Planklagenævnet: Planlovens krav om støjafskærmning gælder også eksisterende anvendelse, som fortsætter

Overskrider støjen grænseværdierne inden for et grønt, rekreativt område? Så skal lokalplanen sikre, at området afskærmes i henhold til planlovens § 15a. Også selvom området allerede anvendes rekreativt inden lokalplanens vedtagelse. Det er årsagen til, at Planklagenævnet ophæver Silkeborg Kommunes lokalplan 30-002 fredag sidste uge, for så vidt angår planens delområde III.

Kommunen: Intet behov for afskærmning

I 2019 vedtager Silkeborg Kommune lokalplan 30-002 endeligt. Lokalplanen åbner mulighed for, at et industriområde i Fårvang omdannes til en bebyggelse med etageboliger og tæt/lav-boliger. Dele af lokalplanområdet er plaget af støj fra veje og virksomheder, som overskrider miljøstyrelsens grænseværdier.

Lokalplanen sikrer, at hovedparten af lokalplanområdet afskærmes mod støjen. Men ikke delområde III. Delområdet skal bruges som rekreativt område for parcelhusejerne syd for lokalplanområdet som hidtil. Det er en eksisterende anvendelse, som fortsætter. Derfor skal delområdet ikke afskærmes mod støjen, mener kommunen.

Afskærmning mod støj – også ved uændret anvendelse

En virksomhedsejer, som er nabo til lokalplanområdet, klager til Planklagenævnet. Ejeren frygter, at lokalplanen vil medføre støjkrav. Det vil begrænse virksomhedens aktiviteter. Lokalplanen bør fastsætte bestemmelser om støjafskærmning af hele lokalplanområdet – også delområde III – mener virksomhedsejeren.

Planklagenævnet konstaterer, at delområde III er støjplaget men udlægges til leg og ophold i lokalplanen. Dét er en støjfølsom anvendelse, fastslår nævnet, og delområdet er derfor omfattet af planlovens § 15a, stk. 1: Det skal afskærmes mod støj, så grænseværdierne overholdes.

Det er ikke afgørende, at delområdets anvendelse er den samme som hidtil, påpeger Planklagenævnet. Det afgørende er, at et støjbelastet areal udlægges til en støjfølsom anvendelse. Nævnet ophæver lokalplanen, for så vidt angår delområde III.

Hvad skal Silkeborg Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Det spiller ingen rolle, hvad et område har været brugt til tidligere. Udlægger lokalplanområdet det til en støjfølsom anvendelse? Så skal området afskærmes, hvis det er plaget af støj, som overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Det er den klare besked fra Planklagenævnet til os planlæggere, som jeg ser det.

Grundlæggende er det godt og rigtigt, at planloven stiller krav om afskærmning af støjfølsomme anvendelser som f.eks. et rekreativt område. Men at det også gælder, når der er tale om at fastholde en eksisterende, lovlig anvendelse – det er jeg overrasket over. For hvad bliver konsekvenserne?

Lokalplan eller sti uden nyt plangrundlag?

Der er kun én grund til, at delområde III er med i lokalplanområdet, skriver Silkeborg Kommune: Der skal anlægges en sti gennem området. Jeg kan få øje på to muligheder, hvis kommunen ønsker, at stien kan etableres. Enten anlægges stien gennem det rekreative område uden en lokalplan. Det er nemmest, men det forudsætter selvfølgelig, at stien ikke er lokalplanpligtig. Eller også skal man udarbejde en ny lokalplan.

En ny lokalplan skal – i overensstemmelse med Planklagenævnet afgørelse – fastsætte støjafskærmning af det rekreative område. I forlængelse af § 15a, stk. 1, skal afskærmningen skal være en betingelse for ibrugtagningstilladelse i henhold til planlovens § 15, stk. 2, nr. 13.

Hvad ændrer en ny lokalplan egentlig?

Men kravet om ibrugtagningstilladelse gælder kun for ny bebyggelse eller ændret anvendelse af et ubebygget areal, fremgår det af § 15, stk. 2, nr. 13. Der er ingen planer om at bygge inden for delområde III. Det fremgår af lokalplan 30-002. Der er heller ingen planer om at ændre anvendelsen af delområdet. Beplantning og terræn skal bevares. Den rekreative brug skal fortsætte.

Så hvad vil en ny lokalplan egentlig ændre? Hvorfor skal den udarbejdes? Den skal stille krav om etablering af støjafskærmning. Men etableret bliver afskærmningen vel kun, hvis grundejeren ønsker det. Medmindre Planklagenævnet vil opfatte stien som en ændret anvendelse af det rekreative område?

Relevante links

Planklagenævnets afgørelse om støj og lokalplanlægning.

Silkeborg Kommunes lokalplan 30-002.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar