Planklagenævnet: Kun dispensation til små fravigelser fra anvendelsesbestemmelserne

Planklagenævnet ophæver Københavns Kommunes byggetilladelse til en døgninstitution. Det er en anvendelse, der ligger så langt fra mulighederne i lokalplanens anvendelsesbestemmelser, at der ikke kan dispenseres. Kommunen må udarbejde en ny lokalplan, der lovliggør daginstitutionen retligt.

Tilladelse i strid med anvendelsesbestemmelserne ophæves

I marts 2021 giver Københavns Kommune byggetilladelse til en døgninstitution med 24 boliger. Byggetilladelsen omfatter dispensationer fra en række bestemmelser i lokalplanen – bl.a. krav til bebyggelsens placering, facadelængde og parkering . En nabo klager til Planklagenævnet.

Planklagenævnet giver ikke klageren medhold i, at kommunen ikke må dispensere. Til gengæld vurderer nævnet, at byggetilladelsen strider mod lokalplanens anvendelsesbestemmelser. Derfor ophæver nævnet tilladelsen.

En døgninstitution er ikke publikumsorienterede erhverv

Døgninstitutionen skal ligge inden for den del af lokalplanområdet, hvor stueetagen skal bruges til publikumsorienteret serviceerhverv såsom butikker, restauranter og lignende, konstaterer Planklagenævnet.

Nævnet “finder ikke, at forholdet (altså døgninstitutionen) er i overensstemmelse med lokalplanen, og forholdet kræver derfor dispensation”.

Ingen mulighed for at dispensere fra anvendelsesbestemmelserne

“Dispensation fra en anvendelsesbestemmelse kan kun gives i ganske særlige tilfælde, hvis der er tale om en anvendelse, som ligger meget tæt på den umiddelbart tilladte”, skriver Planklagenævnet i afgørelsen.

Nævnet fortsætter: “Planklagenævnet finder ikke, at det ansøgte er en anvendelse, som ligger meget tæt på den umiddelbart tilladte anvendelse til publikumsorienteret serviceerhverv. En dispensation fra bestemmelsen vil således være strid med planens principper”.

Hvad skal Københavns Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Klar besked fra Planklagenævnet til alle byplanlæggere og byggesagsbehandlere: En kommune kan kun dispensere fra anvendelsesbestemmelserne, hvis der er tale om en anvendelse som ligger tæt på det tilladte.

Men hvad skal Københavns Kommune så gøre i den konkrete sag? Kommunen “må…beslutte, om der…skal ske retlig lovliggørelse..i form af en ny lokalplan for området”, påpeger Planklagenævnet nøgternt.

Relevante links

Planklagenævnet afgørelse om døgninstitutionen i Københavns Kommune.

Københavns Kommunes lokalplan 218.

I en tilsvarende sag fra Guldborgsund Kommune fastslår Planklagenævnet, at der ikke kan dispenseres til rækkehuse, når lokalplanen udlægger området til parcelhuse. Du kan læse mere om denne afgørelse i artiklen “Planklagenævnet: Der kan ikke dispenseres fra parcelhuse til rækkehuse“.

I en nyere afgørelse ophæver Planklagenævnet en dispensation til en bolig i et område i Faxe Kommune, som er udlagt til offentlige formål i byplanvedtægten. Der kan kun dispenseres fra anvendelsesbestemmelsen, når der er tale om en anvendelse, som ligger meget tæt på den umiddelbart tilladte.

Nok åbner byplanvedtægten muligheder for specifikke boliger i form af kollegier samt personale- og lærerboliger. Men det åbner ikke mulighed for dispensation til en almindelig bolig.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar