Vær opmærksom på grænseværdierne for jernbanestøj, når der lokalplanlægges for boliger

En ny lokalplan skal åbne mulighed for, at et eksisterende erhvervsområde i Viby omdannes til et boligområde. Området ligger ved jernbanen, men forholder lokalplanen sig til de korrekte støjgrænseværdier? Nej, afgør Planklagenævnet og ophæver lokalplanen.

Jernbanestøj i et kommende boligområde

Aarhus Kommune vedtager en lokalplan for et område i Viby. Lokalplanen åbner mulighed for etageboliger i området, som hidtil har været udnyttet til erhverv. En gruppe beboere klager til Planklagenævnet. Kommunen har ikke forholdt sit korrekt til håndteringen af støj fra en nærliggende jernbane, mener de.

Lokalplanen tager ikke udgangspunkt i den maksimale støjværdi og de generelle grænseværdier, konstaterer Planklagenævnet. Det er en væsentlig, retlig mangel, og nævnet giver derfor beboerne medhold: Vedtagelsen af lokalplanen ophæves.

Maksimal støjværdi overskredet

Boliger må kun placeres nærmere en jernbanes spormidte end 50 meter, hvis den maksimale støj ikke overstiger 85 dB*, skriver Planklagenævnet med reference til Miljøstyrelsens vejledning om jernbanestøj fra 1997.

Lokalplanen for boligområdet i Viby fastsætter en byggelinje 25 meter fra jernbanens spormidte. Kommunens støjberegninger viser, at den maksimale støj på facaderne vil være 90 dB. Hjemlen til at bygge boliger tættere på jernbanen end 50 meter mangler derfor.

*Se de præcise retninglinjer for afstand og maksimal støj i på side 8 i Miljøstyrelsens vejledning “Støj og vibrationer fra jernbaner” fra 1997.

Støjgrænseværdien også overskredet

Grænseværdien – årsmiddelværdien – for jernbanestøj i boligområder må ikke overstige 64 dB, skriver Planklagenævnet i afgørelsen med reference til Miljøstyrelsens vejledning om jernbanestøj fra 2007*.

Kommunens støjberegninger viser, at støjgrænseværdien på 64 dB overskrides. Der vil være et punkt på de facader, som vender mod jernbanen, hvor støjen når op på 66 dB. Årsmiddelværdien for jernbanestøj i et boligområde overskrides derfor. Støjgrænseværdier gælder også på de planlagte udendørs opholdsarealer tættere på jernbanen end selve boligbebyggelsen, påpeger Planklagenævnet.

*Se “Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner” fra 2007.

Lempede grænseværdier for jernbanestøj

Miljøstyrelsens vejledning fra 2007 åbner mulighed for at bruge mere lempelige støjgrænseværdier, når der planlægges for boliger i et eksisterende boligområde eller et område med blandede byfunktioner – altså på de samme vilkår som de lempede støjgrænseværdier for vejstøj.

  • Alle udendørs områder, der anvendes til ophold i umiddelbar tilknytning til boligerne skal have et støjniveau, der er lavere end 64 dB. Det samme gælder områder i nærheden af boligen, der overvejende anvendes til færdsel til fods.
  • Udformningen af boligernes facader skal sker, så der er et støjniveau på højest 52 dB indendørs i sove- og opholdsrum med åbne vinduer.
  • Boligerne skal orienteres, så der så vidt muligt er opholds- og soverum mod boligens stille facade og birum mod jernbanen.

Hvis disse forhold kan sikres, “skal det udendørs støjniveau ved facaden ikke sammenholdes med de vejledende grænseværdier” – altså 64 dB – fremgår det i vejledningen. Desuden skal bygningsreglementets krav til indendørs støjniveau med lukkede vinduer være overholdt, for at bygningen kan tages i brug. 

Ikke grundlag for lempede grænseværdier i Viby

Jernbanestøjen på facader må altså gerne overstige 64 dB under en række forudsætninger for støjniveauet på de primære udendørs opholdsarealer og støjniveauet indendørs. Men det kræver, at der planlægges for boliger i et eksisterende boligområde eller et område med blandede byfunktioner.

Det er der ikke tale om i Viby, mener Planklagenævnet. Det giver sig selv, at lokalplanen ikke åbner mulighed for boliger i et eksisterende boligområde. Men der er heller ikke tale om et område med blandede byfunktioner – hverken nu eller i fremtiden. Grundlaget for at bruge de lempede støjgrænseværdier mangler, konstaterer nævnet.

Hvad skal Aarhus Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Det er virkelig nødvendigt at holde tungen lige i munden, når det kommer til lempede grænseværdier for vejstøj og jernbanestøj. Miljøstyrelsens vejledninger er komplekse.

Som jeg forstår regler og afgørelser, ser det sådan her ud, når det kommer til jernbanestøj:

  1. Der må ikke planlægges for boliger eller andre støjfølsomme anvendelser nærmere jernbaner end 50 meter, hvis støjen overstige 85 dB.
  2. Støjen må ikke overstige 64 dB på facaderne, medmindre der planlægges for boliger i et eksisterende boligområde eller et eksisterende område med blandede byfunktioner*.
  3. Hvis der er hjemmel til at bruge de lempede grænseværdier for jernbanestøj, må støjen på de primære opholdsarealer ikke overstige 64 dB, støjen indendørs må ikke overstige henholdsvis 52 og 33 dB med åbne og lukkede vinduer, og boligernes opholds- og soverum skal – så vidt muligt – vende væk fra jernbanen**.

*Sidste afsnit på side 5 i vejledningen fra 2007: “Retningslinierne om støjisolerede boliger finder alene anvendelse i eksisterende boligområder eller områder for blandede byfunktioner i byer, og kan således ikke lægges til grund ved ændret arealanvendelse” (min fremhævelse).

**33 dB er bygningsreglementets krav til støjniveauet indendørs med lukkede vinduer.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om jernbanestøj i Viby.

Aarhus Kommunes lokalplan 1070.

Miljøstyrelsen vejledning “Støj og vibrationer fra jernbaner” fra 1997 (maksimal støj og mindsteafstand) og “Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner” fra 2007 (generelle og lempede støjgrænseværdier).

Bygningsreglementets grænseværdier for støjniveau indendørs med lukkede vinduer: “Støj indendørs fra trafik i boliger“.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar