Planklagenævnet: Uudnyttet tagrum og kælder kan opfattes som en etage

Læner du dig op af byggelovgivningens definitioner på en etage, når du skriver lokalplaner? Så ser det ud til, at vi skal nuancere vores opfattelse, du og jeg. Planklagenævnet har netop underkendt en afgørelse i Skanderborg Kommune: En uudnyttet tagetage eller en kælder skal regnes for en regulær etage, hvis den fremtræder som en etage for forbipasserende og naboer.

Kommunen: Tagrum med teknik og depotrum er ikke en etage

Skanderborg Kommune har givet byggetilladelse til en bygning i 5 etager plus kælder. Lokalplan 1013 stiller krav om symmetriske saddeltage med en hældning på op til 50 grader. Derfor opstår der et tagrum over kælderen og de 5 etager. Men tagrummet skal ikke opfattes som en etage, mener kommunen. Det bliver kun brugt til teknik og depotrum. Der vil kun være tagvinduer ved trappeopgangene.

Planklagenævnet: Tagrummet er en etage i det her tilfælde

Den opfattelse deler naboen ikke. Han har klaget til Planklagenævnet, og nævnet giver ham ret i sin afgørelse fra 13. januar: I det her tilfælde skal tagrummet opfattes som en etage. Det betyder, at bygningen opføres i 6 etager plus kælder. Det er i strid med lokalplanen. Derfor er der behov for dispensation, og byggetilladelsen ophæves.

Det handler om, hvordan bygningen fremtræder – ikke anvendelsen

Planklagenævnet gør opmærksom på, at “etagebegrebet i planlægningsmæssig forstand ikke er sammenfaldende med etagebegrebet i byggelovgivningen”. Det er ikke afgørende, om et tagrum udnyttet til ophold eller til opbevaring. Det handler om den visuelle påvirkning af omgivelserne.

I planretlig forstand lægges der vægt på, hvordan bygningen fremtræder for naboer og forbipasserende. Bygningen har høj tagrejsning på 50 grader og tagvinduer ved trappeopgangene. Derfor vurderer Planklagenævnet, at tagrummet skal opfattes som en etage i det her tilfælde.

Bestemmelserne afgørende – redegørelsen kun bidrag

I lokalplanens redegørelse på side 31 er der indsat et principsnit af den nye bygning. Snittet viser en bygning med kælder, 5 etager og uudnyttet tagrum. Men snittet hjemler ikke kommunens opfattelse. Redegørelsen kan kun opfattes som et “fortolkningsbidrag”, som Planklagenævnet skriver.

I lokalplan 1013 fremgår det i § 5.9: “Bebyggelse må maks. opføres i op til 5 etager plus kælder”. Der står ikke noget om en tagetage – udnyttet eller ej. Dermed et der uoverensstemmelse mellem bestemmelse og redegørelse, skriver Planklagenævnet, og så gælder bestemmelsen.

Spørgsmålet om fremtræden gælder også kældre

Naboen mener også, at bygningens kælder skal opfattes som en etage. Det vurderer Planklagenævnet ikke: Lokalplanen tillader eksplicit en kælder, og kælderen ligger under terræn. Men det afgørende er – ligesom tagrummet – ikke, om kælderen regnes for kælder i byggelovgivningens forstand. Det afgørende er kælderens fremtræden.

Hvad skal Skanderborg Kommune og vi andre gør i fremtiden?

Planklagenævnets afgørelse betyder, at vi skal være mere opmærksomme på defitionen af etager i fremtidens lokalplaner:

  1. Glem byggeloven: Vi kan ikke tage byggelovens definition på en etage som udgangspunkt.
  2. Fremtræden afgørende: Etageantallet handler om, hvordan bebyggelsen fremtræder. Det betyder, at både tagetager og kældre kan være regulære etager i planlovens forstand.
  3. Klar definition: Lokalplanerne skal definere tydeligt, hvad der skal opfattes som en etage. Kælderen er beskrevet som etage i lokalplan 1013 – det er tagrummet ikke.

28. januar bragte Byrummonitor en nyhed om Planklagenævnets afgørelse i sagen. I artiklen er vist en visualisering, hvor der ser ud til at være 6 etager over kælder – eksklusiv tagetage.

Om det er det projekt, kommunen har givet byggetilladelse til – og den byggetilladelse, Planklagenævnet har underkendt – det er fremgår ikke af artiklen. Men artiklen illustrerer, at det ville være en stor hjælp, hvad nævnet hæftede illustrationer ved sine afgørelser, så man kan forholde sig til, hvad nævnet konkret bygger afgørelsen på.

Se artiklen her. Den er desværre kun tilgængelig for abonnenter.

Artiklens forfatter er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelse er lang og detaljeret. Jeg deler min læsning for at give dig et overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket nedenfor.

Skanderborg Kommunes lokalplan 1013: Se §§ 5.9 og 5.10 om etageantal og tagform. Se side 31, hvor redegørelsen viser principsnit for bygningens etageantal.

Planklagenævnets afgørelse i sagen den 13. januar 2021.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar