Plangrundlag for 10 dobbelthuse skal ikke miljøvurderes

Det er nok at miljøscreene plangrundlaget for 10 dobbelthuse i Brønderslev, afgør Planklagenævnet. Der er ikke obligatorisk pligt til miljøvurdering eller risiko for væsentlig miljømæssig indvirkning. Miljøscreeningen er tilstrækkeligt udførlig, når det kommer til bl.a. oversvømmelse. Også selvom der ikke er taget stilling til kloakeringsforhold endnu.

10 dobbelthuse i Brønderslev

Brønderslev Kommune udarbejder et tillæg til kommuneplanen og en ny lokalplan for 10 dobbelthuse i Brønderslev. Der er tale om 2.600 m2 etageareal. Planområdet omfatter 1,2 hektar i både byzone og landzone. I lokalplanen udlægges hele området til byzone.

Kommunen vurderer, at det er nok med en miljøscreening. En nabo til planområdet klager til Planklagenævnet. Plangrundlaget burde have været miljøvurderet, mener naboen, men nævnet fastholder kommunens afgørelse. Screeningen er tilstrækkelig. Der er ikke behov for en miljøvurdering.

Mindre område på lokalt plan

Det nye plangrundlag vil ikke påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Men fastlægger plangrundlaget så rammer for anlægstilladelser til projekter, som er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2? Ja, mener Planklagenævnet. Kommuneplantillæg og lokalplan er omfattet af punkt 10b i bilag 2. Derfor er der som udgangspunkt pligt til miljøvurdering.

Planområdets 1,2 hektar er imidlertid et mindre område på lokalt plan. Det har en begrænset størrelse i forhold til kommunens samlede areal på 630 km2. Altså skal der kun udarbejdes en miljøvurdering, hvis plangrundlaget kan medføre væsentlig miljømæssig indvirkning.

Bilag IV-arter inden for planområdet?

Naboen mener, at der er observeret spidssnudede frøer og markfirben inden for planområdet. De to slags padder er bilag IV-arter. Disse arter må ikke forstyrres, og deres yngle- og rasteområder må ikke ødelægges. Er der risiko for påvirkning af bilag IV-arter, skal risikoen belyses i en miljøscreening.

Der findes ingen regler for, hvad en kommune skal undersøge, når det kommer til påvirkning af bilag IV-arter. Undersøgelsen skal være fyldestgørende. Jo mere udbredt en art er, des større er sandsynligheden for, at der skal tages højde for arten i planlægningen.

Ingen sandsynlige levesteder eller rasteområder

I miljøscreeningen fremgår det, at der er 400 meter fra planområdet til det nærmeste areal, hvor der er registreret markfirben. Der er ikke oplagte spredningsmuligheder mellem dette areal og planområdet. To søer nord for planområdet kan være levesteder for spidssnudet frø, men der er ikke registreret frøer i søerne. Selve planområdet vurderes at være for tørt til frøerne.

Screeningen konkluderer, at planområdet ikke er sandsynligt levested eller rasteområde for bilag IV-arter. Planklagenævnet vurderer, at miljøscreeningen forholder sig udførligt nok til påvirkningen af markfirben og spidssnudede frøer. Der er ikke behov for en miljøvurdering.

Påvirkning af natur, miljø og dyreliv tilstrækkeligt belyst

Planområdet ligger inden for skovbyggelinjen, påpeger naboen, og der lever både nattergale og rovfugle i skoven. De nye dobbelthuse vil påvirke natur, miljø og dyreliv i høj grad. Der kan være pligt til at forholde sig til dyrelivet uden for planområdet, medgiver Planklagenævnet. Især hvis der er tale om betydningsfulde habitater for sjældne arter.

Dobbelthusene vil ikke påvirke flora og fauna, fremgår det i miljøscreeningen. Bebyggelsen indpasses i den eksisterende bystruktur og landskabet på en god måde. Påvirkningen af natur, miljø og dyreliv er belyst tilstrækkeligt i miljøscreeningen, vurderer Planklagenævnet.

Oversvømmelsesrisiko skal ikke miljøvurderes

Den lavestliggende del af planområdet vil blive påvirket af regnskyl, forudser naboen. Risikoen for oversvømmelse af et område kan være et emne, som skal indgå i en miljøscreening, fastslår Planklagenævnet. Er der fare for erosion eller skader, kan det medføre pligt til miljøvurdering.

Det forventes, at regnvand kan nedsives i planområdet. Men der er ikke taget stilling til kloakeringsforhold, fremgår det i miljøscreeningen. Det skal afklares i et tillæg til spildevandsplanen, som også vil blive miljøscreenet. Kommunen har vurderet oversvømmelsesrisikoen i det nødvendige omfang, vurderer Planklagenævnet. Der er ikke brug for en miljøvurdering.

Påvirkning af kulturarven?

Er der mulighed for at finde fortidsminder inden for planområdet? Det bør kommunen undersøge, mener naboen. Påvirkning på kulturarven kan være et parameter, der skal med i en miljøscreening, skriver Planklagenævnet. Der skal være risiko for en væsentlig påvirkning, før der er pligt til miljøvurdering.

Der er ikke fundet fortidsminder i planområdet endnu, oplyser miljøscreeningen. Men en del af et fortidsminde ligger inden for området, og der kan være fund af betydning. I miljøscreeningen oplyser kommunen om museumslovens pligt til forundersøgelser og standsning af jordarbejder, hvis der findes fortidsminder. Påvirkning af kulturarven er tilstrækkeligt belyst, mener Planklagenævnet.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om dobbelthusene i Brønderslev.

Brønderslev Kommunes tillæg 20 til kommuneplanen og lokalplan 01-B-10.05.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar