“Offentlige formål”​ er ikke en tilstrækkeligt præcis anvendelsesbestemmelse

Tre vigtige budskaber i en afgørelse i Planklagenævnet den 4. december: “Offentlige formål” er ikke en tilstrækkeligt præcis anvendelsesbestemmelse. Lokalplanpligten er mere vidtgående, når der er tale om offentlige formål. Og så kræver det lokalplan at placere en brandstation i et område med erhverv og boliger. Støjen fra sirener døgnet rundt er en væsentlig ændring i det bestående miljø

Ny brandstation i Rønde kræver lokalplan

I 2020 giver Syddjurs Kommune tilladelse til en ny brandstation i Rønde. Kommunen dispenserer fra en række bebyggelsesregulerende bestemmelser men ikke fra anvendelsesbestemmelsen. En nabo klager til Planklagenævnet, og nævnet ophæver kommunens afgørelse.

Brandstationen er lokalplanpligtig, fordi der er tale om væsentlige ændringer i det bestående miljø. Anvendelsesbestemmelserne i den gældende lokalplan 69 er ikke tilstrækkeligt præcise. Brandstationen kræver ny lokalplan.

Brandstationen er en væsentlig ændring i det bestående miljø

I henhold til planlovens § 13, stk. 2, skal der udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, fastslår Planklagenævnet. Projektets omfang har stor betydning, men det “afgørende kriterium (er)…om projektet vil medføre væsentlige ændringer i det bestående miljø”.

Lokalplanområdet er karakteriseret ved erhverv og boliger, konstaterer Planklagenævnet. Der ligger boliger umiddelbart syd og vest fra den nye brandstation. Brandstationen vil betyde støj fra sirener døgnet rundt. Dét er en væsentlig ændring i det bestående miljø, vurderer nævnet. Og så er der i øvrigt en særligt pligt til at udarbejde lokalplaner, når der er tale om offentlige formål*.

Offentlige formål er ikke tilstrækkeligt præcist

I henhold til planlovens § 13, stk. 5, er der ikke pligt til at udarbejde en lokalplan, hvis lokalplan 69 allerede åbner mulighed for en brandstation. Men det er afgørende, om det “har været muligt for offentligheden at forestille sig, hvordan området vil blive med hensyn til bebyggelsens art og omfang, veje og friarealer mv., når projektet er gennemført”, skriver Planklagenævnet.

Er bestemmelserne i lokalplan 69 så tilstrækkeligt præcise til at overholde lokalplanpligten? Nej, vurderer Planklagenævnet. Lokalplanen fastsætter kun, at lokalplanområdet må anvendelse til “offentlige formål”. Det fremgår ikke, hvilke offentlige formål. Og så “kan (lokalplanen) som udgangspunkt ikke danne grundlag for et lokalplanpligtigt projekt”.

Hvad skal Syddjurs Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Planklagenævnet sender et klart budskab til os byplanlæggere:

  1. “Offentlige formål” er ikke en tilstrækkeligt præcis anvendelsesbestemmelse. Det skal fremgå i lokalplanen, hvilke former for offentlige formål, der er tale om. Det er overraskende, når Bolig- og Planstyrelsens oversigt over anvendelseskategorier fastsætter, at område til offentlige formål uden præcisering kan være en specifik anvendelse. Men vi må – indtil videre – tage det til efterretning.
  2. Der er en særlig forpligtelse til at udarbejde en lokalplan, når der er tale om et projekt for offentlige formål.
  3. En brandstation er en væsentlig ændring i det bestående miljø på grund af støj, når det bestående miljø er karakteriseret ved erhverv og boliger.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om brandstationen i Rønde.

Syddjurs Kommunes lokalplan 69.

*Planklagenævnet henviser bl.a. til en ombudsmandsafgørelse vedrørende et rådhus og lokalplanpligt: I overensstemmelse med forarbejderne til kommuneplanloven må (det) lægges til grund, at der som udgangspunkt gælder en ret vidtgående forpligtelse til at udarbejde lokalplan forud for opførelsen af bygninger til offentligt formål. 

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar