Planklagenævnet: Pligt til at lokalplanlægge for projekt i overensstemmelse med kommuneplanen

7. januar ophævede Planklagenævnet delvist Faaborg-Midtfyn Kommunes afgørelse: Ja – en multifunktionsbakke kræver lokalplan, som kommunen mener. Men kommunen kan ikke sige nej til at udarbejde et lokalplanforslag. Planklagenævnets afgørelse gør os klogere på planlovens regler for lokalplanpligt i § 13, stk. 3. Eller gør den?

Multifunktionsbakke i natur- og fritidsområde

En grundejer søgte om tilladelse til etablere en multifunktionsbakke i Tarup-Davinde – et fynsk natur- og fritidsområde. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderede, at projektet var lokalplanpligtigt. Men kommunen afviste at udarbejde en ny lokalplan: Der var bedre steder at placere bakken i området, mente kommunen.

Grundejeren klagede til planklagenævnet. Han mener, at kommunen har pligt til at udarbejde lokalplanen: Tarup-Davinde er allerede omfattet af lokalplan 5007. I denne lokalplan fremgår det, at der kan etableres en multifunktionsbakke – hvis der udarbejdes en supplerende lokalplan.

Kommunen: Grundejeren har ikke krav på en ny lokalplan

Kommunen kommenterede klagen og forklarede, hvorfor grundejeren ikke har krav på en ny lokalplan. Planklagenævnets gengivelse af kommunens argumenter er knudret, men jeg forstår dem sådan her:

  • Ingen løfter: Multifunktionsbakken kræver lokalplan, og lokalplan 5007 foreslår muligheden for en bakke. Men det betyder ikke, at grundejeren har ret til en ny lokalplan. En lokalplan kan ikke “fastlægge bestemmelser om fremtidig planlægning for et område”.
  • Ingen pligt: Kommunen har ikke pligt til at udarbejde en ny lokalplan for multifunktionsbakken. Der findes allerede en lokalplan med bestemmelser for området, som er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Lokalplanpligt i henhold til § 13, stk. 3

En kommune har pligt til at udarbejde et lokalplanforslag og fremme sagen mest muligt, hvis et projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen. Det fremgår af planlovens § 13, stk. 3. Multifunktionsbakken er i overensstemmelse med kommuneplanen, som udpeger Tarup-Davinde til rekreativt område, konstaterer nævnet.

Derfor har kommunen pligt til at udarbejde et lokalplanforslag for bakken. Medmindre der allerede findes en lokalplan i overensstemmelse med kommuneplanen: “Bygherren (kan)…ikke rejse krav efter stk. 3, uanset om han ville foretrække en anden af de anvendelser m.m., som kommuneplanen giver mulighed for”, skriver Planklagenævnet med henvisning til lokalplanvejledningen.

Kommunens nej til lokalplan ophæves

Planklagenævnet mener – i modsætning til kommunen – ikke, at der er er “tale om en lokalplan, der udlægger et område til en ud af flere ifølge kommuneplanen mulige anvendelser”. Kommunen har “på tidspunktet” for lokalplanens vedtagelse ikke ønsket at lokalplanlægge for multifunktionsbakken.

Man har tilkendegivet en intention, vurderer Planklagenævnet. Intentioner er ikke bindende bestemmelser for borgerne. Nævnet pålægger kommunen at udarbejde et forslag til en lokalplan.

Uklar afgørelse?

Jeg forstår ikke Planklagenævnets afgørelse. Jeg er tilbøjelig til at give kommunen ret i, at der findes en lokalplan i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplan 5007 “giver mulighed for”, at Tarup-Davinde bruges til lystfiskersøer, spejderhytte, naturskole og hundetræning. Det er i overensstemmelse med kommuneplanen. Grundejeren vil noget andet, men det giver ham ikke krav på en ny lokalplan.

Men Planklagenævnets ord er lov, indtil domstolene bestemmer noget andet. I den konkrete sag er det åbenbart lokalplan 5007´s intention om fremtidig lokalplanlægning for en multifunktionsbakke, der fører til nævnets afgørelse.

Hvad skal Faaborg-Midtfyn Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Lokalplan 5007 blev vedtaget i 1996, og multifunktionsbakken kom med som en løs idé. Det skaber problemer, fordi Planklagenævnet opfatter idéen som en lokalplanpligtig intention. Det er også problematisk, fordi bakken – 25 år senere, hvor den stadig ikke er etableret – skader naturen, medfører mere trafik og generer naboerne ifølge kommnunen selv.

Måske skal vi planlæggere være bedre til at vente. Vente med planlægningen, til vi ved nok om projektet. Til vi er sikre på, at vi ønsker projektet realiseret. Til vi kan skrive de præcise lokalplanbestemmelser.

Relevante links

Planklagenævnets afgørelse.

Planloven hos retsinformation.

Faaborg-Midtfyn Kommunes lokalplan 5007.

Lokalplanvejledningen. Se fjerde afsnit på side 20 om lokalplanpligt, hvis der allerede findes en lokalplan i overensstemmelse med kommuneplanen.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv. Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar