Planklagenævnet: Kommuneplanen krav til placering af parkering skal overholdes

I marts ophævede Planklagenævnet en lokalplan, fordi kravet til antal parkeringspladser var lavere end parkeringsnormen i kommuneplanrammen. Nu ophæver nævnet en lokalplan mere pga. parkering. Denne gang skyldes det placeringen af parkeringspladserne. Men budskabet er det samme: Lokalplanen må ikke være mere lempelig end kommuneplanen. Spørgsmålet er bare, om lokalplanen så er mere lempelig i denne sag?

Ny lokalplan for lægehus i strid med kommuneplanen

Byrådet i Ikast-Brande Kommune vedtager lokalplan 394 i 2020. Lokalplanen skal åbne mulighed for, at der kan bygges et lægehus i midten af Ikast. Planen stiller krav om, at der skal etableres én parkeringsplads per 75 m2 etageareal. 4 ud af de 9 nødvendige parkeringspladser skal anlægges inden for lokalplanområdet. Resten må placeres i nærheden.

Nogle beboere i nærheden af lokalplanområdet klager over vedtagelsen af lokalplanen. De mener, at planens bestemmelser om parkering er i strid med kommuneplanen, og Planklagenævnet giver dem ret. Lokalplanen ophæves.

Djævlen ligger i detaljen….

Lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanens rammeområde 1.O1.7. Det fremgår af rammebestemmelsen, at “der på egen grund…som minimum (skal) udlægges 1 p-plads pr. 100 m2 bolig, 1/3 p-plads pr. ældrebolig og 1 p-plads pr 75m2 etageareal i øvrigt”. Lægehuset er ikke en bolig. Lokalplanen fastsætter, at der skal anlægges én parkeringsplads per 75 m2 etageareal. Hvorfor er planen så i strid med kommuneplanen?

Djævlen ligger i detaljen, og jeg er sikker på, at du har spottet det: Kommuneplanrammen fastsætter, at parkeringsnormen skal overholdes på egen grund. Men lokalplan 394 fastsætter, at 5 parkeringspladser må placeres uden for lokalplanområdet inden for en afstand på 150 meter.

Er lokalplanen virkelig mere lempelig?

“Planklagenævnet finder, at udtrykket ”egen grund” i rammebestemmelsen må forstås således, at p-pladserne skal etableres på samme ejendom i Matriklen, som den bebyggelse, der udløser kravet om p-pladserne”, skriver nævnet i sin afgørelse. For at overholde rammebestemmelsen, skal parkeringspladserne altså placeres på samme matrikelnummer.

Lokalplanen omfatter en del af matrikelnummer 1of af Suderbæk By, Ikast. På et luftfoto fremgår det, at matrikelnummeret er langt større end lokalplanområdet. Det omfatter bl.a. en række parkeringspladser langs vejen Frisenborgparken inden for den påkrævede afstand. Måske kan der findes plads til de 5 parkeringspladser her?

Det kræver selvfølgelig nærmere overvejelser, for Frisenborgparken ligger inden for et andet lokalplanområde med egne parkeringsnormer. Men hvis der kan findes 5 parkeringspladser på matrikelnummer 1of inden for en afstand på 150 meter – så er kommuneplanrammens krav vel overholdt? Lokalplanen fastsætter, at lokalplanområdet kan udstykkes. Men det er intet krav.

Hvad skal Ikast-Brande Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Hvis Ikast-Brande Kommune tager Planklagenævnets afgørelse til efterretning, så er der kun to muligheder at vælge imellem:

  1. Lokalplanen skal stille krav om, at alle parkeringpladser skal placeres på egen grund – og i lyset af Planklagenævnets afgørelse må den vel også stille krav om, at de skal etableres inden for lokalplanområdet.
  2. Byrådet må vedtage et kommuneplantillæg, som ophæver pligten til at opfylde parkeringskravet på egen grund.

Vi andre kan konkludere, at kommuneplanens rammebestemmelser skal overholdes til punkt og prikke – både når det kommer til antallet af parkeringspladser og deres placering. Spørgsmålet er, om det er hensigtsmæssigt at fastsætte i kommuneplanen, hvor parkeringspladser skal placeres?

Man kan vel forestille sig lignende situationer, hvor en kommune ønsker at fravige kravet til placering – eksempelvis hvis bygherre kan betale til en kommunal parkeringsfond. Planklagenævnets afgørelse betyder, at det kræver kommuneplantillæg, hvis placeringen er fastsat som i Ikast-Brandes kommuneplan. Måske skal vi overlade placeringen af parkeringspladserne til lokalplanlægningen?

Relevante links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om Ikast-Brande Kommunes endelige vedtagelse af lokalplan 394.

Ikast-Brande Kommunes lokalplan 394.

I artiklen “Planklagenævnet: Lokalplanen må ikke være mere lempelig end kommuneplanrammen” skriver jeg om nævnets afgørelse i Vejle Kommune. Her var det lokalplanens krav til antal parkeringspladser, der var lavere end parkeringsnormen i kommuneplanrammen.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar