Servitutter må håndhæves. Bare der ikke går for lang tid….

En kommune må gerne håndhæve en privatretlig servitut, når servitutten drejer sig om forhold, der kan reguleres med en lokalplan. Men kommunen kan miste muligheden for at kræve lovliggørelse, hvis man venter for længe. Eller hvis ejeren har grund til at tro, at kommunen ikke vil kræve anvendelsen lovliggjort. Det pointerer Planklagenævnet i en afgørelse fra slutningen af november.

Påbud om lovliggørelse ophæves

I 1944 forærer Ebeltoft Sognekommune – formoder jeg – en feriekoloni til Silkeborg-Lærernes Feriekoloni. I forbindelse med overdragelsen tinglyses en servitut på ejendommen, som fastsætter, at den “kun (må) anvendes som Feriekoloni og lignende”. I årene efter ser det ud til, at feriekolonien bliver brugt mere kreativt. I hvert fald varsler Syddjurs Kommune et påbud i 2020.

Ejendommens anvendelse skal lovliggøres, mener kommunen. Den må ikke bruges til events som fødselsdage, bryllupper og lignende. Men ejeren af ejendommen klager til Planklagenævnet, og nævnet ophæver kommunens afgørelse. Kommunen har ikke forholdt sig til, om der er indrettelseshensyn.

En kommune må gerne håndhæve en præcis servitut

En kommune må gerne håndhæve en privatretlig servitut, når servitutten drejer sig om forhold, som kan reguleres med en lokalplan. Det fremgår af planlovens § 43. Må Syddjurs så håndhæve kravet om, at feriekolonien kun må bruges til feriekoloni? Ja, vurderer Planklagenævnet, men det kræver, at servitutten er præcist nok formuleret.

Servitutten begrænser anvendelsen til feriekoloni og lignende. Planklagenævnet mener, at dette “og lignende” er præcist nok til at udelukke fødselsdage og bryllupper. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med ordlyden og servituttens formål: En feriekoloni er et sted, hvor børn er på ferie under opsyn af voksne.

Har kommunen været for langsom til at reagere?

Syddjurs Kommune kræver anvendelsen af feriekolonien lovliggjort. Men en kommune kan miste retten til at kræve lovliggørelse på grund af myndighedspassivitet: “Dette kan…være tilfældet, hvis kommunen er bekendt med et muligt ulovligt forhold, men ikke inden for et rimeligt tidsrum har søgt forholdet lovliggjort”, skriver Planklagenævnet.

Først i oktober 2018 blev kommunen klar over, at der var arrangementer på feriekolonien i strid med servitutten. Kommunen begyndte at håndhæve servitutten med det samme. Derfor har kommunen ikke udvist myndighedspassivitet, vurderer Planklagenævnet.

Har feriekoloniens ejer handlet i god tro?

Selvom Syddjurs Kommune ikke har udvist myndighedspassivitet, så kan kommunen alligevel miste retten til at kræve lovliggørelse: Begyndte den ulovlige anvendelse for meget lang tid siden? Har feriekoloniens ejer ikke haft grund til at tro, at kommunen ville stoppe anvendelsen? Så kan der være tale om indrettelseshensyn.

Noget tyder på, at feriekolonien længe har været brugt til anvendelser i strid med servitutten: En gruppe naboer har holdt familiefester i feriekolonien 25 år. En børnehave brugte den i 80´erne. Det kan se ud til, at der er indrettelseshensyn, men det har kommunen ikke forholdt sig til. Derfor er påbuddet om lovliggørelse ulovligt.

Hvad skal Syddjurs Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Planklagenævnets afgørelse pointerer tre forhold om en kommunes håndhævelse af privateretlige servitutter i henhold til planlovens § 43:

  1. En kommune må gerne håndhæve en servitut, hvis den drejer sig om forhold, som kan reguleres med en lokalplan. Det kræver, at servitutten er præcist nok formuleret.
  2. Har kommunen længe vidst, at der foregik noget i strid med servitutten? Så kan kommunen miste resten til at håndhæve servitutten på grund af myndighedspassivitet.
  3. Har ejendommens ejer været i god tro og regnet med, at kommunen ikke ville kræve anvendelsen lovliggjort? Så kan kommunen miste resten til at håndhæve servitutten på grund af indrettelseshensyn.

Links

Planklagenævnets afgørelse om feriekolonien i Ebeltoft.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar