For små friarealer og for få p-pladser til flere Kartoffelrækker?

Hvorfor bygger vi ikke tættere, når vi bygger rækkehuse i dag? Bebyggelsesprocenten er ofte nede på 30 eller lavere – det svarer til tætheden i et parcelhusområde. Kartoffelrækkerne er en rækkehusbebyggelse, der bliver fremhævet gang på gang, og her er bebyggelsesprocenten oppe på 115. Næsten 4 gange tættere end i en moderne rækkehusbebyggelse.

Friarealerne er alt for små i Kartoffelrækkerne, vil du måske sige. Og der er slet ikke parkeringspladser nok. Bør kommunens krav til omfanget af grønt og antallet af parkeringspladser være så stort, at vi ikke kan bygge så tæt som i Kartoffelrækkerne? Lad os se nærmere på det i denne artikel med Eckersbergsgade som case.

For små friarealer?

Vi kan begynde med størrelsen på det private friareal til den enkelte bolig. Etagearealet på en typisk bolig i Eckersbergsgade er på 135 m2 og fodaftrykket på 47 m2. Med et grundareal på 75 m2 giver det en rest på 28 m2 ubebygget areal, som udnyttes til en lille baggård eller baghave til den enkelte bolig. Der findes en forhave af tilsvarende størrelse til hver bolig. Forhaven ligger på en fælles matrikel, ejet af Kartoffelrækkernes ejerforening, men den er ikke desto mindre privat.

Midten af vejarealet på Eckersbergsgade bruges i dag delvist som fælles friareal. Man skal kunne køre igennem, men arealet er indrettet med legehuse, sandkasser og bænke, så det føles som et lege- og opholdsareal, hvor man kører igennem på fodgængernes præmisser. Fordeler man arealets 420 m2 på Eckersbergsgades 47 boliger, giver det en andel per bolig på godt 9 m2.

Sammenlagt er der altså omkring 65 m2 friareal per bolig, hvis vejarealet regnes med. Det svarer til ca. 50 % af etagearealet på 135, og det harmonerer med Københavns Kommunes krav til omfanget i kommuneplanens generelle rammer for friarealer. Bebyggelsesprocenten for Kartoffelrækkerne som helhed er på omkring 115. Friarealernes omfang er derfor ikke bekymrende småt og grund til at afvise Kartoffelrækkernes bebyggelsestæthed.

Der er ingen alternativ tekst for dette billede

En typisk bolig på Eckersbergsgade har et etageareal på 135 m2. Fodatrykket er på 47 m2. Det efterlader en rest til baggård eller baghave på 28 m2 ud af grundstørrelsen på 75 m2. Sammenlagt med en forhave på 28 m2 er der et privat haveareal på 56 m2.

Eckersbergsgade har et fælles friareal på midten af vejarealet på ca. 420 m2. Fordeles størrelsen på dette friareal på hver af de 47 boliger langs gaden, givev det en andel til hver bolig på 9 m2. Det giver samlet 65 m2 friareal til den typiske bolig – et omfang, som svarer til omkring 50 % af etagearealet i overensstemmelse med kommuneplanens rammekrav.

For få parkeringspladser?

Men hvad så med antallet af parkeringspladser? Er der nok pladser til beboerne i Kartoffelrækkerne? Der er parallelparkering i Eckersbergsgade. På nordsiden langs gadens fortov kan man parkere kofanger ved kofanger. På sydsiden har beboerne direkte adgang til boligen fra kørebanen, og her parkerer man i afmærkede båse rundt om indgangene. Der er ikke parkering på midten af vejarealet, som bruges til fælles friareal.

Sammenlagt er der plads til 18 parkerede biler på nordsiden af Eckersbergsgade – forudsat at pladsen udnyttes optimalt – og 15 på sydsiden. Typisk stiller kommunerne krav om 1½ parkeringsplads per bolig i en rækkehusbebyggelse, og så er 33 parkeringpladser alt for få til Eckersbergsgade 47 boliger. Men hvis vi i stedet tager udgangspunkt i kommuneplanens generelle rammer for parkering, så ser det anderledes ud.

Her er kravet én parkeringsplads per 214 m2 boligetageareal eller mere. Den samlede mængde bebyggelse langs Eckersbergsgade er på omkring 6.800 m2 etageareal. Det medfører et behov for lige godt 32 parkeringspladser til gadens beboere. Præcis det antal pladser, der findes i dag. Mængden af parkeringpladser bør altså ikke være grund til at afvise en ny bebygggelse som Kartoffelrækkerne i dag. I hvert fald ikke i København.

Der er ingen alternativ tekst for dette billede

Parkering i Eckersbergsgade: På nordsiden, hvor der er fortov, er der uopstribet parallelparkering. På sydsiden er der direkte adgang fra vejarealet til boligerne, og her er der afmærkede båse. Det giver plads til 18 biler på nordsiden og 15 på sydsiden – samlet 33 p-pladser. Man kan ikke parkere på vejarealets midterste del, som anvendes til fælles friareal.

Det samlede etageareal i Eckersbergsgade er på omkring 6.800 m2. Hvis kommuneplanens norm på én parkeringsplads per 214 m2 etageareal skal overholdes, skal der være knapt 32 p-pladser til de 47 boliger.

Foto nedenfor af en af gaderne i Kartoffelrækkerne i dag. Man kan diskutere, om parkering fylder for meget i de smalle, hyggelige gader. Men antallet af parkeringspladser overholder kommuneplanens norm, og beboerne i bebyggelsen har biler ligesom mange andre københavnere.

Fotografiet øverst i artiklen er taget af Holger Damgaard senest i 1945 og kan bruges fri af ophavsret. Det er hentet i Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Der er ingen alternativ tekst for dette billede

Share Post :

More Posts