Planklagenævnet: Bonusvirkning kræver præcision i lokalplanen

En lokalplan for et område i landzone skal eksplicit beskrive, hvad der tillægges bonusvirkning. Ellers er der behov for landzonetilladelse. Det er konklusionen på en afgørelse i Planklagenævnet i sidste uge.

Kræver den ændrede anvendelse en landzonetilladelse?

I 2020 afgør Frederikssund Kommune, at den tidligere skole i Femhøj må anvendes som kro og kursuscenter. Kommunen vurderer, at anvendelsen er i overensstemmelse med lokalplan 077. Her står der nemlig i anvendelsesbestemmelsen, at ejendommen må anvendes til kro og kursuscenter.

En nabo klager til Planklagenævnet over kommunens afgørelse. Den tidligere skole ligger i landzone. Derfor forudsætter den ændrede anvendelse af ejendommen, at kommunen giver en landzonetilladelse, mener naboen.

Bonusvirkning omfatter ikke anvendelse

I lokalplanens § 3.2 fremgår det, at “nye bebyggelser, herunder ombygninger af eksisterende bebyggelse og alle anlæg i øvrigt, der opføres eller udføres efter bestemmelserne i lokalplanen (ikke) kræver tilladelse efter Planlovens § 35, stk. 1 (landzonetilladelse/bonusordning)”. Så tager naboen vel fejl? Det fremgår jo i lokalplanen, at der er bonusvirkning?

Ja, medgiver Planklagenævnet. Men “bonusvirkningen i lokalplanen bestemmer (kun), at ny bebyggelse, der opføres eller udføres i overensstemmelse med lokalplanen, ikke kræver landzonetilladelse”.

“Selve anvendelsen af ejendommen som kro og kursuscenter frem for skole (er) ikke omfattet af bonusvirkningen”, konstaterer Planklagenævnet. Nævnet giver naboen medhold og ophæver kommunens afgørelse. Kommunen skal tage stilling til, om der skal gives landzonetilladelse til den ændrede anvendelse af den tidligere skole.

Hvad skal Frederikssund Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Planklagenævnets afgørelse viser os byplanlæggere, at vi skal være meget præcise og forudse fremtidens behove for landzonetilladelser, når vi tillægger lokalplanen bonusvirkning i henhold til planlovens § 15, stk. 4. Men hvilke krav er der egentlig generelt til bonusvirkning i en lokalplan?

“Det skal fremgå udtrykkeligt af lokalplanen, at den træder i stedet for en landzonetilladelse”, og der “forudsættes en vis detaljeringsgrad i lokalplanen, der som minimum svarer til den præcision, der ville være krævet ved en landzonetilladelse”, står der i den kommenterede planlov.

“Fremgå udtrykkeligt” og “en vis detaljeringsgrad” er ikke udpræget præcist. Her er en lille håndfuld andre, nyere afgørelser vedrørende bonusvirkning:

  • Parkeringspladserne ved købmandsbutikken er ikke omfattet af bonusvirkning, selv om Syddjurs Kommunes lokalplan 252 fastsætter, at “tilladelse til ændret anvendelse af ubebyggede arealer, når ændringen er i overensstemmelse med lokalplanens afsnit 3 og 10”. Der står ikke noget i lokalplanen om parkering. Se Planklagenævnets afgørelse.
  • Bestemmelserne for støjvolde i Hørsholm Kommmunes lokalplan 165 er tilstrækkeligt præcise til, at de opfylder kravene for at opnå bonusvirkning. Se Planklagenævnets afgørelse vedrørende bonusvirkning i
  • Er “lokalplanen tildeles bonusvirkning” for uklar en bestemmelse til at opnå bonusvirkning? Det afhænger af, om det ønskede projekt har en vis detaljeringsgrad, der som minimum svarer til den præcision, der ville være krævet ved landzonetilladelse”. Se Planklagenævnets afgørelse vedrørende bonusvirkning i Horsens Kommunes lokalplan 302.
  • Der er fastsat bestemmelser for antallet af vindmøller samt deres placering, højde og ydre fremtræden og for vej- og stiforhold. Dermed opfylder Odder Kommunes lokalplan 1126 kravene for at opnå bonusvirkning, som fastsat i lokalplanens § 2.2: “Lokalplanen erstatter herefter eventuelle landzonetilladelser til bebyggelser og anlæg inden for området efter Planlovens § 35 (”bonusvirkning”)”. Se Planklagenævnets afgørelse.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om kursuscenteret i Femhøj.

Frederikssunds Kommunes lokalplan 077.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar