afgørende, at klyngehusene placeres i kæder, som følger landskabets bevægelser? Skal de være forskudte fra hinanden? Må der højst være samlet 11 klyngehuse i en kæde? Hvad ville du skrive i formålsparagraffen?

Nedenfor vises kortbilag 1 i Faaborg-Midtfyn Kommunes lokalplan.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om byggefelter.

Faaborg-Midtfyn Kommunes lokalplan 9.46.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar