Behov for flere visualiseringer på afstand

Er du i gang med at skrive en lokalplan for et område inden for kystnærhedszonen? Så skal påvirkningen af kysten og kystlandskabet som udgangspunkt visualiseres. Det forudsætter visualisering af den nye bebyggelse eller anlæg – især på afstand. Ligger lokalplanområdet tæt på kysten, er der krav om flere visualiseringer end én. Det fastslår en afgørelse i Planklagenævnet, som drejer sig om lokalplanen for et velkomstcenter ved Kalø Slotsruin.

Utilstrækkelige visualiseringer af nyt velkomstcenter

Syddjurs Kommune vedtager tillæg 17 til kommuneplanen og lokalplan 420. Det nye plangrundlag skal åbne mulighed for et velkomstcenter ved Kalø Slotsruin, som ligger inden for kystnærhedszonen. Danmarks Naturfredningsforening klager til Planklagenævnet. Lokalplanens redegørelse lever ikke op til kravet i planlovens § 16, stk. 4, mener foreningen.

I paragraffen fremgår det, at redegørelsen i et lokalplanforslag skal oplyse om den visuelle påvirkning af omgivelserne, når der planlægges for bebyggelse og anlæg inden for kystnærhedszonen. Planklagenævnet giver foreningen medhold: Lokalplanens visualiseringer af påvirkningen er utilstrækkelige. Den endelige vedtagelse af lokalplanen ophæves.

Flere visualiseringer på afstand mangler

Hvorfor er de så dét – utilstrækkelige? Lokalplanforslaget indeholder en række visualiseringer, konstaterer Planklagenævnet: Velkomstcenteret set fra nært hold i retning mod kysten. Et tværsnit og en illustrationsplan. To visualiseringer inde fra centeret. Men det er ikke nok, afgør nævnet.

Visualiseringerne giver ikke offentligheden et tilstrækkeligt indtryk af, hvordan velkomstcenteret vil påvirke omgivelserne. Der mangler visualiseringer af centeret set fra kysten og kystlandskabet. Velkomstcenterets parkeringsplads skal også vises – ikke bare selve centeret. Når planområdet ligger næsten ud til kysten, bør bebyggelsen visualiseres fra flere perspektiver, mener Planklagenævnet.

Generelle krav til en lokalplans redegørelse

Hvornår er lokalplanens redegørelse for påvirkningen tilstrækkelig? Det er en gråzone. Men Planklagenævnet konkretiserer lovkravet en smule ved at beskrive de generelle krav til redegørelsen, når der planlægges for et område inden for kystnærhedszonen:

  • Beskyttelse: Det skal være muligt at bedømme lokalplanforslaget ud fra planlovens overordnede formål – at sikre kystområdernes landskabelige karakter.
  • Visualiseringer: Oplysninger om den visuelle påvirkning af omgivelserne bør normalt ske ved en visuel gengivelse af kystområdet med det påtænkte byggeri eller anlæg. I en række tilfælde vil det være nok at dokumentere, at byggeriet eller anlægget ikke har en visuel påvirkning af landskabet*.
  • Kontekst: Kravene til lokalplanens redegørelse afhænger af lokalplanområdets placering, områdets karakter og tilknytning til kystlandskabet. Jo tættere på kysten – desto større krav til oplysningerne. Kravene afhænger også af hvilket byggeri eller anlæg, der er tale om.

* Hvad betyder det? Er det tilstrækkeligt at dokumentere i tekst, at der ikke er en visuel påvirkning af landskabet? Det fremgår ikke præcist i afgørelsen.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om velkomstcenteret ved Kalø Slotsruin.

Syddjurs Kommunes tillæg 17 til kommuneplanen og lokalplan 420.

Der skulle have været lavet en miljøvurdering af det nye plangrundlag. Det fastslår Planklagenævnet også i afgørelsen. Du kan læse mere om, hvorfor nævnet når frem til den afgørelse, i artiklen “Velkomstcenter skal miljøvurderes“.

Velkomstcenteret skal ligge 60 meter fra kysten. Derfor er det ikke en tilstrækkelig begrundelse, at centeret placeres ved indkørslen til Nationalpark Mols Bjerg og Kalø Slotsruin, afgør et snævert flertal i Planklagenævnet. Læs mere om den del af afgørelsen i artiklen “Utilstrækkelig planlægningsmæssig begrundelse“.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar