Planklagenævnet: Miljøscreening kan ikke revurderes under klagesagen

Onsdag sidste uge ophævede Planklagenævnet en miljøscreening: Er det en sundhedsmæssig risiko, at en transformerstation ligger tæt på nye boliger? Det burde kommunen have forholdt sig til. Nævnet fastslår også, at en kommune ikke kan revurdere sin miljøscreening i forbindelse med behandlingen af en klage over screeningens konklusion.

Er en transformerstation en sundhedsmæssig risiko?

I april 2020 vedtager Aabenraa Kommune lokalplan 115 endeligt. Lokalplanen åbner mulighed for et nyt parcelhuskvarter nord for Aabenraa. Kommunen vurderer, at lokalplanforslaget ikke skal miljøvurderes – screeningen er nok.

En beboer i nærområdet klager til Planklagenævnet. Umiddelbart vest for det nye parcelhusområde ligger en transformerstation. Et transformerstationen en sundhedsmæssig risiko for de kommende beboere? Det burde kommunens miljøscreening forholde sig til, mener beboeren.

Anbefalet mindsteafstand på 25 meter

I screeningsskemaet er der sat kryds ved “neutral indvirkning” under miljøparameteret “sundhedstilstand og ulykkerisiko”. Men kommunen skriver – i sit svar til beboerens klage – at der ikke er foretaget en konkret vurdering af transformerstationen og den sundhedsmæssige risiko i miljøscreeningen.

Kommunen påpeger – i sit svar på klagen – at der bør være en afstand på mindst 25 meter mellem boliger og 60 kV-luftledninger, som der er tale om i denne sag. Det fremgår i vejledningen Forvaltning af forsigtighedsprincip ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling. I lokalplanforslaget ligger to boliger tættere på transformerstationen end de 25 meter.

Er det hensigtsmæssigt at fastsætte en mindsteafstand?

Mindsteafstanden kan sikres ved, at de to byggegrunde trækkes længere væk fra transformerstationen, inden lokalplanen vedtages endeligt. Men det sker ikke, og det er en fejl. Fejlen kan være sket, fordi de 25 meter er en anbefaling og ikke et lovkrav, overvejer kommunen. Men er det overhovedet hensigtsmæssigt at fastsætte en mindsteafstand?

Luftledningen vil blive erstattet af jordkabler inden for en årrække, forventer kommunen, og spændingen i kablerne sat ned. Hvis kommunen flytter byggegrundene eller fastsætter en byggelinje 25 meter fra transformerstationen, så kan grundejer ikke udnytte arealet. Heller ikke hvis afstandskravet bliver overflødigt.

Kommunen burde have vurderet transformerstationens påvirkning

Planklagenævnet giver beboeren medhold. Nævnet ophæver miljøscreeningen og dermed også vedtagelsen af lokalplan 115. Det fremgår af miljøvurderingslovens bilag 3, at der i en miljøscreening skal tages hensyn til miljøproblemer af relevans for planen eller programmet, herunder faren for menneskers sundhed.

“Planklagenævnet finder, at kommunen i miljøscreeningen burde have inddraget en vurdering af den mulige sundhedsmæssige påvirkning ved etablering af boliger i nærheden af en transformatorstation. Dette er en retlig mangel ved afgørelsen, som derfor er ugyldig”, står der i afgørelsen.

En kommune må ikke revurdere sin screening delvist

En screeningsafgørelse skal offentliggøres hurtigst muligt, påpeger Planklagenævnet, og før den endelige vedtagelse af en lokalplan. Det fremgår af miljøvurderingslovens § 33.

Derfor kan en kommunen “ikke efterfølgende i forbindelse med en klagesag, f.eks. i lyset af de fremkomne klagepunkter, foretage en vurdering af en plans eventuelle påvirkning af bestemte relevante miljøelementer”, som nævnet skriver.

Hvad skal Aabenraa Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Beskeden til os byplanlæggere er klar: Er der forhold, som kan have betydning for sundhed, så skal de vurderes i miljøscreeningen. Derfor er der ikke tvivl om – i bagklogskabens klare lys – at transformerstationens påvirkning af de nye parcelhuse og deres beboere burde have været vurderet.

Besked nummer 2: Miljøscreeningen kan ikke revurderes undervejs – heller ikke selvom man bliver klogere, når der kommer en klage. Derfor ville Planklagenævnets afgørelse formentlig have været den samme, selvom de to byggegrunde var blevet flyttet, eller en byggelinje fastsat 25 meter fra transformerstationen.

I min optik kunne kommunen godt have fastsat en byggelinje 25 meter fra transformerstationen og dermed sikret en anbefalede mindsteafstand til parcelhusene, så længe afstanden er nødvendig. Der er vel ingen hindring for en dispensationsbestemmelse om, at byggelinjen kan fraviges, hvis den sundhedsmæssige begrundelse for byggelinjen ophører.

Relevante links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om transformerstation og boliger nord for Aabenraa.

Aabenraa Kommunes lokalplan 115.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser nævnets afgørelser for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet?

Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning af afgørelsen. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet – så klik på linkene ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar