Risiko for oversvømmelse? Så udeluk væsentlige skader i screeningen. Eller lav en miljøvurdering

Er der risiko for oversvømmelse? Så skal risikoen belyses grundigt i miljøscreeningen. Og kan væsentlige skader på materielle goder ikke udelukkes, skal der laves en miljøvurdering. Det er konklusionen på en afgørelse i Planklagenævnet 13. december.

Skal risikoen for oversvømmelse miljøvurderes?

I 2020 afgør Gribskov Kommune, at tillæg 33 til kommuneplanen og lokalplan 512.24 ikke skal miljøvurderes. Planområdet har tidligere været brugt til en børnehave. Nu skal området bruges til en bebyggelse med rækkehuse og et parcelhus. En beboer fra nærområdet klager til Planklagenævnet.

Beboeren mener, at kommunen undervurderer risikoen for oversvømmelse. Planklagenævnet giver beboeren medhold og ophæver screeningsafgørelsen. Nævnet er ikke overbevist om, at væsentlige skader på materielle goder kan udelukkes.

Derfor skal Gribskov Kommune uddybe sin miljøscreening. Hvilken betydning får det, at ekstremregn kommer hyppigere, end tidligere forventet? Hvilken betydning har den høje grundvandsstand i planområdet? Hvilken betydning har et nærliggende vådområde? Mere bebyggelse og flere befæstede arealer? Færre træer end i dag?

Hvad skal Gribskov Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Planklagenævnets afgørelse er en reminder til os byplanlæggere om, at en risiko for oversvømmelse og skader på materielle goder skal belyses grundigt i miljøscreeningen – uanset om regnvandet truer planområdet eller arealer uden for området.

“Hvis kommunen ikke…kan udelukke, at der kan ske væsentlig påvirkning af materielle goder, skal kommunen enten foretage afværgeforanstaltninger/tilpasninger af lokalplanen eller foretage en miljøvurdering og i den forbindelse inddrage spørgsmålet om oversvømmelsesrisiko”, som Planklagenævnet skriver i afgørelsen.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om oversvømmelse i Gribskov Kommune.

Gribskov Kommunes tillæg 33 til kommuneplanen og lokalplan 512.24.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar