Planklagenævnet: Bevaring af beplantning skal konkretiseres i lokalplanen

Det er ikke nok at skrive i en lokalplanbestemmelse, at større træer skal bevares – heller ikke selvom “større træer” defineres mere præcist. Træerne skal udpeges på et kortbilag, for at kravet er så præcist fastsat, at det kan håndhæves. Det må være konklusionen på Planklagenævnets afgørelse fra onsdag sidste uge.

Er vandgranen bevaringsværdig?

I 2020 får en grundejer et afslag af Roskilde Kommune: Ejerens vandgran må ikke fældes. § 8.2 i lokalplan 245 fastsætter, at “større træer og større beplantninger (ikke) må fældes eller på anden måde ændres uden byrådets særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde”. Der er tale om en vandgran, som er højere end 15 meter. Det er et større træ efter kommunens vurdering, og kommunen vil ikke dispensere til fældning.

Grundejeren klager til Planklagenævnet: Vandgranen er slet ikke omfattet af § 8.2. Det fremgår ikke i lokalplanen, hvad der skal betragtes som større træer, mener ejeren blandt andet. Planklagenævnet giver ejeren medhold: Det er tilladt af fælde vandgranen.

Bevaring af beplantning kræver konkretisering

Planklagenævnet fastslår, at en lokalplan kan stille krav om bevaring af beplantning. Det hjemler planlovens § 15, stk. 2, nr. 10. Men “det er en betingelse…at det er nærmere konkretiseret i lokalplanen, f.eks. ved henvisning til markering på et kortbilag, hvilken beplantning der skal bevares”, skriver nævnet i afgørelsen.

Hvorfor er det nødvendigt? Planklagenævnet begrunder sin udmelding sådan her: “Træer, buske og andre former for beplantning kan opstå af sig selv over tid. Derfor er “en generel henvisning til sådanne beplantninger…ikke…tilstrækkelig præcis”.

Bevaringsbestemmelse ikke tilstrækkeligt præcis

§ 8.2 “indeholder ikke i sig selv en præcis angivelse af, hvilke træer eller hvilken beplantning, der skal bevares, og bestemmelsen indeholder heller ikke en henvisning til et kortbilag med markering af bestemte træer eller beplantning”, fastslår Planklagenævnet.

Derfor er det uklart, hvilke træer der er omfattet af kravet om bevaring. Bestemmelsen er ikke præcis nok til at blive håndhævet. Det er tilladt at fælde vandgranen i Roskilde, uden at kommunen dispenserer, konkluderer Planklagenævnet i afgørelsen.

Hvad skal Roskilde Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Planklagenævnets klare besked til Roskilde Kommune og vi andre er, at vi skal være præcise, når vi fastsætter bevarende bestemmelser for beplantning. Det er ikke nok at skrive, at større træer skal bevares. For hvilke træer drejer det sig egentlig om?

“Større træer er træer, som er mere end 15 meter høje”. Selv med en præcisering som denne ville vi næppe være på sikker grund med en lokalplan. Det er muligt, at vandgranen i Roskilde er højere end 15 meter i dag. Men hvor høj var den, da lokalplanen blev vedtaget i 1988 – 32 år før kommunens afslag?

Det er forholdene ved lokalplanens vedtagelse, som gælder, og vi er nødt til at udpege de bevaringsværdige træer på et kortbilag. Det giver egentlig god mening: Træer kan ikke vokse ind i bevaringsværdi og forbud mod fældning, ligesom bygninger ikke kan ældes ind i en lokalplans forbud mod nedrivning. Det er besværligt men nødvendigt: Vi må jævnligt revurdere behovet for at udpege bygninger og beplantning, som skal bevares.

Roskilde Kommune er allerede på sikker grund. Lokalplan 245 er erstattet af lokalplan 693. Denne lokalplans § 9.3 fastsætter, at “bevaringsværdige træer og trægrupper, som er udpeget på kortbilag 7, (ikke) må fældes”. På kortbilaget er træerne udpeget sammen med en artsbetegnelse, så man ikke kan være i tvivl om, hvilket træ det drejer sig om.

Relevante links

Planklagenævnets afgørelse om vandgranen ved Frederiksborgvej.

Roskilde Kommunes nu aflyste lokalplan 245 og gældende lokalplan 693.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser nævnets afgørelser for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet?

Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning af afgørelsen. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet – så klik på linkene ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar