Bebyggelsesprocent og maksimal bygningshøjde ikke forudsætning for etagebyggeri

Er der behov for en ny lokalplan for et etagebyggeri, når den gældende lokalplan hverken fastsætter bebyggelsesprocent, etageareal eller byggeriets maksimale højde? Nej, afgør Planklagenævnet. Nok er etagebyggeriet lokalplanpligtigt. Men findes der en gældende lokalplan for etagebyggeriet – og det gør der – så er det afgørende, om denne lokalplan har gjort det muligt at forestille sig, hvordan området bliver i fremtiden.

Skal der udarbejdes en ny lokalplan?

Skanderborg Kommune afgør, at et nyt etagebyggeri i Lille Nyhavn i Skanderborg er i overensstemmelse med den gældende lokalplan 1013. En nabo klager til Planklagenævnet: Etagebyggeriet forudsætter en ny lokalplan, mener naboen, for lokalplan 1013 fastsætter hverken bebyggelsesprocent, etageareal eller byggeriets maksimale højde. Naboen synes også, at lokalplanens terrænbestemmelser er for uklare.

At der er behov for en ny lokalplan – dén vurdering deler Planklagenævnet ikke. Der findes allerede en lokalplan for området. Derfor lægger nævnet vægt på, om denne lokalplan har gjort det muligt at forestille sig, hvordan området bliver i fremtiden med hensyn til veje og friarealer samt bebyggelsens art og omfang.

Tilstrækkeligt præcise lokalplanbestemmelser

“Lokalplanen indeholder ikke bestemmelser om den maksimale bebyggelsesprocent”, medgiver Planklagenævnet, men “nævnet finder…at de udlagte byggefelter samt bestemmelsen om maksimalt etageantal tilsammen giver offentligheden mulighed for at forestille sig bebyggelsens omfang”.

Når der etableres en parkeringskælder inden for lokalplanområdet, må kælderens tag danne en ny terrænkote, fastsætter lokalplanens § 7. Hvilken kote står der ikke noget om, men “det forhold, at bestemmelsen ikke fastsætter hvilken kote, dækket kan etableres i,” skriver nævnet, “medfører efter nævnets opfattelse ikke, at projektet er lokalplanpligtigt”.

Hvad skal Skanderborg Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Hvornår er det muligt at forestille sig, hvordan et området bliver i fremtiden? Hvornår er lokalplanens bestemmelser præcise nok? Det spørgsmål stiller vi byplanlæggere allesammen os selv og kollegerne jævnligt. På den ene side skal vi overholde planlovens krav. På den anden side dur det ikke at skrive lokalplanbestemmelser, som er så stramme, at de hindrer det rigtige projekt.

Kan vi konkludere på grundlag af afgørelsen om etagebyggeriet i Skanderborg Kommune, at det ikke er nødvendigt at fastsætte en bebyggelsesprocent og en maksimal bygningshøjde, så længe der er fastsat byggefelter og et maksimalt etageantal? Det er jeg tilbøjelig til at sige ja til, selvom jeg kniber selv i armen… Spørgsmålet er dog, om Planklagenævnet vil have samme opfattelse, hvis der ikke findes en gældende lokalplan…

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om stien i Lille Nyhavn.

Skanderborg Kommunes lokalplan 1013 og tillæg 2 til lokalplanen. Tillægget er udelukkende udarbejdet for at ændre anvendelsesmulighederne for randbebyggelsen mod Algade og er derfor uden betydning, for så vidt angår spørgsmål om lokalplanpligt, bebyggelsesprocent og maksimal bygningshøjde.

Når lokalplanen fastsætter, at stien skal placeres som vist “i princippet” på kortbilaget -hvilken betydning har det så for friheden til at placere stien efterfølgende? Også det forholder Planklagenævnet sig til i sin afgørelse om etagebyggeriet i Skanderborg. Det kan du læse mere om i artiklen “”.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar