Velkomstcenter skal miljøvurderes

Plangrundlaget for et nyt velkomstcenter til Nationalpark Mols Bjerge og Kalø Slotsruin giver ikke mulighed for projekter, som er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2. Men centeret placeres 60 meter fra kysten, og der er behov for tilpasning til omgivelserne. Det betyder, at plangrundlaget kan få en væsentlig miljømæssig indvirkning, konkluderer Planklagenævnet. Derfor skal plangrundlaget miljøvurderes i henhold til lovens § 8, stk. 2, nr. 2.

Ingen miljøvurdering af velkomstcenter

Syddjurs Kommune vedtager tillæg 17 til kommuneplanen og lokalplan 420. Det nye plangrundlag skal åbne mulighed for et velkomstcenter til Nationalpark Mols Bjerge. I forbindelse med udarbejdelsen af det nye plangrundlag afgør kommunen, at plangrundlaget ikke skal miljøvurderes i henhold til miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, nr. 2.

Det nye plangrundlag vil ikke have en væsentlig indvirkning på miljøet, mener kommunen. Men dén vurdering er Danmarks Naturfredningsforening uenig i. Foreningen klager til Planklagenævnet, og nævnet giver medhold: Det nye plangrundlag skulle have været miljøvurderet. Nævnet ophæver screeningsafgørelsen og dermed vedtagelsen af plangrundlaget.

Plangrundlaget skal miljøvurderes

Det nye plangrundlag er ikke omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2, medgiver Planklagenævnet. Derfor er der ikke automatisk pligt til at udarbejde en miljøvurdering. Plangrundlaget skal kun miljøvurderes, hvis det kan forventes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

Velkomstcenteret på 750 m2 med 160 parkeringspladser til de besøgende skal ligge 60 meter fra kysten. Alene dét må vurderes at medføre en væsentlig indvirkning, mener Planklagenævnet. Kommunen vurderer, at projektet tilpasses omgivelserne. Men det betyder ikke, at en miljøscreening er nok. Tværtimod. Når der er behov for en tilpasning, så indikerer det, at projektet kan have en væsentlig indvirkning, skriver nævnet.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om velkomstcenteret ved Kalø Slotsruin.

Syddjurs Kommunes tillæg 17 til kommuneplanen og lokalplan 420.

Miljøvurderingsloven på retsinformation.dk.

Når det nye velkomstcenter placeres i kystnærhedszonen, så skal der gøres rede for den visuelle påvirkning af omgivelserne. Og det er ikke nok med én visualisering, eller visualisering af centeret på kort afstand. Det kan du læse mere om i artiklen “Behov for flere visualiseringer på afstand“.

Velkomstcenteret skal ligge 60 meter fra kysten. Derfor er det ikke en tilstrækkelig begrundelse, at centeret placeres ved indkørslen til Nationalpark Mols Bjerg og Kalø Slotsruin, afgør et snævert flertal i Planklagenævnet. Læs mere om den del af afgørelsen i artiklen “Utilstrækkelig planlægningsmæssig begrundelse“.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar