§ 14-forbud mod tilbygning og skur er lovligt

En kommune må gerne nedlægge et § 14-forbud og udarbejde en lokalplan, som hindrer, at der opføres en tilbygning og et skur – også selvom der tidligere er givet tilladelse til noget tilsvarende i området. Det afgør Planklagenævnet i en sag fra Gladsaxe Kommune. I afgørelsen pointerer nævnet desuden, at en kommune har vide rammer for kravene i en lokalplan, så længe der findes en planlægningsmæssig begrundelse.

§ 14-forbud mod tilbygning og skur

Gladsaxe Kommune nedlægger et § 14-forbud: Kommunen vil udarbejde en lokalplan, som hindrer en grundejer i Kongens Lyngby i at opføre en tilbygning og et skur på sin ejendom. Den nye bebyggelse vil fjerne udsigten til en sø, vurderer kommunen, og så vil den bryde med områdets grønne karakter.

Grundejeren klager til Planklagenævnet. Hun mener, at der mangler en lovlig begrundelse for forbuddet, at den nye lokalplan vil stille alt for strenge krav, og at kommunen forskelsbehandler borgerne.

Må kommunen nedlægge et § 14-forbud?

Må kommunen overhovedet nedlægge et § 14-forbud? Det starter Planklagenævnet med at forholde sig til. Der må kun nedlægges forbud mod noget, som lovligt kan hindres med vedtagelsen af en lokalplan.

Det fremgår af planlovens § 15, stk. 2, nr. 6 og 7, at en lokalplanen kan regulere omfang, placering og udformning af bebyggelse. Derfor kan en lokalplan også hindre, at grundejeren opfører en tilbygning og et skur. Det er lovligt, når kommunen nedlægger et § 14-forbud, konstaterer nævnet.

Er begrundelsen saglig og planlægningsmæssigt relevant?

Kommunens begrundelse for § 14-forbuddet er ulovlig, mener grundejeren. Det handler om at fastholde naboernes udsigt og dermed værdien af deres ejendom. Det er ikke en saglig og planlægningsmæssigt relevant begrundelse.

Planklagenævnet afgør, at kommunens begrundelse er lovlig. Kommunen begrunder forbuddet med hensigten om at bevare udsigten og den grønne karakter – ikke at fastholde værdien af naboernes ejendom. Det er en saglig og planlægningsmæssigt relevant begrundelse.

Strengere byrder end nødvendigt?

Den nye lokalplan vil reelt gøre det umuligt at opføre mere byggeri på ejendommen, mener grundejeren og henviser til proportionalitetsprincippet: En kommune må ikke pålægge borgerne strengere byrder end nødvendigt. Men Gladsaxe Kommune må gerne udarbejde en lokalplan, som f.eks. forøger udgifterne ved at bygge – bare det kan begrundes planlægningsmæssigt.

“En kommune har et særdeles vidt skøn i forhold til, hvordan en lokalplan bør udformes…så længe dette sker inden for rammerne af planlovens § 15”, skriver Planklagenævnet. Hvad kommunen skriver i sin lokalplan “vil som helt klart udgangspunkt ikke være i strid proportionalitetsprincippet”.

Samme muligheder som andre grundejere

Flere andre i området har fået lov til noget tilsvarende, påpeger grundejeren. Derfor er det i strid med lighedsgrundsætningen, når kommunen nu siger nej. Når to sager i det væsentlige er ens, skal udfaldet af sagerne være det samme.

Men en kommune er ikke afskåret fra at nedlægge et § 14-forbud og udarbejde en lokalplan, der hindrer noget, der tidligere er givet tilladelse til, fastslår Planklagenævnet. Det gælder også, selvom noget lignende stadig vil være tilladt andre steder i kommunen.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om § 14-forbuddet i Kongens Lyngby.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar