Når vandet ikke ledes direkte til en recipient, og udledningstilladelsen overholdes, så skal plangrundlaget ikke miljøvurderes

Det er nok at miljøscreene det nye plangrundlag for en dagligvarebutik og 25 boliger. Når overfladevand og spildevand ikke ledes direkte til en recipient men til et renseanlæg, og renseanlæggets udledningstilladelse overholdes, så er det ikke nødvendigt med en miljøvurdering, afgør Planklagenævnet.

Dagligvarebutik og 25 tæt/lav-boliger

Slagelse Kommune udarbejder et tillæg til kommuneplanen og en ny lokalplan for en ny dagligvarebutik og 25 tæt/lav-boliger i et område på 1,9 hektar. Kommunen vurderer, at det er tilstrækkeligt et miljøscreene plangrundlaget, men en lokal forening klager til Planklagenævnet over afgørelsen.

Nævnet fastholder screeningsafgørelsen. Plangrundlaget skal ikke miljøvurderes. De miljømæssige konsekvenser af afledning af overfladevand og spildevand er tilstrækkeligt belyst i miljøscreeningen.

Skal plangrundlaget miljøvurderes?

Planområdet ligger knapt 9 km. fra det nærmeste Natura 2000-område. Det er ikke sandsynligt, at det nye plangrundlag vil påvirke området væsentligt. Men plangrundlaget er omfattet af punkt 10b i miljøvurderingslovens bilag 2 (anlægsarbejder i byzone). Derfor skal kommunen som udgangspunkt miljøvurdere kommuneplantillæg og lokalplan.

Planområdets 1,9 hektar udgør dog en begrænset del af kommunens samlede areal på 570 km2, konstaterer Planklagenævnet. Derfor skal kommunen kun miljøvurdere plangrundlaget, hvis der er tale om væsentlig miljømæssig indvirkning. Nævnet lægger vægt på følgende:

  1. Planområdet ligger allerede i byzone.
  2. Området grænser op til eksisterende byområder.
  3. Der åbnes mulighed for en dagligvarebutik og 25 tæt/lav-boliger.

Udledning af vand skal måske med i miljøscreening

Det nye plangrundlag udpeger ikke en recipient for overfladevand og spildevand fra planområdet, påpeger foreningen, og der findes ingen recipienter omkring Slagelse, som kan modtage mere vand, uden at målsatte vandløbs tilstand forringes.

Afledning af overfladevand og spildevand reguleres af miljøbeskyttelsesloven, pointerer Planklagenævnet. Men afledning af større mængder vand og overholdelse af grænseværdier kan være et parameter, som skal med i en miljøscreening. Hvis et plangrundlag forudsætter afledning af vand til en målsat recipient, så kan der være pligt til miljøvurdering.

Ingen direkte udledning til recipient

I miljøscreeningen fremgår det, at afledning af overfladevand og spildevand ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Vandet ledes til Slagelse Renseanlæg, før det ledes videre til en recipient. Vand fra planområdet kan håndteres inden for renseanlæggets udledningstilladelse.

Håndteringen af vand belyses i tilstrækkeligt omfang i miljøscreeningen, vurderer Planklagenævnet. Der er ikke behov for en miljøvurdering. Det er afgørende for nævnet, at vandet ikke ledes direkte til en recipient, og at vandet kan håndteres inden for udledningstilladelsen.

Påvirkningen af § 3-områder belyst tilstrækkeligt

Dagligvarebutikken og tæt/lav-boliger vil medføre tilstandsændringer i et § 3-område, mener foreningen, fordi afledningen af overfladevand til Skovse og Gudum Å ændres markant. Kan et nyt plangrundlag medføre påvirkning af et § 3-område, så skal påvirkningen belyses i en miljøscreening, medgiver Planklagenævnet.

Der findes ingen § 3-områder inden for planområdet. Plangrundlaget “(regulerer) ikke nærmere…afstrømning direkte til vandløb, men via kloak, og…planerne forudsætter en forudgående udledningstilladelse”, fastslår nævnet. Der er redegjort tilstrækkeligt udførligt for påvirkningen af § 3-områder i miljøscreeningen.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om vandet i Slagelse.

Slagelse Kommunes tillæg 16 til kommuneplanen og lokalplan 1278.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar