Planklagenævnet: Små planområder uden væsentlig miljøindvirkning – ingen miljøvurdering

En afgørelse fra onsdag sidste uge giver Randers Kommune ret i, at forslag til lokalplan 711 ikke skal miljøvurderes: Er der tale om planlægning for et mindre område på lokalt plan? Så skal der kun miljøvurderes, hvis planen kan medføre væsentlig miljømæssig indvirkning.

Miljøscreening eller miljøvurdering?

Hvornår skal et lokalplanforslag miljøvurderes? Og hvornår er det tilstrækkeligt at miljøscreene forslaget? Det finder man ud af ved at læse § 8 i lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Men det er en knudret paragraf efter min mening, som er svær at blive klog på. Derfor er det godt med afgørelser som denne om lokalplan 711 fra Randers Kommune, der handler om pligten til miljøvurdering.

Ingen miljøvurdering af randrusiansk lokalplan

Randers Kommune vurderer i 2020, at forslag til lokalplan 711 ikke skal miljøvurderes. Forslaget åbner mulighed for at et eksisterende varmeværk supplerer sin naturgasafbrænding med et varmepumpeanlæg. Hvorfor ingen miljøvurdering? Det gør kommunen klart rede for i lokalplanforslaget:

  1. Pligt til miljøvurdering: Varmeværket er omfattet af punkt 3a i miljøvurderingslovens bilag 2. Derfor er lokalplanforslaget som udgangspunkt omfattet af pligt til miljøvurdering. Det fremgår af lovens § 8, stk. 1, nr. 1.
  2. Mindre område på lokalt plan: Forslag til lokalplan 711 fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, vurderer kommunen. Derfor skal der gennemføres en screening, som belyser, om lokalplanen kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Det fremgår af lovens § 8, stk. 2, nr. 1. Hvis det er tilfældet, skal der laves en miljøvurdering.
  3. Ingen væsentlig indvirkning – screening nok: Kommunens screening viser, at lokalplanen ikke vurderes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor afgør kommunen – med henvisning til lovens § 10 – at lokalplanforslaget ikke skal miljøvurderes.

Hvad vil “et mindre område på lokalt plan” sige?

En række beboere fra nærområdet klager til Planklagenævnet. Kommunen mener som nævnt, at der er tale om et mindre område på lokalt plan. Det forstår beboerne ikke. Men nævnet er enigt med kommunen.

“Med udtrykket mindre område på lokalt plan menes, at planen er udarbejdet af en lokal myndighed (i dette tilfælde en kommune), og at planen omfatter et område af mindre fysisk størrelse set i forhold til hele det område, som hører under den lokale myndigheds stedlige kompetence (det vil sige hele kommunens areal)”, fastslår Planklagenævnet i afgørelsen og fortsætter: “Nævnet lægger…vægt på, at planen alene vedrører et mindre geografisk område, set i forhold til kommunens samlede areal”.

Hvad skal Randers Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Randers Kommune har behandlet forslag til lokalplan 711 i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), som kommunen skal. Vi andre er måske blevet klogere. Lovens “mindre områder på lokalt plan” definerer Planklagenævnet mere præcist: Et planområde skal ses i lyset af kommunens samlede areal – når vi taler om lokalplaner.

Miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, nr. 1, fastsætter i øvrigt, at et planforslag også er undtaget fra det automatiske krav om miljøvurdering, hvis forslaget “angiver mindre ændringer i sådanne planer eller programmer”. Det er altså ikke alene planområdets størrelse, der kan medføre en undtagelse, men også omfanget af ændringer i den gældende planlægning.

Relevante links

Planklagenævnets afgørelse om miljøscreeningen af lokalplan 711.

Randers Kommunes lokalplan 711.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar