Ekspropriation ophæves: Overholder ikke reglerne for lovlighed og nødvendighed

Herning Kommune vil ekspropriere areal til regnvandsbassiner i et nyt byområde, men Planklagenævnet ophæver kommunens afgørelse: Lokalplanbestemmelserne er ikke præcise nok. De nødvendige tilladelser til regnvandsbassinerne mangler. Ekspropriationens omfang er utilstrækkeligt begrundet.

Ekspropriation til regnvandsbassiner

Byrådet i Herning Kommune vedtager lokalplan 54.C1.1 for et nyt byområde i Gødstrup i 2019. For at klimasikre lokalplanområdet udlægges delområde 7 til regnvandsbassiner. Delområdet må også bruges til rekreativt, grønt areal.

I lokalplanens redegørelse fremgår det, at kommunen kan ekspropriere, hvis ekspropriationen har væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. I 2021 beslutter byrådet sig for at ekspropriere knapt 35.000 m2 landbrugsareal i delområde 7. Ekspropriationen skal give kommunen mulighed for at etablere regnvandsbassinerne.

De to berørte grundejere klager til Planklagenævnet, og nævnet ophæver kommunens afgørelse: Ekspropriationen overholder ikke reglerne for lovlighed og nødvendighed, vurderer nævnet.

Grundregler for ekspropriation

Planklagenævnet starter med at ridse grundreglerne op for at ekspropriere i henhold til planlovens § 47, stk. 1: Ekspropriationen skal “være af væsentlig betydning for varetagelsen af almene samfundsinteresser”. Derudover skal den være være lovlig, nødvendig, aktuel og rimelig.

At ekspropriationen skal være lovlig – det indebærer blandt andet, at lokalplanbestemmelserne skal være tilstrækkeligt præcise, og at de nødvendige tilladelser er givet.

At ekspropriationen skal være nødvendig – det indebærer blandt andet, at “det almindelige proportionalitetsprincip skal være opfyldt”: Ekspropriationen må ikke må omfatte et større areal end nødvendigt. Den skal gennemføres på den måde, som er mindst indgribende over for grundejeren.

Lovlighed ikke tilstrækkelig

Selve formålet med at ekspropriere er lovligt, vurderer Planklagenævnet. Men er lokalplanbestemmelserne tilstrækkeligt præcise til at ekspropriere? Nej, mener nævnet. Er de nødvendige tilladelser givet? Heller ikke.

“Lokalplanens bestemmelser…har en…rammebetonet karakter. Der (er) ikke nogen nærmere beskrivelse af placeringen eller udformningen af de konkrete anlæg, eller noget kortbilag til illustration heraf”, skriver Planklagenævnet og fortsætter: “Det…er (ikke) muligt at danne sig et tilstrækkeligt indtryk af den nærmere placering og udformning af regnvandsbassinerne, klimasikringsanlægget og de rekreative arealer”.

Regnvandsbassinerne forudsætter tilladelser efter både vandløbsloven og miljøbeskyttelsesloven. Disse tilladelser er endnu ikke givet. Dermed mangler de nødvendige tilladelser, konkluderer Planklagenævnet.

Nødvendighed ikke tilstrækkelig

En ekspropriation må ikke må omfatte et større areal end nødvendigt. At der er behov for at ekspropriere knapt 35.000 m2 på de to ejendomme er ikke tilstrækkeligt begrundet, vurderer Planklagenævnet.

“Der ses således ikke at være foretaget nogen vurdering af eller redegørelse for nødvendigheden af omfanget af de eksproprierede arealer” skriver nævnet og fortsætter: “Klagerne har dermed heller ikke haft mulighed for at forholde sig til kommunens begrundelse og komme med relevante klagepunkter”.

Formålet med ekspropriationen er ikke klart nok, mener Planklagenævnet. Kommunen skriver i klagesagen, at det eksproprierede areal også skal bruges til rekreativt område og slyngning af åen – ikke kun til regnvandsbassiner. Men det fremgår ikke af ekspropriationsmaterialet, fremhæver nævnet.

Hvad skal Herning Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Ekspropriation er en sag for juristerne. Det er bl.a. deres ansvar at sikre – mener jeg – at ekspropriationens nødvendighed er tilstrækkeligt begrundet, og de nødvendige tilladelser givet. Men vi byplanlæggere har også noget at lære af Planklagenævnets afgørelse. Vi skaber fundamentet for, at der overhovedet kan eksproprieres.

Det kan virke unødvendigt og for tidligt med præcise lokalplanbestemmelser for et rekreativt område med regnvandsbassiner. Hvorfor ikke vente med den konkrete udformning, til vi ved mere? Det er jo ikke en bebyggelse, det handler om…

Stramme bestemmelser kan være en klods om benet på det gode projekt. Den udfordring kender vi alle. Men vi må konkludere, at bestemmelserne i lokalplan 54.C1.1 er for upræcise til en ekspropriation. Det må betyde, at vi giver os den tid, det tager, at konkretisere projektet i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse.

Links

Planklagenævnets afgørelse om Herning Kommunes eksproriation.

Herning Kommunes lokalplan 54.C1.1.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar