Planklagenævnet: Mere støj i fremtiden er virksomhedens udfordring

Er lokalplanområdet belastet af støj fra virksomheder, som overskrider grænseværdierne? Så må lokalplanen kun udlægge området til støjfølsom anvendelse som f.eks. boliger, hvis planen sikrer afskærmning mod støjen. Men lokalplanen skal ikke sikre området mod mere virksomhedsstøj i fremtiden. Det er virksomhedens udfordring.

Boliger i et støjplaget område

I 2019 vedtager Silkeborg Kommune lokalplan 30-002 endeligt. Lokalplanen åbner mulighed for, at et industriområde i Fårvang omdannes til en bebyggelse med etageboliger og tæt/lav-boliger. Dele af lokalplanområdet er plaget af støj fra veje og virksomheder, som overskrider miljøstyrelsens grænseværdier.

En virksomhedsejer, som er nabo til lokalplanområdet, klager til Planklagenævnet. Ejeren frygter, at de nye boliger og deres opholdsarealer vil begrænse virksomhedens aktiviteter. Lokalplanen bør sikre boligerne mod den aktuelle støj – men også mod fremtidens støj.

Pligt til at sikre støjafskærmning

Planlovens § 15a, stk. 1, fastsætter, at “en lokalplan (kun) må udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener”.

Silkeborg Kommunes lokalplan sikrer lokalplanområdet mod støj*. Ny boligbebyggelse må først tages i brug, hvis de vejlendede støjgrænseværdier overholdes. Det fremgår af lokalplanens § 11.1. Men overholder lokalplanen kravet i § 15a, stk. 1? Hvad nu, hvis der kommer mere støj fra nabovirksomhederne i fremtiden?

Ingen pligt til at skærme mod fremtidens støj

“Der skal…ikke ifølge § 15 a, stk. 1, fastsættes bestemmelser om etablering af støjafskærmning, der sikrer, at støjgrænseværdierne også kan overholdes i fremtiden”, fastslår Planklagenævnet i afgørelsen.

Nævnet fortsætter: “Planklagenævnet finder således ikke, at § 15 a, stk. 1, indeholder en beskyttelse eller sikring af eventuelle ønskede eller planlagte produktions- eller aktivitetsudvidelser for en produktionsvirksomhed med miljøgodkendelse efter lokalplanens vedtagelse. Bestemmelsen indebærer kun en beskyttelse af en sådan produktionsvirksomheds mulighed for fortsat at udlede støj inden for den meddelte miljøgodkendelse”.

Mere støj er virksomhedens udfordring

Hvad skal virksomhedsejeren så gøre? Ejeren forventer at øge driften på virksomhedens tekniske installationer allerede nu – ved lokalplanens vedtagelse. Det er virksomhedens udfordring, fastslår Planklagenævnet.

“Senere ændringer i virksomhedens aktiviteter må…håndteres efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, ikke planlovens, og det vil efter omstændighederne kunne betyde, at virksomheden må etablere yderligere støjdæmpning, støjafskærmning m.v., hvis der ønskes en udvidelse eller ændring af virksomhedens aktiviteter”, står der i afgørelsen.

Hvad skal Silkeborg Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Silkeborg Kommunes lokalplan sikrer lokalplanområdet mod den aktuelle virksomhedsstøj, som den skal*. Det er klar besked til os byplanlæggere: Lokalplanerne skal ikke sikre afskærmning mod fremtidens virksomhedsstøj. Det er godt at få præciseret, men det har en slagside.

Planlægningen af et område til støjfølsomme anvendelser reelt betyde, at et nærliggende område med støjende virksomheder må afvikles på sigt – også selvom det ikke er hensigten. En virksomhed, som ikke må støje mere, kan være en virksomhed, som må flytte. Derfor er det vores ansvar som byplanlæggere at se længere frem, end § 15a lægger op til.

Relevante links

Planklagenævnets afgørelse om støj og lokalplanlægning.

Silkeborg Kommunes lokalplan 30-002.

*Planklagenævnet ophæver lokalplan 30-002, for så vidt angår lokalplanens delområde III. Nævnet vurderer, at lokalplanen sikrer tilstrækkelig støjafskærmning i resten af lokalplanområdet men altså ikke inden for delområde III. Du kan læse mere i artiklen “Planklagenævnet: Planlovens krav om støjafskærmning gælder også eksisterende anvendelse, som fortsætter”.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar