Manglende redegørelse for behovet for nyt arealudlæg i kommuneplanen

En kommune må udlægge nye arealer til byzone i kommuneplanen. Men det forudsætter en redegørelse for behovet: Kommunen skal dokumentere, at de eksisterende arealudlæg ikke er nok inden for de næste 12 år. Ellers må kommunen bytte eksisterende arealudlæg ud med nye. Det viser en afgørelse i Planklagenævnet fra midten af januar.

Nye senioregnede boliger i Marstal

Ærø Kommune vedtager tillæg 17 til kommuneplanen og lokalplan 123-6. Det nye plangrundlag åbner mulighed for nye rækkehuse til seniorer på et ubebygget areal syd for Marstal. Arealet har hidtil været udlagt til rekreativt formål. Der mangler små, senioregnede boliger på Ærø, mener kommunen. Der findes ingen andre steder til boligerne med god adgang til offentlig transport og indkøb. Dét er den planlægningsmæssige begrundelse for ændringen.

En nabo til planområdet og Danmarks Naturfredningsforening klager over vedtagelsen af kommuneplantillægget. Der er ikke gjort rede behovet for byvækst de næste 12 år, mener de. Der mangler en begrundelse for, at behovet ikke kan løses inden for de eksisterende arealudlæg i kommuneplanen. Planklagenævnet giver klagerne medhold og ophæver tillægget.

Nye eller omfordelte arealudlæg

Planlovens regler for arealudlæg til byzone fremgår i § 11a, fastslår Planklagenævnet til en start. I henhold til § 11a, stk. 7, må der udlægges nye byzonearealer, hvis kommunen kan gøre rede for et behov, som ikke kan dækkes inden for kommuneplanens nuværende arealudlæg. Redegørelsen skal udarbejdes efter en metode, som  fremgår af bilag 1 til bekendtgørelsen om planlægning af byvækst.

Er kommuneplanens rummelighed stor nok, men placeringen af de udlagte arealer forkert, så må kommunen omfordele arealerne i henhold til planlovens § 11a, stk. 6. Der må lægges nye arealer ind i kommuneplanen, mod at andre arealer tages ud. Disse arealer skal have omtrent samme størrelse, således at den samlede rummelighed ikke øges væsentligt.

Mangelfuld redegørelse for behov

Tillæg 17 til kommuneplanen omfordeler ikke arealer til byzone i kommuneplanen, konstaterer Planklagenævnet. Der er altså tale om øge arealudlægget i kommuneplanen. Det kræver en redegørelse af behovet i henhold til planlovens § 11a, stk. 7.

Ærø Kommune har gjort rede for, at der er et behov for seniorboliger på øen. Men der mangler en redegørelse for, at rummeligheden i den gældende kommuneplan ikke er nok de kommende 12 år. Det er en væsentlig retlig mangel. Derfor ophæves kommuneplantillægget.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om rækkehusene i Marstal.

Ærø Kommunes tillæg 17 til kommuneplanen og lokalplan 123-6.

Planklagenævnets afgørelse i sagen om rækkehusene minder om to afgørelser fra juli sidste år. Her afgør nævnet, at Skive Kommune mangler at gøre rede for behovet for byudvikling de næste 12 år som forudsætning for nye parcelhuse i Nørre Søby. Den afgørelse kan du læse mere om i artiklen “Planklagenævnet: Kommunens rammeområde ophæves“.

Ikast-Brande Kommune mangler at gøre rede for behovet for mere plads til detailhandel i kommunen, før der udlægges mere butiksareal i Brande. Den afgørelse kan du læse mere om i artiklen “Planklagenævnet: Mere byzone til butiksareal skal begrundes – eller hentes fra et andet udlæg i kommunen“.

I en nyere afgørelse fastslår Planklagenævnet, at Næstved Kommune mangler at gøre rede for behovet for at udlægge et areal i landzone til erhverv. Der skal laves en opgørelse, som viser, at rummeligheden i kommuneplanen er utilstrækkeligt.

Bekendtgørelse om planlægning af byvækst, bekendtgørelse 940 af 26. juni 2017.

Vejledning om byvækst Erhvervsstyrelsen 2017.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar