Der skal være hjemmel til betingelser for ibrugtagning i § 15, stk. 2

Der skal være indgået aftale mellem Roskilde Kommune og havneselskabet om antallet af motorbåde, før udvidelsen af havnen i Roskilde kan tages i brug. Det fremgår af lokalplan 586. Men den går ikke, fastslår Planklagenævnet. Der må kun stilles betingelser for ibrugtagning, hvis der er hjemmel i planlovens § 15, stk. 2.

Ingen hjemmel til krav om aftale før ibrugtagning

Roskilde Kommunes lokalplan 586 åbner bl.a. mulighed for en udvidelse af Roskilde Havn. Lokalplanens § 8.3 fastsætter, at der højst må være 81 motorbåde i havnen. Og loftet for antallet af motorbåde skal der være indgået en aftale om mellem kommunen og havneselskabet, før havneudvidelsen må tages i brug.

En borger beder Roskilde Kommune om dispensation til sine motorbåde i havnen, men kommunen henviser til, at alle havnepladser taget i brug. Antallet af motorbåde er tæt på at nå loftet i § 8.3. Kommunen anbefaler borgeren at komme på ventelisten til en bådeplads.

Borgeren klager til Planklagenævnet, og nævnet giver medhold: Nævnet mener, at kommunen har givet et afslag på dispensation. Men der er ikke behov for en dispensation. Betingelser for ibrugtagning kræver hjemmel i planlovens § 15, stk. 2. Der er ikke hjemmel til et krav om en aftale mellem kommunen og havneselskabet om antallet af motorbåde, afgør nævnet.

Hvad skal Roskilde Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Planklagenævnets afgørelse i sagen om motorbåde i Roskilde Havn er en reminder til os byplanlæggere om hjemlen i § 15, stk. 2, når det kommer til betingelser for ibrugtagningstilladelse i en lokalplan:

  • Fællesanlæg: Tilvejebringelse eller tilslutning til fællesanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse (§ 15, stk. 2, nr. 12).
  • Afskærmning: Afskærmning som f.eks. beplantningsbælte, støjvold, mur og lignende – herunder bebyggelse i første række i transformationsområder – som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebygget areal (§ 15, stk. 2, nr. 13).
  • Ventilation: Mekanisk ventilation for at sikre, at grænseværdierne for lugt, støj og anden luftforurening overholdes. Eller hermetisk lukkede bygninger for at sikre, at forureningen ikke kommer indenfor. Krav kan stilles som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse til boliger, kontorer og lignende. Krav kan også stilles, når eksisterende bebyggelse ændrer anvendelse til disse formål (§ 15, stk. 2, nr. 14 og 15).
  • Butikker: Etablering af udvalgsvarebutik i et aflastningsområde som betingelse for ibrugtagningstilladelse til en dagligvarebutik (§ 15, stk. 2, nr. 16).
  • Afværgeforanstaltninger: Etablering af afværgeforanstaltninger mod bl.a. oversvømmelse som betingelse for ibrugtagning af det, som skal sikres mod oversvømmelse. Kravet kan kun stilles i områder, hvor der er risiko for oversvømmelse og lignende (§ 15, stk. 2, nr. 19).*
  • Regnvand: Installation af anlæg til opsamling af regnvand fra tage til wc-skyl og tøjvask som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse (§ 15, stk. 2, nr. 29).

*Er lokalplanområdet udpeget i kommuneplanen som et område, der kan blive udsat for oversvømmelse og lingnende? Åbner lokalplanen mulighed for byudvikling, teknisk anlæg, ændret arealanvendelse m.v.? Så skal lokalplanen fastsætte bestemmelse om afværgeforanstaltninger. Der skal også fastsættes bestemmelser om, hvorvidt afværgeforanstaltninger skal etableres som betingelse for ibrugtagning (§ 15, stk. 10).

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om motorbåde i Roskilde Havn.

Roskilde Kommunes lokalplan 586.

Planloven på retsinformation.dk.

I en afgørelse fra starten af december 2021 afgjorde Planklagenævnet, at en kommune ikke kan stille krav om i lokalplanen, at eksisterende boliger og vindmøller fjernes, før nye vindmøller tages i brug. Den afgørelse kan du læse mere om i artiklen “Ingen betingelse for ibrugtagning uden hjemmel i § 15, stk. 2“.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar