Byggefelterne ikke en del af lokalplanens principper

Placering af bebyggelse hører til lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser, og den slags bestemmelser hører som udgangspunkt ikke til lokalplanens principper. Det gælder også i sagen om en sommhusudstykning i Frederikssund Kommune, hvor kommunen dispenserer fra lokalplanens krav til byggefelternes form.

Dispensation til otte sommerhusgrunde

Frederikssund Kommunes lokalplans § 7.4.2 fastsætter, at “det enkelte sommerhus (incl. udhuse garager) skal ligge inden for et husbyggefelt på 20 x 20 m. Husbyggefelterne skal placeres efter en samlet plan som illustreret på bilag B.3”.

Kommunen dispenserer til en udstykning af otte sommerhusgrunde, som forudsætter irregulære byggefelter. Men må kommunen overhovedet dispensere? Eller strider det mod lokalplanens principper, som en lokalforening, et vejlaug og en genbo mener?

Bilag B.3 fra lokalplan 76. Bilagets signaturforklaring viser, at de skraverede felter er byggefelter. Altså ikke helt samme udformning af byggefelterne, som angivet i § 7.4.2.

Hvad er en lokalplans principper?

“Principperne i en lokalplan er…planens formålsbestemmelse og…anvendelsesbestemmelser”, fastslår Planklagenævnet og fortsætter: “Principperne omfatter…også den planlagte struktur, fordeling mellem friarealer og bebyggede arealer”.

Principperne omfatter til gengæld – som hovedregel – ikke bebyggelsesregulerende bestemmelser om f.eks. bebyggelsens placering, pointerer nævnet, medmindre placeringen er en del af den planlagte struktur.

§ 7.4.2 er ikke en del af principperne

§ 7.4.2 er en bebyggelsesregulerende bestemmelse, konstaterer Planklagenævnet. Formålsparagraffen er en generel opremsning af forhold, som reguleres. Der er ikke andet i lokalplanen, som indikerer, at bestemmelsen har en særlig betydning. Den er ikke en del af lokalplanprincipperne, afgør nævnet.

Ville Planklagenævnets afgørelse være faldet anderledes ud, hvis der var dispenseret fra den cirkulære struktur omkring fire sommerhusgrunde? Det tror jeg. Men jeg synes, at det er svært at blive klog på, hvordan Planklagenævnet opfatter “den planlagte struktur”.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om sommerhusene i Jægerspris.

Frederikssund Kommunes lokalplan 76.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar