Planklagenævnet: Det er ikke alle, der kan klage til nævnet

Jeg troede egentlig, at alle kunne klage til Planklagenævnet. Men dér tog jeg fejl: Nævnet afviste tirsdag at behandle en klage, fordi klageren ikke havde tilstrækkeligt stor retlig interesse i sagens udfald. Klageren bor for langt væk fra den landingsplads til helikoptere, som planlægningen drejer sig om.

Landingsplads til helikoptere i Thorsminde Havn

I 2021 vedtager byrådet i Holstebro Kommune tillæg 22 til kommuneplanen endeligt. Tillægget udlægger en landingsplads til helikoptere i Thorsminde Havn. Den afgørelse klager én af kommunens borgere over. Borgeren mener blandt andet, at der burde have været lavet en miljøkonsekvensvurdering.

Planklagenævnet afviser at behandle klagen. Nævnet tager ikke stilling til borgerens klage, for klageren er ikke klageberettiget efter nævnets vurdering. Men hvorfor nu det? Kan alle mennesker ikke klage til planklagenævnet over en kommunal afgørelse i henhold til planloven? Ligesom enhver kan sende en indsigelse til et planforslag?

Kan alle ikke klage til Planklagenævnet?

Man kan klage over de fleste afgørelser, som bliver truffet i henhold til planloven. Det fremgår af lovens § 58. Men det fremgår også af § 59, hvem der har ret til at klage. Det har erhvervsministeren (som nu må være bolig- og indenrigsministeren), nationalparkfonde og visse foreninger og organisationer.

Derudover fastsætter § 59, at “enhver med retlig interesse i sagens udfald” kan klage til planklagenævnet. Det må altså betyde, at det ikke er alle, der kan klage. Men hvornår har man så en “retlig interesse”?

Hvornår har man en retlig interesse i en sags udfald?

“I sager om tilvejebringelse af planer og i sager om lokalplanpligt anses…en ganske vid personkreds for klageberettigede. Denne praksis hænger sammen med det centrale hensyn i planloven om inddragelse af offentligheden i planprocessen”, skriver Planklagenævnet i afgørelsen.

Men nævnet skriver også: “Udtrykket retlig interesse tillægges forskellig betydning afhængigt af, hvad der klages over”, skriver Planklagenævnet. Så helt enkelt er det ikke at svare på, hvem der har retlig interesse i en sags udfald.

Du har retlig interesse, når….

Planklagenævnet lister en række hovedprincipper op, som beskriver, hvornår du har retlig interesse i en sags udfald:

  • Geografisk tilknytning: Du har retlig interesse, hvis du er knyttet til “lokalområdet” som grundejer, beboer, arbejdstager, erhvervsdrivende eller lokal forening.
  • Inddragelsesret: Du har retlig interesse som person, myndighed eller foreningen, hvis du i henhold til planloven skal inddrages i planprocessen. Her tænker Planklagenævnet formentlig på de parter, der skal orienteres specifikt om planforslag i henhold til planlovens §§ 25 og 26.

Du har måske retlig interesse, når….

Du kan også have en retlig interesse, selvom du ikke er grundejer, beboer, arbejdstager, erhvervsdrivende eller lokal forening inden for “lokalplanområdet”. Det gælder, hvis du har “tilstrækkelig interesse”, som Planklagenævnet skriver i afgørelsen.

“I vurderingen af, om interessen er tilstrækkelig, indgår aktualiteten og omfanget og karakteren af de gener, som lokalplanvedtagelsen måtte indebære for klageren”, skriver nævnet. Der er altså grænsetilfælde, hvor det er uklart, hvornår man har en retlig interesse i udfaldet af en sag.

Hvorfor er borgeren i Holstebro Kommune ikke klageberettiget?

I sagen om landingspladsen til helikoptere i Thorsminde Havn er borgeren ikke klageberettiget, vurderer Planklagenævnet. Nævnet konstaterer, at landingspladsen vil kunne medføre støjgener. Men ikke med et omfang eller en karakter, som betyder, at borgeren er klageberettiget.

Borgeren bor 8 km. væk fra landingspladsen. Planklagenævnet mener åbenbart på den baggrund, at borgerens interesse ikke er tilstrækkelig.

Relevante links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om Holstebro Kommunes endelige vedtagelse af kommuneplantillæg 22.

Holstebro Kommunes kommuneplantillæg 22.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar