Beboere uden for planområdet i Ikast har ikke krav på særlig orientering

Nogle beboere uden for et lokalplanområde i Ikast mener, at de har så væsentlig en interesse, at de burde have været orienteret og hørt særskilt om lokalplanen for et nyt erhvervsområde. De synes også, at høringsfristen har været for kort, og at der ikke er lyttet nok til deres høringssvar. Men beboerne har ingen væsentlig, individuel interesse, afgør Planklagenævnet, og høringsperiode og behandling af høringssvar lever op til kravene.

Lokalplan for erhvervsområde i Ikast

Ikast-Brande Kommune vedtager en ny lokalplan for et erhvervsområde på knapt 8 hektar, hvor der kan etableres virksomheder i miljøklasse 2-5 – herunder transportvirksomheder.

Der må ikke opføres bebyggelse inden for et mindre delområde med en § 3-beskyttet sø. Men ellers fastsættes en bebyggelsesprocent på 50 for alle ejendomme. Den samlede byggeret vil altså ligge i omegnen af 35.000 m2 etageareal.

For kort eller tilstrækkelig høringsfrist?

Nogle beboere uden for lokalplanområdet klager til Planklagenævnet. De mener, at høringsfristen har været for kort. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i 4 uger fra slutningen af maj til slutningen af juni.

Derfor overholder høringsfristen mindstekravet og kravet om en passende længde på høringen i planlovens §§ 24, stk. 5 og 7 afgør nævnet.

Borgernes synspunkter er behandlet

Borgernes synspunkter er ikke blevet tilstrækkeligt inddraget, mener beboerne. Synspunkterne er blevet præsenteret i dagsordenen til byrådet. Borgernes høringssvar er vedlagt som bilag. Derfor er høringssvarene inddraget i behandlingen af lokalplanforslaget, afgør Planklagenævnet. Byrådet har ikke pligt til at imødekomme borgernes synspunkter.

Lokalplanen vedtages først i udgangen af september – altså 3 måneder efter høringsfristen. Kommunen overholder derfor kravet i planlovens § 27, stk. 1 om, at en plan tidligst må vedtages endeligt, når der er gået 4 uger efter høringsfristens udløb.

Ingen væsentlig betydning for beboerne

Beboerne mener, at kommunen burde have orienteret dem om udarbejdelsen af lokalplanen. I henhold til planlovens § 26, stk. 1, nr. 1 skal kommunen underrette alle ejendomsejere, lejere og brugeren inden for planområdet. Ejere, lejere og brugere uden for området skal også orienteres, hvis et planforslag har væsentlig betydning for dem.

Ikast-Brande Kommune mener ikke, at lokalplanen har en væsentlig betydning for beboerne, og Planklagenævnet fastholder kommunens vurdering. Den bygger på følgende forudsætninger:

  • Beboerne bor 85 meter fra den nærmeste bebyggelse, som kan opføres inden for lokalplanområdet.
  • Mellem beboernes ejendom og planområdet ligger en større vej, som er en væsentlig barriere. Beboerne har ikke udkørsel til denne vej.
  • Imellem beboernes ejendom og planområdet findes der en skov og et plantebælte, som betyder, at beboerne ikke kan se planområdet.

Beboerne er ikke part i sagen

Beboerne mener, at de burde have været partshørt. For at være part skal beboerne være væsentlig og individuel berørt af lokalplanen, skriver Planklagenævnet. Som udgangspunkt vil en beboer ikke være part i sagen, når der er tale om lokalplanlægning.

Beboernes ejendom ligger 45 meter fra lokalplanområdet, konstaterer nævnet, og på den anden side af en større vej. Nærmest beboerne ligger lokalplanens delområde 3 med en skov og en sø. Delområdet må kun anvendes til naturområde. Beboerne er ikke væsentligt og individuelt berørt, afgør nævnet, og dermed ikke part i sagen.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om erhvervsområdet i Ikast.

Ikast-Brande Kommunes lokalplan 431.

I en lignende afgørelse, der vedrører Aarhus Kommunes vedtagelse af en lokalplan for boliger og erhverv, når Planklagenævnet frem til samme afgørelse: Beboere uden for lokalplanområdet skal ikke orienteres særskilt, fordi lokalplanen ikke har væsentlig betydning for dem. Og så er 9 ugers offentlig høring af lokalplanforslaget tilstrækkeligt.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar