Er der væsentlige gener eller bare gener?

Lokalplanen udelukker gener. Derfor er det ikke nok at vurdere, om generne vil være væsentlige. Og så kan kommunen i øvrigt ikke genoptage sagen på et senere tidspunkt, hvis generne viser sig at være værre end forventet. Det er konklusionen på en afgørelse i Planklagenævnet i slutningen af oktober.

Omfanget af gener skal vurderes

I juni 2020 afgør Slagelse Kommune, at terrænreguleringen på en ejendom er tilladt i henhold til § 8.5 lokalplan 1008. Paragraffen fastsætter, at “der indenfor området kun (må) foretages terrænregulering, der…ikke skaber gener for omgivende nabobebyggelse”.

Kommunen vurderer, at terrænreguleringen ikke vil give væsentlige gener. Men den konklusion deler ejendommens nabo ikke. Naboen klager til Planklagenævnet, og nævnet ophæver afgørelsen: Kommunen skal forholde sig til, om der er gener – ikke kun om generne er væsentlige.

Hvis kommunen havde vurderet, om terrænreguleringen medførte gener i det hele taget – og ikke kun væsentlige gener – så havde konklusionen måske været en anden, mener Planklagenævnet. At reguleringen krævede dispensation. At der skulle gives et afslag. Derfor er det en væsentlig, retlig mangel kun at forholde sig til de væsentlige gener.

Sagen kan ikke genoptages senere

I kommunens afgørelse fremgår det, sagen vil blive taget op igen, “hvis der senere skulle komme nye og væsentlige oplysninger om opståede gener, hvor det kunne påvises eller sandsynliggøres, at disse gener skyldes terrænreguleringen”.

Men den går ikke, fastslår Planklagenævnet: Kommunen kan ikke både udelukke i afgørelsen, at der vil være gener, og samtidig tilkendegive, at man vil tage stilling til spørgsmålet, hvis eventuelle gener faktisk opstår. Kommunen må træffe en afgørelse, som parterne kan indrette sig efter. Er der gener eller ej?

Kommunen kan være afskåret fra at træffe en anden afgørelse efter de forvaltningsretlige principper om tilbagekaldelse og omgørelse af afgørelser, idet kommunens afgørelse udgør en begunstigende forvaltningsakt, pointerer Planklagenævnet i afgørelsen. Men andre ord: Har kommunen først sagt ja til terrænreguleringen, kan det være umuligt at kræve terrænet genskabt.

Hvad skal Slagelse Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Nogle gange virker kravene til byggesagsbehandlingen urimeligt høje. Som i denne sag om terrænregulering, hvor et enkelt ord – væsentlige – afgør, at kommunens afgørelse ophæves. Men vi må tage til Planklagenævnets afgørelse til efterretning: Det er den konkrete ordlyd i bestemmelsen, byggesagsbehandleren skal forholde sig til.

Vi må også tage til efterretning, at en kommune ikke kan forbeholde sig retten til at beslutte sig om senere. Bordet fanger. Derfor handler det om at beslutte sig på et tilstrækkeligt oplyst grundlag, når afgørelsen træffes.

Nævnets afgørelse er i øvrigt en reminder til os byplanlæggere: Lad os gøre livet lettere for kollegerne i byggesagsafdelingen, så vidt muligt. Mere præcise krav til terrænregulering i bestemmelser havde været nemmere at administrere. Det kunne være det maksimale omfang på terrænregulering. Eller mindsteafstand til skel.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om terrænregulering i Slagelse.

Slagelse Kommunes lokalplan 1008.

§ 8.5 i lokalplan 1008 fastsætter i øvrigt, at der “kun foretages terrænregulering, der naturligt tilpasser sig områdets karakter”. Planklagenævnet fastslår, at bestemmelsen i for høj grad lægger op til et skøn. Den kan ikke håndhæves. “Tilpasning” er et ord, som vi byplanlæggere skal bruge med varsomhed. Det viser afgørelsen i Slagelse Kommune men også en afgørelse i Gentofte Kommune. Her afviste Planklagenævnet, at kommunen kan håndhæve et krav om, at ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse. Denne afgørelse kan du læse mere om i artiklen “Planklagenævnet: Tilpasses eksisterende bebyggelse og god helhedsvirkning for uklart“.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar