Plangrundlag skal ikke miljøvurderes, selvom det omfatter Natura 2000-område

Et kommuneplantillæg og en lokalplan, som skal sikre bevaring af Lejet i Tisvilde, skal ikke miljøvurderes. Heller ikke selvom planområdet omfatter en mindre del af et Natura 2000-område, afgør Planklagenævnet. Nævnet forholder sig også til, om der må være fejl i materialet til politikerne, hvornår der skal træffes en afgørelse om miljøvurdering, og hvorvidt plangrundlaget er omfattet af krav om obligatorisk miljøvurdering.

Miljøvurdering af bevarende plangrundlag eller ej?

Forslag til tillæg 19 til kommuneplanen og lokalplan 555.13 skal sikre bevaring af miljøet i Lejet i Tisvilde. Der er ikke behov for en miljøvurdering af det nye plangrundlag, vurderer Gribskov Kommune, men en beboer inden for planområdet klager til Planklagenævnet over afgørelsen.

Nævnet forholder sig bl.a. til, om plangrundlaget skulle have været miljøvurderet, og om påvirkningen af det lokale Natura 2000-område er tilstrækkeligt belyst. I sidste ende når nævnet frem til samme konklusion som kommunen: Det er nok at miljøscreene plangrundlaget, og screeningen er tilstrækkeligt udførlig.

Skal plangrundlaget miljøkonsekvensvurderes?

Udnyttelsen af et par ejendomme inden for planområdet kan medføre påvirkning af et Natura 2000-område. Det har kommunen selv vurderet, påpeger naboen. Derfor burde kommunen have udarbejdet en miljøkonsekvensvurdering.

Det er korrekt, at planområdet omfatter omkring 500 m2 af et Natura 2000-område. Betyder det så – som beboeren mener – at kommunen ikke kan udskyde miljøkonsekvensvurderingen til efter vedtagelsen af tillægget til kommuneplanen og lokalplanen? Er der pligt til miljøvurdering, fordi Natura 2000-området påvirkes væsentligt?

Lille del af planområdet uden store anlæg eller byggemuligheder

Naturkvaliteten inden for de 500 m2 er ringe, konstaterer kommunen. På ene af de to ejendomme ligger der en terrasse inden for Natura 2000-området, men derudover er der ikke mulighed for at opføre yderligere bebyggelse eller anlæg. På den anden ejendom er det et strandareal, som ligger inden for naturbeskyttelsesområdet, og stranden skal bevares.

Planklagenævnet afgør, at kommunen har vurderet påvirkningen af Natura 2000-området i tilstrækkeligt omfang i miljøscreeningen. Nævnet lægger vægt på, at det er en meget lille del af planområdet og få anlæg, der ligger inden for naturbeskyttelsesområdet. Der kan ikke bygges eller anlægges mere. Derfor er der ikke risiko for væsentlig påvirkning af Natura 2000-området, mener nævnet.

Har politikerne truffet en beslutning på et forkert grundlag?

Planudvalget har vedtaget forslag til kommuneplantillæg og lokalplan på et forkert grundlag, mener beboeren. I sagsfremstillingen fremgår det, at plangrundlaget sendes i høring med tilhørende miljørapport. Men kommunen har kun gennemført en miljøscreening.

Politikerne skal orienteres korrekt, medgiver Planklagenævnet. Men det er ikke alle fejl, der er så væsentlige, at vedtagelsen af et plangrundlag må ophæves. Udvalget fik udleveret miljøscreeningen som bilag til dagsordenspunktet. Derfor har politikerne ikke fået den opfattelse, at der var udarbejdet en miljøvurdering, mener nævnet.

Hvornår skal afgørelse om miljøvurdering eller ej træffes?

Der blev ikke truffet en afgørelse om miljøscreening på udvalgsmødet. Men selvom det først skete dagen efter mødet, som beboeren påpeger, så er det ikke grund til at ophæve miljøscreeningen og afgørelsen om, at det nye plangrundlag ikke skal miljøvurderes.

Afgørelsen om at et plangrundlag ikke skal miljøvurderes – den skal offentliggøres snarest muligt og inden vedtagelsen af plangrundlaget, konstaterer Planklagenævnet. Der er altså ikke noget krav om, at afgørelsen skal træffes på det udvalgsmøde, hvor politikerne vedtager planforslag til offentliggørelse.

Obligatorisk miljøvurdering eller ej?

Kommunen skal udarbejde en miljøvurdering, mener beboeren, for det fremgår implicit i kommuneplantillægget og lokalplanen, at der kan etableres oplagring af regnvand og kystsikring. Hvis det er tilfældet, så er det nye plangrundlag omfattet af miljøvurderingslovens punkt 10g og 10k i bilag 2, og så er der pligt til miljøvurdering i henhold til miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, nr. 1.

Planklagenævnet har en anden opfattelse end beboeren: Kommuneplantillægget og lokalplanen fastlægger ikke rammerne for anlægstilladelser til regnvandshåndtering eller kystsikring, mener nævnet. Derfor er plangrundlaget ikke omfattet af krav om obligatorisk miljøvurdering.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse Planklagenævnets afgørelse i sagen om det bevarende plangrundlag.

Gribskov Kommunes lokalplan 555.13.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar