Planklagenævnet: Kommunen må gerne fastholde farver på vinduer og døre

Varde Kommune må gerne fastsætte krav til farverne på mindre bygningsdele i et sommerhusområde. Kommunen tilsidesætter ikke proportionalitetsprincippet ved at nægte en lovliggørende dispensation til ulovlige farver på vinduer og døre. Og det medfører ikke pligt til at dispensere, at kommunen ikke har resurser til at forfølge alle overtrædelser af farvekravene. Det er konklusionen på en afgørelse i Planklagenævnet onsdag sidste uge.

Nej til hvide vinduer og døre

I 2020 siger Varde Kommune nej til at lovliggøre hvide vinduer og døre på et sommerhus ved Henne Strand med en dispensation. Kommunen begrunder sin afgørelse med, at ny bebyggelse skal fremstå i afdæmpede farver. Det medvirker til, at bebyggelsen tilpasses klitlandskabet, kysten og de kulturhistoriske værdier, vurderer kommunen.

Sommerhusejeren klager til Planklagenævnet. For det første mener ejeren, at det er usagligt at fastsætte farvekrav til mindre bygningsdele. For det andet vil ejeren behandles som andre sommerhusejere i området: Nogle af dem har fået mere omfattende dispensationer. Og så har andre i øvrigt også malet deres vinduer og døre lyse, uden at kommunen griber ind.

Lokalplanen må gerne fastsætte farver

§ 7.02 i lokalplan 07.02.L02 fastsætter, at ny bebyggelse skal fremstå i afdæmpede jordfarver, hvor andelen af sort udgør mindst 30 %. Det gælder alle overflader – heriblandt døre og vinduer – præciserer lokalplanen i en note til paragraffen. Men er det usagligt at fastsætte farvekrav til mindre bygningsdele, som sommerhusejeren mener?

Nej, fastslår Planklagenævnet. Planlovens § 15, stk. 2, nr. 7, fastsætter, at en lokalplan må regulere en bebyggelses udformning. Det gælder også farvevalget. Derfor er der hjemmel til lokalplanbestemmelsen, og kommunen har ret til at skønne, om der skal dispenseres eller ej.

Hvis de andre må, så skal jeg også have lov

Andre har fået dispensation til at placere deres sommerhuse på toppen af klitterne. Det er langt alvorligere dispensationer, mener sommerhusejeren, end en dispensation fra farven på vinduer og døre. Når kommunen siger nej til at dispensere nu, så strider det både mod proportionalitetsprincippet og lighedsgrundsætningen, mener han.

Proportionalitetsprincippet fastslår, at en kommune skal bruge det mindst indgribende middel over for borgerne. Lighedsgrundsætningen indebærer, at borgerne skal behandles ens, hvis deres sager minder om hinanden.

Retshåndhævelse og præcedens vægter højest

Planklagenævnet vurderer, at kommunen overholder proportionalitetsprincippet i sit påbud om fysisk lovliggørelse. Det er selvfølgelig mindst indgribende over for sommerhusejeren at få en dispensation. Det er nemmere end at male alle vinduer og døre.

Men nævnet lægger vægt på “hensynet til retshåndhævelsen, herunder hensynet til at undgå præcedensvirkning”. Får denne sommerhusejer dispensation til de hvide vinduer og døre, så bliver det svært at håndhæve kravet om afdæmpede farver i fremtiden.

Huse på toppen af klitterne og hvide vinduer kan ikke sammenlignes

“Sager om forhold, der i det væsentlige er ens, (skal) som udgangspunkt have samme resultat. Kommunen må ikke udøve usaglig forskelsbehandling”, skriver Planklagenævnet i afgørelsen.

Sommerhusejeren henviser til dispensationerne til sommerhuse på toppen af klitterne. Men det er ikke “forhold, som i det væsentlige svarer til det, som klageren har ansøgt om”, konkluderer Planklagenævnet. Kommunens afgørelse overholder lighedsgrundsætningen.

Andres ulovligheder medfører ikke dispensation

7 andre sommerhuse har lyse vinduer og døre, påpeger sommerhusejeren. Hvis disse sommerhuse ikke skal have vinduer og døre i afdæmpede farver – hvordan kan kommunen så afvise at dispensere nu? Varde Kommune påpeger, at de andre sommerhusejere heller ikke har fået en dispensation til lyse vinduer og døre. Kommunen har bare ikke tid til at følge op på alle sagerne.

Også her overholder kommunen lighedsgrundsætningen, afgør Planklagenævnet. At kommunen ikke har resurser til at håndhæve lokalplanbestemmelserne nidkært nok – det er ikke det samme som en accept. Sommerhusejeren bliver ikke forskelsbehandlet.

Hvad skal Varde Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Varde Kommune har skrevet en velformuleret paragraf om farverne på sommerhusene ved Henne Strand, som vi andre kan tage ved lære af, synes jeg.

Paragraffen fastsætter, at facader skal fremstå i afdæmpede, mørke jordfarver. Farverne defineres med eksempler som antracitgrå og mørkebrun og en præcis angivelse af indholdet af sort. Facader konkretiseres, så det er tydeligt, at farvekravet gælder alle overflader – heriblandt vinduer, døre, tagudhæng og gesimser.

Planklagenævnet leder tilsyneladende ikke efter den planlægningsmæssige begrundelse for bestemmelsen om facadefarver. Men nævnet havde fundet den, hvis ønsket. I lokalplanens redegørelse fremgår det blandt andet, at “lokalplanen skal sikre, at…farve- og materialevalg indpasses i de særlige naturforhold”.

Relevante links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om farven på sommerhusets vinduer og døre.

Varde Kommunes lokalplan 07-02-L02.

Afgørelsen om vinduesfarverne på sommerhuse ved Henne Strand er godt nyt for håndhævelsen af lokalplanbestemmelser for bygningsdetaljer. Til genhæld afgjorde retten i Hjørring i august, at en sommerhusejer må bruge vinduer af plastisk i stedet for træ, selvom lokalplanen udelukker det.

Retten vurderer, at plastmaterialer ligner træ i tilstrækkelig grad. Den afgørelse kan du læse mere om i Byrummonitors artikel “Nu vil plastvinduesbranchen køre frem: Husejere frifundet for at montere plastvinduer trods forbud i bevarende lokalplan“.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar