Ingen miljøvurdering af planlægning for nyt hotel i landsbyen Gatten

Planlægningen for et nyt hotel i landsbyen Gatten medfører ikke krav om miljøvurdering. Der er tale om et mindre område på lokalt plan, og planlægningen vil ikke medføre væsentlig indvirkning på miljøet. Miljøscreeningen har bl.a. forholdt sig til forekomsten af bilag IV-arter og påvirkningen på et bevaringsværdigt landskab.

Nyt hotel i landsbyen Gatten

Vesthimmerlands Kommune udarbejder et tillæg til kommuneplanen og en ny lokalplan. Det nye plangrundlag skal åbne mulighed for, at der kan opføres et hotel i landsbyen Gatten med 20 værelser.

Kommunen vurderer, at det er nok at miljøscreene plangrundlaget, men en nabo til planområdet klager til Planklagenævnet. Det nye plangrundlag burde have været miljøvurderet, mener naboen. Den vurdering deler Planklagenævnet ikke. Kommunens screening er tilstrækkelig.

Pligt til miljøvurdering som udgangspunkt

Hotellet er omfattet af punkt 12c i miljøvurderingslovens bilag 2 (feriebyer og hotelkomplekser uden for byområder og hermed forbundet anlægsarbejde). Derfor er der som udgangspunkt pligt til miljøvurdere plangrundlaget.

Det samme gælder, hvis der er risiko for påvirkning af et Natura 2000-område. Det nærmeste naturbeskyttelsesområde ligger omkring 2,4 km. fra planområdet.

Ingen påvirkning af Natura 2000-område

Det nye plangrundlag vil ikke påvirke Natura 2000-området, mener kommunen, når det ligger så langt væk. Planklagenævnet er enigt: “Der (er) ikke grundlag for at antage, at det planlagte…kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt”.

Men hvad så med pligten til at miljøvurdere, når hotellet er omfattet af lovens punkt 12c? Det krav gælder, medmindre der er tale om planlægning for et mindre område på lokalt plan, som det fremgår i miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, nr. 1.

Er planområdet et mindre område på lokalt plan?

For at være et mindre område på lokalt plan skal planområdet have en begrænset størrelse set i sammenhæng med kommunens samlede område, fastslår Planklagenævnet. Og det er en konkret vurdering i hvert tilfælde.

I sagen om plangrundlaget for hotellet i Gatten vurderer nævnet, at planområdet har en begrænset størrelse set i forhold til hele kommunens område. Ud af Vesthimmerlands Kommunes samlede areal på knap 770 km2 udgør lokalplanområdets 0,75 ha. en forsvindende lille del.

Kun miljøvurdering ved væsentlig miljømæssig indvirkning

Der er altså ikke obligatorisk pligt til miljøvurdering. Derfor skal plangrundlaget kun miljøvurderes, hvis der er risiko for væsentlig miljømæssig indvirkning. Det skal miljøscreeningen belyse.

Miljøvurderingslovens § 3 fastlægger en række kriterier for miljøscreeninger. Men en screenings indhold afhænger af de konkrete forhold. Hvad giver plangrundlaget mulighed for? Hvilke miljømæssige udfordringer kan der være inden for netop dette planområde?

Truede dyrearter inden for planområdet?

Naboen mener, at der er flagermus og kirkeugler inden for planområdet. Måske er der også frøer og tudser. Med andre ord kan der altså være truede dyrearter i området – herunder arter, som er omfattet af habitatsdirektivet bilag IV.

Er der sjældne dyrearter inden for et område, påpeger Planklagenævnet, så kan der være pligt til at tage hensyn til arterne i planlægningen. Når det kommer til bilag IV-arter, så skal en eventuel påvirkning belyses i miljøscreeningen. Disse arter må ikke forstyrres, og deres yngle- og rasteområder må ikke ødelægges.

Hvor omfattende skal kommunens undersøgelse være?

Spørgsmålet er, hvor grundig kommunen skal være i sin miljøscreening, når det kommer til truede dyrearter – herunder bilag IV-arter. Omfanget af kommunens undersøgelse er ikke reguleret, skriver Planklagenævnet. Undersøgelsen skal være fyldestgørende.

Nævnet foreslår, at kommunen starter med en indledende vurdering: Giver det nye plangrundlag mulighed for aktiviteter, som kan beskadige bilag IV-arters yngle- og rasteområder? Hvis det kan være tilfældet, så bør kommunen belyse risikoen mere grundigt.

Fyldestgørende undersøgelse af bilag IV-arter

Planklagenævnet mener, at Vesthimmerlands Kommunes undersøgelse af påvirkningen af bilag IV-arter og andre truede arter er fyldestgørende. Der er ikke registreret truede arter inden for planområdet. Området er ikke potentielt yngle- og rasteområde for bilag IV-arter.

Der kan være flagermus og padder inden for planområdet, vurderer kommunen. Men der findes ingen gamle træer eller bygninger, som er egnede yngle- og rastesteder for flagermus. Planlægningen åbner ikke mulighed for en påvirkning af eventuelle padder.

Hvad så med påvirkningen af det bevaringsværdige landskab?

Planområdet ligger i kanten af et bevaringsværdigt landskab, påpeger naboen. Dyrelivet og udsigten vil blive påvirket af det nye hotel. Påvirkningen af et bevaringsværdigt landskab kan være et emne, som skal belyses i en miljøscreening. Men det har kommunen også gjort i tilstrækkeligt omfang, konstaterer Planklagenævnet.

Hensigten med landskabsudpegningen er at beskytte den åbne ådal omkring Herredsbækken. Det nye plangrundlag vil ikke ændre åbenheden, pointerer miljøscreeningen, for det nye hotel placeres i kanten af Gatten og opføres i samme højde som eksisterende bygninger i landsbyen.

Ingen væsentlig miljømæssig indvirkning

I sagen om hotellet i Gatten afgør Planklagenævnet, at screeningen har forholdt sig til miljøkonsekvenserne på det pågældende sted i forhold til de relevante parametre.

Nævnet deler kommunens vurdering: Der er ikke tale om en så væsentlig påvirkning af miljøet, at der er pligt til at udarbejde en miljøvurdering.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om hotellet i Gatten.

Vesthimmerland Kommunes tillæg KP21-09 til kommuneplanen og lokalplan 1129.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar