Ingen nye sommerhusområder inden for kystnærhedszonen eller Natura 2000-områder

Langeland Kommune vedtager et tillæg til kommuneplanen for et sommerhusområde i kystnærhedszonen. Tillægget er en formalitet, mener kommunen, fordi der er tale om et allerede planlagt område til sommerhuse. Men den opfattelse deler Planklagenævnet ikke. Kommuneplantillægget ophæves: Der må ikke udlægges nye sommerhusområder i kystnærhedszonen eller inden for at Natura 2000-område.

Kommuneplantillæg for sommerhusområde

Langeland Kommune vedtager et tillæg til kommuneplanen. Tillægget omfatter et område, der ligger i kystnærhedszonen – ca. 650 meter fra kysten. Det udpeger området til sommerhusområde, så området kan bruges til sommerhuse i overensstemmelse med den allerede vedtagne lokalplan 2.02.

En nabo klager til Planklagenævnet. Men før vi ser på nævnets afgørelse, så har du måske brug for svar på et spørgsmål: Hvordan kan det overhovedet være tilfældet, at der findes en lokalplan for sommerhuse i et område, der ikke er udpeget til sommerhuse i kommuneplanen?

Tilførsel fra sommerhusområde til landzone

Området blev udpeget som sommerhusområde i en bygningsvedtægt fra 1963. Senere blev lokalplan 2.02 vedtaget, så resten af sommerhusområdet kunne udstykkes og bebygges.

I 1980 søgte grundejeren kommunen om at få tilbageført en del af matrikelnumrene inden for sommerhusområdet til landzone. Det imødekom kommunen. Men knap 50 år senere – da tillæg 6 til kommuneplanen udarbejdes – mener kommunen, at tilbageførslen aldrig er sket.

Tilbageførslen er gennemført

I virkeligheden var der ikke hjemmel til tilbageførslen, vurderer kommunen. Men den opfattelse deler Planklagenævnet ikke. Der er sket en tilbageførsel af matrikelnumrene.

Fyns Amtskommune godkendte tilbageførslen i 1980, konstaterer nævnet. Matrikelnumrene blev taget ud af rammeområderne for de eksisterende sommerhuse. De pågældende matrikelnumre er ubebyggede. Tillægget udpeger nye sommerhusområder.

Tillæg til kommuneplanen er ugyldigt

Når nu tilbageførslen faktisk er sket – efter Planklagenævnets opfattelse – så er det ikke en formalitet at udarbejde et tillæg til kommuneplanen, som sikrer, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplan 2.02.

Planlovens § 5b, stk. 1, nr. 3, fastsætter, at der ikke må udlægges nye sommerhusområder i kystnærhedszonen. Tillæg 6 til kommuneplanen er i strid med bestemmelsen, og dermed er tillægget ugyldigt.

Planlægningsforbud inden for Natura 2000-område

Kommuneplantillægget omfatter arealer inden for et Natura 2000-område. Her må der ikke udlægges ny byzone eller sommerhusområder men kun planlægges for foranstaltninger, som forbedrer naturforholdene.

Tillæg 6 til kommuneplanen udlægger et nyt sommerhusområde i strid med habitatsbekendtgørelsen. Også af den grund er tillægget ugyldigt.

Men hvad så med den gældende lokalplan?

Hvad skal Langeland Kommune så stille op med en gældende lokalplan, som udlægger området til sommerhuse – i strid med kommuneplanen? Om det skriver Panklagenævnet, at det ville have været hensigtsmæssigt, hvis lokalplanen var blevet ophævet samtidig med arealoverførslen.

Videre siger nævnet lidt kryptisk: Der er ikke opført bebyggelse inden for området. Lokalplan 2.02 udlægger ikke områderne til sommerhusområde men fastsætter kun bestemmelser om udstykning og bebyggelse for rammeområderne i bygningsvedtægten fra 1968… Så er alt i sin skønneste orden?

Mere information

Planklagenævnets afgørelse om sommerhusområdet på Langeland.

Langeland Kommunes tillæg 6 til kommuneplanen og lokalplan 2.02.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar