Påvirkning af Natura 2000-område og stor vandsalamander tilstrækkeligt undersøgt

Odsherred Kommune må gerne vedtage lokalplanen for 40 rækkehuse, afgør Planklagenævnet. Kommunen vurderer, at lokalplanen ikke påvirker et Natura 2000-område og stor vandsalamander. Den vurdering ser nævnet ingen grund til at anfægte. Natura 2000-området ligger mere end 3,5 km. fra lokalplanområdet. Kommunen har besigtiget lokalplanområdet uden at finde stor vandsalamander.

Natura 2000-område eller stor vandsalamander påvirkes ikke

Odsherred Kommune vedtager lokalplanen for 40 nye rækkehuse i Højby. Rækkehusene skal opføres i et naturområde, og en nabo klager til Planklagenævnet. Lokalplanen er udarbejdet i strid med beskyttelsen af et Natura 2000-området og stor vandsalamander, mener naboen.

Planklagenævnet opretholder vedtagelsen af lokalplanen. Kommunen vurderer, at Natura 2000-området og stor vandsalamander ikke påvirkes. Den vurdering bygger på en fyldestgørende undersøgelse, vurderer nævnet.

Ingen skade på et Natura 2000-område

Når der udarbejdes en lokalplan, skal kommunen vurdere, om lokalplanen kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, fastslår Planklagenævnet. Er der risiko for en væsentlig påvirkning, så skal der laves en konsekvensvurdering. Viser konsekvensvurderingen, at lokalplanen kan skade Natura 2000-området, så kan den ikke vedtages.

Det gælder også en påvirkning på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag. Derfor er et ikke nok at tage stilling til en påvirkning på selve Natura 2000-området.

Ingen grund til at tilsidesætte kommunens vurdering

Kommunen har undersøgt en eventuel påvirkning tilstrækkeligt, afgør Planklagenævnet. Der er ingen grund til at tilsidesætte kommunens vurdering: Der vil ikke ske en væsentlig påvirkning af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget.

Planklagenævnet går ikke nærmere ind i kommunens argumentation. Nævnet lægger vægt på, at lokalplanområdet ligger mere end 3,5 km. fra det nærmeste Natura 2000-område.

Økologisk funktionalitet skal opretholdes

Stor vandsalamander er en såkaldt bilag IV-art. Habitatsdirektivet fastslår, at bilag IV-arters yngle- og rasteområder ikke må beskadiges. Er der risiko for, at lokalplanen beskadiger vandsalamanderens yngle- og rasteområder, må den ikke vedtages, konstaterer Planklagenævnet.

Det skal dog ses ud fra “en bredere økologisk forståelse”, skriver nævnet. Det handler om den økologiske funktionalitet. Som udgangspunkt skal et projektet tilpasses, så raste- og yngleområder fastholdes. Men kan der etableres afværgeforanstaltninger som erstatning, så må lokalplanen gerne vedtages.

Forholdene er fyldestgørende undersøgt

Hvornår har en kommune undersøgt, om en lokalplan påvirker en bilag IV-arts yngle- og rastesteder. Det fastlægger lovgivningen ikke noget om, konstaterer Planklagenævnet. Kommunens undersøgelse skal være fyldestgørende, men det beror i høj grad på et skøn. Elastik i metermål….

Odsherred Kommune har registreret stor vandsalamander i et forsinkelsesbassin, som ligger 400 meter fra lokalplanområdet. Kommunens medarbejdere har besøgt lokalplanområdet uden at finde beskyttede dyre- og plantearter. Kommunens undersøgelse er fyldestgørende i denne sag, vurderer Planklagenævnet.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om rækkehusene, Natura 2000-området og stor vandsalamander.

Odsherred Kommunes lokalplan 2022-2.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar