Tagetage med tagterrasser er en væsentlig ændring: Naboen skulle have været hørt

Planklagenævnet ophæver Gladsaxe Kommunes lokalplan for en stribe rækkehuse, og der er to vigtige pointer i dén afgørelse for os byplanlæggere: Det kan være en væsentlig ændring og ikke en præcisering at tilrette en bestemmelse, så den harmonerer med andre bestemmelser og illustrationer i lokalplanen. Ændringer i en lokalplan før endelig vedtagelse kræver, at væsentligt berørte parter høres først.

Naboen skulle have været hørt om ændringerne

I 2021 vedtager Gladsaxe Kommune lokalplan 260 endeligt, men en nabo til lokalplanområdet klager til Planklagenævnet. Naboen mener, at kommunen har lavet ændringer i lokalplanforslaget, som berører ham væsentligt. Kommunen burde have givet ham mulighed for at udtale sig om ændringerne.

Planklagenævnet giver naboen medhold og ophæver vedtagelsen af lokalplanen. § 6.4 er ændret, siden lokalplanforslaget blev offentliggjort. I forslaget må en stribe rækkehuse opføres i 2 etager. I den endeligt vedtagne lokalplan må de opføres i 2 etager plus en tagetage, som udformes som en tagterrasse. Naboen skulle have været hørt om denne ændring.

Tagterrasser er ingen præcisering af § 6.4

Allerede i lokalplanforslagets §§ 7.14 og 8.16 fremgik det, at bebyggelsernes tage kan anvendes til uderum, refererer Planklagenævnet, og at tagterrasser kan indgå i friarealberegningen. På illustrationer, tværsnit og et kortbilag ses udgang til tagene fra rækkehusene. Er ændringen i § 6.4 så ikke en præcisering?

Nej, afgør Planklagenævnet: Det er § 6.4, som regulerer det maksimale etageantal for rækkehusene. En lokalplans illustrationer er ikke en del af de bindende bestemmelser. Det spiller ingen rolle for nævnets afgørelse, at lokalplanen begrænser indbliksgener ved at stille krav om, at tagterrasserne trækkes tilbage fra naboen.

Husk planlovens §27, stk. 2

Er der tale om en ændring i lokalplanforslaget før den endelige vedtagelse, som berører nogen væsentligt? Det er der i sagen om tagetagen i på rækkehusene, vurderer Planklagenævnet: Naboen, som derfor skulle have været hørt om ændringen inden den endelige vedtagelse af lokalplan i henhold til planlovens § 27, stk. 2:

  1. Er ændringerne i et lokalplanforslag så omfattende, at der reelt foreligger et nyt forslag, så skal lokalplanforslaget offentliggøres igen.
  2. Er der ændringer i et lokalplanforslag, som berører myndigheder eller borgere væsentligt, så skal de høres, før lokalplanforslaget kan vedtages endeligt*.

*Det gælder ikke myndigheder eller borgere, som har foranlediget ændringerne med en indsigelse.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om rækkehusene i Gladsaxe Kommune.

Gladsaxe Kommunes lokalplan 260.

Planloven på retsinformation.dk.

Hvad var der sket, hvis Gladsaxe Kommune ikke havde tilrettet § 6.4, så der er overensstemmelse mellem paragraffen og de øvrige bestemmelser om tagetagens udnyttelse? I det tilfælde havde Planklagenævnet formentlig fastholdt den endelige vedtagelse af lokalplanen.

I en afgørelse fra august sidste år skriver Planklagenævnet: “Det forhold, at en eller flere bestemmelser i en lokalplan…muligvis strider mod andre bestemmelser i lokalplanen, påvirker generelt ikke lokalplanens…gyldighed. Planklagenævnet ophæver som klart udgangspunkt ikke en lokalplan…fordi der…kan opstå tvivl om fortolkningen af lokalplanen”.

Dén afgørelse kan du læse om i artiklen “Planklagenævnet: Redegørelse og modstridende bestemmelser ikke grund til at ophæve en lokalplan“.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar